KROIKA MIASTA POZNANIAi "Moja Gwiazda." 3). £eh paralplność jest jesz('ze podkreślona przez wpóln ekonomję wyrazu. identyczność formy wierszo\\ ej,odpo\Viednio.ć obrazowania i ten sam \V obu ton przejmują('ej melaucholji. Oba te Idejnoty, drobne, szlifowane, a niepozhawione żyda i prawdy cymelja liryczne - ;tanowią \V zbiorze Berwil1.skiego jedno z najwyższych osiągllil;'ć artr:-,t'fznydl, jedno z w'ż.szyl'h w całej polskiej liryce miłosuej. Zamykają one przehieg I'zasowy: ,,"V poranku lilii lIIoil'h spojrzałem na ('iebie" ..- "Pod wieczór nadziei spojl'Za/f'1l1 na l iehie" Oha mówią wyraźnie o klęsce UI'zu'iowej, o utra('ie miiośl'i. Oba podkreślają spowodowaną tew przemialIQ w widzf'uiu, \V Ilozllawaniu świata. "Dlaczego siQ smul'ę? . '. dlaczego w llzieil hialy Spoglądam ponuro i ciemno? .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

O In'ada. Te oczy zhyt długo patl'Laly Na slońce - ('o zga$ło nademną!" ("l\1oje słollce"), "Bez słoiH'a - hez gwiazdy! - A wy f'ię dziwu h'.

Że żywot pro\\iadzę tułaczy? O bracia! - Kto serca przewidzial rozbide, Tell niedl.Ja - 1'0 Bóg mu przeznal'zy! -".

("Moja gWIazda").

'VilrS'z tcn jcst rozwllllęcicm ustępu ,,::;powii' (I,zi .. .

"Gwiazdo dziednnych marzeń, cC'ś na nil,hil' !V1łodości mojej nRjświetniej zabrza.sła, Krótko świeciła i tRk wcześnie zgC'sła!" (Poezje, t. II, ",tr. 12k 24) Pierwsza reda.kcj:l. teu \\iersza znajol'.uje się w B. I. ,8 r.

8 v., gelzie nosi tytuł: ..'V inlioHniku II B," i datę: \Vrocl!nv eL. 1 CZI'['wca H;:!I. Bedakc.ia późniejsza k. 25 r. 25 V., p. 1.: ., \V 1I1110nniku I NI:' (nad tytułem notatka; ,Ido przepis:lnia"). lożc to ta sama osoba, do któl'l'j odnosi Eoię ZHIJiska prozą w B. I, k. 5 v.: .,Charakter l \I.", przY'''H'm ten monogram poeta p,,])rawił na: E, L Międz? obu I I da.kcjami zachodzi pełna zg'xlność dwu phrwszych Z\\TOIl'k (rio słów: , SI)ojrzy w otchłail morza"). Dwie dR.JSZU zWlotki są zupełllil' }'óżne. \V drugiej redakcji łączą się one już nastawiplJiallli ł'o1.n.icj.

szemi i każą ją odnimi Ć. do 1'. li'i;2., Z tekstplI1 dl'uko\\'all'1Il ma Olla trzy c1l'Olme odmianki.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry