KRONIKA MIASTA POZNANIAutwory ("Ostatnia sPQwiedź", "Odpust", "Modlitwa") 8). J ł""t. .on prawie zgodny z porządkiem druku. Koilczy się "Mogiłą Kościuszki" i dodaje dwoma nawrotami, najpierw: ,,\\-a.rHzawl,''' i "Powrót z pie]grzymki", "Ostatnią spowiedź"; potem "Zygmunta" i "Mars,z". W tym układzie zmieni miejsce tyiko "Mogiła" i później dopisrune, jak można przypusz,cza1ć późllipj stWQrZQne ("WaIsz.awa", "Marsz") i później zd,ecydowane do druku utwory ("Powrót z pielgrzymki") - zajmą miejsca mil,'dzy tamtemi 0).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

8) 'Vszystkie trzy były drukowane w r. 181:3. .r esl \V !I'm po nipkll(l wskazówka, że cała J\:sięga 1Iloum .k!'t późniejs:,w. 0) Zestawienie treści drugiego tomu \Vl'dług B. I. k. 5;!. Y.

(utwO/'y, któl'l' później weszły do planu, są ujęlI' w klamry [J i umit'syczone na t('m Huejscu, na któreIll się znajdują w Ic.!{f;cie druk.O\\ alIym): Parabaza, Powitanie, PogrobowIec, Mysza wieża, Na Gople, tWawel i) Kraków, i\i'a przesHclliu, [Warszawa], [Zygmunt], " Częstochowie, {'bogini W duchu, :\'11 wysokości TakÓw, la.iówka, [l'oWI'OI z pielgrzymki], 'Vygnanil'c, Bohaterom, [.Marsz], Mogiła l{ościu;..,zki, [Ostatnia Spowiedź].

Kwest ja choronologji utworów składających dwa tomy "Poe.

zyj" jest nie(lmicrnie trudna do ustalenia. Niniej,sza tablica chl'Onologiczna jest w przewadze bipotetyczna i z koniel"znoś'ci banlz.o ogolnikowa. Stanowi próbę, którą uda !S,ię może bodaj w poj('dyilCZycll szczegółach sprawd.zić i uzupdn:ć. Utwory idą tu w tt'IIl nas.tę)J'slwil', jakie mają w .zbiorze drukowanym. Ta pozwala ukłB.d ost.ateczny porównać z picrwszeIIli rzutami planu, mltworzonl'mi w poprzednich przypiskach, K s i ę g a p i e r w s z a: "W!Stęp i koniec" 18i2-18-1:3; "l'ierw.

sze sny" I rl'd. - 1838; II - 1842, "Pie'rwsze zbudzenie" I red. - listoOpad 18:18 (datowana); III - 1842; ,,\Vs.pomnipnia" I I'pd. - 18:8; II - 1842; "Moje słońce" 1842; .,Moja gwiazda" 1812; "Do .,... I ]'pt!.

-- 183,9 (dat.); II - 1842; "żeglarz" C'Zść 1.a rZł-'rwiec lS:!!! (dat.); cz.

2-ga październik 18:19 (dat.); cz. 3-a czerwiec 1841 (dat.); cz. -1-a UH:1; h Tajemnica" luty 1839 (dat.); ."Prze,stroga"?; "O córo Ewy" ok. HHl; "Błogosławieństwo"? zakOlkzenie IH-13: "Ostatni RCJmeo" 14:1; "DOli .Juan" lS.t-3; "Parabaza" 184:3; I.. s i ę. a (11' u g a : ,,l-'owita,nil'" UH:}; "Pogrobowi pc" 184:3; ,;o.;a Goplp" 181:; ,,Iyslza wil'ża" l n.(1. - lS:IH; JI - 1843; ",'Vawel i !\raków" l. red. - UHl; II - 18-1:3; "Na )Jl'zesih'niu" 1843; .,Mogiła hOHriuszki" 181:3; "Zygmunt" 18,i:!; o,W C7.ę,ln chowie" I red. - 1842; II _. 184:3; "Ubogim w duchu" 19-12; ,,:\'n wy

\V ogólnrm zarrsif' kompozyn jll) m mają "Poeze" Ber\\ iJlskipg'o coś z ,.Dziadów", roś z tl'an"figurarji. Są przełamali£' w połowie. Są świadomie dysonan"owe. To-nowi ełeJgijnego wspomnienia pl'ze£'iw!"tawia się tu ton pohudki rewoim'YJn('j. Za"arwiellill autohiografirznemu - prorokowallie. Pl'zeszlośd miłosnej -. adweutyzm o olhrzymich proporcjach katatl'oficzlIych. {Tczudowemu konfliktowi ilJ(I''Widualnemu kOllflikt zhio. rowr, potężny konflikt ol"jahl', prze.ohrażając' ,ohlicze' świa.ta. Lirrce osohi,stej - łir'ka pl'ogramowa. I{)wem, pl'zeliw człowiekowi dawllemu w'I'hodzi rzlowiek now\'. przedw Gustawowi wrstępuje I{ollrad, w którym zpspoli się cała szczegó!lIość wal'Ułłków żydal i cała tragicznoM przeznaczet1 j£'dnego pokolenia. O(ll'azU wiersz introdl1kl'yjny (,,\Vstęp i konicc") pierwszej księEd - "I<sil;'gi światła i złudzeil". Pł'wz eytat, każącej wi, dzieć w jd karta,ch opowieść miłosną - wrrmlIie mó\\ i o miłośri, jako o spraw,ie przeszłt>j i zamkniętej. POf'ta skwa.pliwif' infOl'llmjCij czrtełnika, żoe cały, następuj:VY rejestr przeżyć uczuI.jowrc!t jest tylko echem tego, co ..minęlo", stanowi uwerturę do I'z{'goś z grulltu odmiellllego. Przez SZf'J'eg zwrotek prowadzi analogje, s;r,eroko rozpięte, hanlzo odległe, skupia je w Ietoryczllą fig'ut'ę nagromadzellia d!a tem ,.,illliejszego efel{tu kot1I'uwego, dla tem sug'estywn.iejszego \\' >:na:llia prawdy o sohie: I ja - lecz ,POI'oO IlIiewczesllemi skargi, l'\iewczesnej żehrać litości! ność, że i moje, żo te gorzkie waJ'gi. Pilr z kielicha mi!ośd" '").

Nielllni{'j \\ażllą wskazówką, ha.rdzo w tendencji wrraźną, ale zl'ozullliałll, dopiero IW tle calośd zhioru i IIa tle chwili, w któ, rej w'('hodzi 011 lIa światło -- stanowi zwrotka: ,.1 lud - lIim swego upiol'a, krwiożer('ę, lI1iel.t('IIIym ciosem udel'zy,sokości Tntj"ów" lH13; ,.:\In,iowkn" I 1'(>(1. - 18\.1; II - lili3; "rOWl'IJt 7 pirIgrzymki" I 1'('11. - pa.ździcl'Iłik 1S:!H (dat.); II - UH3; . Pi0nka wygnańca" H;1:; ,Bohntl'ro'lll clni nHS'zych" 1842 (dat. w tytule), "Olatnia spowiedź" I red. 1841-2; II - 1843. I") Poezje, op. cit., t, 1., str. 7--8.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry