KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

nogresznica" 3'), ,,0 eÓro Ewy""') - odmienne, lżejsze, pogodniejsze w nastroju. Potrochu mallrygaly, potrof'hu I'acka marilIo\Vskie, Ipotrochu popisy, żarty poetyckie -, zjawiają :,;iQ sto;ownie do podwójnej zapowiedzi: ,,\V'3pomnień" i .,Wtępu i koiwa" ("Dość żem lIiejedną perłę Kleopa,try z lliejednf'j l'Zal'' wFhylił". Jakby świadomie zaznaczy poeta: "w/os 100UI'zy" w jednym, "llwa złote wal'koeze" w drllginl. \V obu zmys!t}\va frrwolność pokryta jest dWOJ'al'kQ. galanterją, przyh/'Hlla w \\'.01110myślną interpreł.a,cję biblij.nej wersji o grzechu piel'wol'Odllym i katolickieg.o potępienia miłości fizyeznej, skupiona w dO\VI'i.p-. uyl'!l pointe'ach: "B.ogu się poświęć - zostail zakollnieą - Siostro w Chrystusie! Znajdzicsz we mnif\ hrata; - A łliegollnego J'ozwizać rzemyka 1! stÓp twych - weź mnie - weź za spowiednika".

,.A Twoich wł.oSÓW migająee sploty PodolJlle mi są do węża niecnoty Co zwiódł Adama i mnie kusi zdradnie, Bym owoc zeł'w.ał, nim zwiędły opadnie" 33).

Prawd.oPodobny lIawrót do heroiny wierszy początkowych ;tanowią "Dwie prośby śpiew.alka" 3.). Kojarzą się tu znowu w :p'osób paralelny poprzednio wprowadzone mot.wy: więc m.o, tyw jedn.ostki lliezwykłej, jednostki twórczej, genjaln.ej i moty\\ fal'Ysowy, trochę z "Farya" przejmujący i lIa.,trój i .obrazowanie .oraz motyw przeeiwstawienia k.obieoie. Rejestr t.onów uczutiowych d.opełnia się t.onem wyrzutu i - przekieństwR. Glly

31) Do tego utworu odnoszą się dwa rzuty w B. I. k. l'., ;} v.

Są one bardzo blis],jp tek "tu drukowaneg.o, a]p nie zHwlpmją jl'gtJ ezęśei koileowej (rzut drugi k<Jńczy się na 14-YlIł wien;zu redakcji P(>Inpj; brzmiącym tak samo: "Nocami twanIe za.legaj rogoże.. ."). 32) \Viel's.z tcn jest dawny. Zacytował go pocIta, jako utwór p.rzy,jaciela, ktory "równym jest pI'zyjacielem balów, jak niBpI'zY.!H.cip,łpłłI myślenia" wart. ,,\Vystawa obrazów \\ Poznaniu" - Tygodnik Litp l'acki, lU, str. 2U. - Dwa pieI'WS'ZI wiPI'''zl' (ZJ!Ot!IIP z Ip!i",11'1I1 "POl'zyj") sq zanoto\Vmw w B. 1. k. ł7 V.

33) Poezje, op. ('iI., I. I, str. 4.fj, sh.. 1-7.

M) \Vzl'Hst:mie koucl'peji legI! wiel'sza \Vsk:Jzllje H. ł. k. () 1'" 2G v., 21 r.

pl'Ośha o przrjl'ie i o(lwzajemnienie milośd nie znalazła posludm u kochanki, zostanie przyjęta pewnie przez los proś ha inna - ta, która pl'z£'klina i ścią.ga zelllst('. Kontrato\Vi pierwszej cZł,.:ŚI'i: kontl'astowi wszechmocy mag-il'Znej słowa I J<,go h£'zl'ad"OŚ C iwohec niekodtają,cego sel'l'a odpowiada jeszcze konse1\\\(,lltniejsz' kontra"t części drugiej: ".Jpś!im zgl'Ze-;zyl - grzechowi wyrówna pokuta.

'1'\ s ..;kalą pozostała, do której maJ .dusza lAu'H'uchelll przeznaczenia na wieki przykuta \V'I'iPI'pil'l: llIu"i hrzcmiQ mąk Prometeusza! I dll:,tni I'ierpieć będę; uigdy gło.snej skargi Nie zaniosą, przed ciebie te spragnione wargi; ie żądam na\\."t echa, które w głazach hudzl Glos ponurej rozpaczy wzniesiony przez ludzi! <:iel'piel h('dę \V milczeniu! - Tę tylko niewinną, Tę jedną tylko pl'Ośhę - tę prośbę dziecinną, \V pacierzu zamiast prośby powszedniego chleha.

\\' modlitwie zamiast modłów ponio!"ę do nieha, .\żehy s('p pamięci krwią moją zbroczony a głazie twego serca zaostrzał swe szpony!" 3"). Tu motyw przeklf'ństwa pamięei, przekleilstwa jej wiernoSCJ, jeden z zasadniezych i najgłęhiej wcielonych w poezji miłosnej :\rkkiewicza ("Precz z moich oczu"...) - zostaje zastosowany w sposóh szczególny. \Ve ,.Wspomnieniach" mówił }Jo£'ta o pl'zpśladowczej sile pamięci, o niemożliwości zapomnienia, te

35) l'ol'zje, op. cit., t. I, str.50.

3ft) PiCJ'wszy rzul koilcowej części tego utworu znajduje się \\' B. I. k. ;3 r. (na koi1cu). Brzmi on następująco: "(,,łyhym mógł zostać palll'Ill wszlchwładneUl tworzenia I nowy Daykal.ion (!) mó!-!I wskrzl'sać z kamil'nia Sny moj najlliękniejszc - te sny ideału - Te tęcze moich lIIarzei1 - te gwiazdy za.pału - (idrhym te wszystkie sny me mógł \V głazy jJo\\Til'lal' [ na.dać im Jlostaci!' i życie \V nil' pl'ze),lć 1\ajpit:knil'jszą bym :;I\\'ol'z)'l - T\\'ą h)'1II stwOI'zył postać, Br .iak BÓg> \V \\'lasllI'lII dzil'J.- lIiPŚllliPI't,-ł f) III zO'slać).

1\a k. :!(i l'. \\ I'al';t on w kilku rÓżnYI'!J, SZPI'SZ)"I'!J i odllliPlIlIYl'h )'(' tlakcjach.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry