KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

dując, że Rosja nie ma żadnyeh predyspozycyj, którehy ją wysuwały na. ('zolo Im:'odów słowiall1skil'h, próez iły hagnetó:w, kt6ra zalf'ży 011 kontf'la.cji europejskiej i szrhko znis.zezeje. Z całą pewnością i powagą utrzymuje Engestr6m, że nastąpi odrodzenie Husinów, które znacznie przyez'lli się do osłahienia Rosji. Te w wody są wprost kapitalne. zwa.żywsz', że wtecly, gdy je autDr pisał, ukrainizm nawet ja.ko prąd kultUl'alny jesz cze właściwie nie istniał w Hosji. Dziś, gdy !Jadania. nad psyl'lJOlogją grup są w pełni J'O'Zwoju, d7iś po pracadl Ma:e Dougalla, a li nals .J. Kochanowskiego 1), ZJmnieddego. Zieliilskie,go i Ja,sinowskiego 2) (świadomie mipszano socjologów z filozofa'lIli. grlyż hadania kh uzupełniają. >się) praea pionierska Engestl'6ma nahiera specjalnego znaczenia - on jeden z pierwszyeh rozumiał znaczenie jaini indywidua1lnej i przl'eiwstawial polską jaźń woluntarystyezną ws('hodniej psyehice rosyjsIkiej, stąd poświęciliśmy jegO' tI'aktatowi ideowemu stosunkowo więcej miejsca, ehoć w zhy.tnio jeszcze szczupłyeh ran1.ach. Jeż!i zeszliśmy już na tory l'ozwa,żail nad naszą psyehiką narodową, jeśli zgodzimy się z postulatem, ktÓry już od Mickiewicza stal s:(' naslą narodO\vą własnośeią, a tak żywo tętnił w całej twórc70śei Engf'str6ma, postulatu w'powiedzianego expressis verhis pl'zez Erazma Majewskiego w jego "Kapitale", a wyrażonego w twierdzeniu. że iródłem hoga:rtwa jest dU\sza, poszukajm' tedy w jegu rozlicznych a właśnie niedrukowan'('h poezjach Ellgestr6ma szezyto\Vrch wzlO'tów dueha, któl'eby świadcz.vł' ohogadwie llaRzej narodowej jaźni. Sięgnijmy do małego tomu przygotowanego już za1pewne do druku. sądząc z układu wierszy, a zatytułowanego - .,I\wiaty i riemie". Poeta pisał go częściowo w lwowskiem więzif'niu Karmelitów, gdzie przesiedział kHka miesięcy w r. lfj3, are;;ztowany przez Austrjaków, gdy z misją rządu narodowego przyjechał do Lwowa. Tom ten tętlli CHJły rozgwa,rem wojennego

1) "PO'lska w świetll' psychiki własnej i obcej", 2) , \,"schodnie chrześcijal1stwo a Rosja w świetle analizy pierYiastków cywilizacyjnych wschodu i zaJchodu",

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry