KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

TQlbie :\Ium.wic,w, ('ar i :\IQlskwa cala, \Vidząc pogoni two,jej znak ś'I'I-ięcony \Ve krwi ofierze pokłony Q1ddala, , Bo duch TwÓj, Litwo jl'st niezwyciężony.

;\Jil'l'haj dziś :\Ioskwa :\Iurawiewa wznosi; ł'obka i Lihm kiedy carat pije, Xa knvawon polu swój toast I)(;dnosi, \Volając z Iokwą: niech MUl'awiew żYJe!

0, ty żYI: Illusisz, zbójcO) bialowłosy, Bo nie tak latwo tQlbie w śmierci progi, 110 taJ1 IJI'zekll'ilstwo bije w niebogiosy, I nic da skonać :\Iuł"<l\viewil' l'Ogi.

T' żvć tu hędz.jc,sz, l)]'zf'klęty tyranic' ; ł'0lski i Litwy 11I0ł'llelIl nil' pOlkonasz, I I'okąd I'oh.:ka i Litwa nie wstanie To Iy, zaiste, już przedtem r.il' skonasz!

A na ;;en wieczny ninl zamknipsz powieki, Prz!''' oczy tw,oje straszny ohraz stanie, Bo Polska swoje tl'llPy i kaleki Pl'zynil'sil' tohi!' na pOl'a;ehO\YHuie...,gdy już hędziesz w tej męce konania gdy już tohie krwi i łez. nie stanie, To one s.taną u tWelgo poo;łania I z a w () I a j ą - p r z e b a c z j e ni u P a n i e ! . . . .

() wtenczas skonasz! - po t.akie,i katuszy.

Bo z twoich oczu tyle Il'z wyplynie, I kJ'\vi ci tylI' narlhip'!rnie do Iluszy, Że przeklnjl'sz siehi!' \\ 5konania godzinie.

I !lleść lam hędziesz rIo wiecznm,C'i progu SI<nvawiony żywot na te sądy Boże, {; d z i e Po I s k a c i e b i e - l' r z e b a c z aj ą, r w R o g u -Pogardzić III lisi - zapomnieć nie może! Cz' znajdujmI1' \\' poezji świata podohną wizj", poet cką, wizję ofim', które hłagają Boga, hy pl'zeha.cz'ł monlel'cy? WiI'..ię taką wysnur może ze sWTh wyż'1l moralnyeh rzłowif'k o pięknej dusz', przepojony czynną siłą durhową. Ta siła ohja wia się stal f' u poety in a.ctu, jest nieustannie, żywa. Dzięki takiej p.sychice czyuuej autor przedklada! akt ofiary w imię mi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry