KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Po r. 184(j uwielbienie twórcy ustą<pi miejsc.a, kultowi badacza, intuicjoni'5tę i wybuehowca zl uzuje racjonalista i pozytywista, który ud twórezoścl wyohraźlliowo-uczueimvej przejdzie 110 pozuki\Vallia naukowego. Tak "Studj.a o łiteraturze ludowej" przypominają prawie - oschły raport przesłany Towarzrtwu Geograficznemu w Paryżu przez niejakiego Jana Artura Himhaud'a, byłego autora: "Une saboll en eufer". Przez "Studja" - kOlltra'f'towe p e nd a u t do "Poezyj" 1844 r., piel'\vsz i hEzwzglQdn1-J rewizjI,) ludollłaillji I'olllant'('znej - otwiera siQ jeszcze jedno widzel.lie Benviilskiego doś{o niespodziewane. Stanowi one przejście od romant ZUlU do pozyt'wizmu, od romantp'zngo epigoństwa tIo pl ekm'sowauia nowego pojt;'eia świata.. W hujanic, przekwit jedllyeh idcj i za. rudki jeszl'Ze nieuznane inuych. schyłkość i pl'zedwl'Zc:-alośr - potwierdzi miały jeszcze ra.z, przeczute jasuowidząl'e w gllallif' z czasu, hezdziejowość, przekleilstwo epok i pn:ejśriowej. vVszysto to zawarło siQ w istorie po("zji Berwiilskieg'o I Z uiej wyuikło. Nawskroś ,i clo dna rf'wolucyjua, ('/10(' wzrosła z podłoża tradycjonalnego, jak rewolucja sama zwyei('stwem mogla :-;ię zatwierdzić i uprawnil\ przekreśliła sit;' i tmgil'znie mlicestwiła -- Jdęsk.

2f4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry