KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

"N o w y K u l' jer" ogłosił: Zof,ii l\:ieleckiej ,,1:ywe kamienie Poznania". Fara, nr. 296 z 22, II. UI36; Hnonima "Powstanie wieI.

kopolskie w rachunku \V9dza", m. 290 z 23. XII. 1935; - w tyniże numprze Apolon,iusza Basillskieg,) "Dzień 27 grudnia HUS roku w dziejach Pol,ski" i Hilarego Maj kcwskicgo "Rozma \\' iRm z ceramildem prof. Krzy",cem - Sztuka plastyczna w PazIla niu"; Zofji Kieleckie.i ..;I; dziejów kultury i "ł.tul{i Wielkopolskiej". Kórnik, nr. 1 z 1. I. 1936; Zofji Kieleckiej "Żywe kamicnie Poznania, Zamek", m. H "/ 22, II. 1936; Zof.li Ki('leckie,i "1:ywe kamicnie PQ/.IJ:I nia. Hatus"/;", nr. 278 z 1. Xl\. 19:1;;; Zof,ii I{ieleckiej ".IÓZpf Struś". Z dziejów ImItuJ') i sztuki "ipJjmpol"ld, nr. ;.cS2 z

G. XII. HI:15; Z, K. Feljctoll I'Cgjonalny ,,\\'eselc \Vi('lkopol ski c", nr, 46 z 25. II. 1936, .,P o s e n c r T a g c b I a t t" zamicścił: anonima "Aus der Geschichte Iler Posener Stl'assenb'.lhn", nr. 136 z 15. VI. 19:);); anonima "Baudenkmiilcr deI' IIaupstallt Poscn", nr. 157 z 7, VII i 188 z 18. VIII.); anonima ..El'z,bisdlOf dr. von Stablewsld und <lie deutschpn Katholiken", nr, 161 z 11. VII.; KonsiFtorialrat Hein ,,1'1I8er GCl1l'1'alsupcrintendent" (Zur 25. Jahrfeicr des Amtsantrittes des Gcncral8uperintendentcn Dr, Paul Blau) nr, 24 z 29. IX; K. . E" igPl' Fl'iedp g-pgpn PJ'('ussen" (19. Oktobpl' liGIj), 111'. ;2 i7! z 20. X.; a 110!lima "VCl'gessene POSeUl'ł' J)1'nkmaIer r " nr, 283 z 8. XII.

19:16.

TO\YAHZYSTWO MILOSNIKOW 1\1IASTA POZNANIA.

W poczet członków \vpisani zostali: Dr, Stanisław \Vasylewski, literat, w Poznaniu.

Dr. Bronisław \Vietrzychowski, urzędnik miejski, w Poznaniu. redaktor odpowiedzialny .,J{roniki", ,Mgr, Janusz Teodor D)c'bo"",,ki, Iitprat, ul'zi;'dnik 1ll1('Jo.;ki, w Poznaniu.

250.

:::51.

rC) ....)..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry