KHONIKA MIASTA POZNANIApierwsza powstała 6/6 66., część druga 1/9 66, część tl'zeda 5/9 6fi. 5 ) 7. Op. 12. H e 111 i n i s c e n c p s d e c h a II t s P o l o 11 a i s.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 9 min.

..... Deux masourkas pour le piano. .T. Leitgeher i Sp. Poznail. Grecki j,est przedewszystkiem ilustratorem muzycznym naszych poetów. Oddziałał w tym względzie na niego l\Ioniu<;z;){.o, którego pieśni tak bardzo cenił i tak wymowni" podnosił ich znacenie. \Vybór aut.orów, do których pieśni swe komp.onowal, świadczy o znalC'znej znajomośei naszej poezji, dowodzi też dużej miary,este1tycznej w ich w yh.orz e, Charakterystyczne, że dohierał wiers.ze .odpowiadające swemu usposobieniu, tęsknemu, melancholijnemu. \V tych komp.ozycjach odbija się dusza muzyka, uzupełniającego sł.owo poezji mel.odją muzyki, dozwailającej przeniknąć tajniki jPgo czuł,ego Sel'ca, Uluhionymi jego poetami byli ks Karol Antoniewicz (5 pieśni do jego utw.orów) i Kornel {Tjejski (3 pieśni d.o jeg.o słów). Po.zatem podkiRdał muzykę do wierszy !{arola lla1il'lskiego, Ryszarda Berwillskieg-o, Edmunda Wasilewskiego; nadto do poezyj nieznanyeh bliżej aut.orów, .oznaczonych kryptonimami: K B., H. :vI., 1". Ł.; przy dwóch pieśniach nie mili nawet teg.o oznaczenia. Z -o-h,vch poetów uwzględnił t lko Henryka Heinego. Do najlepiej WykOllcz.onych należy komp.ozycja P i e ś ń w i ary. Wobec braku .odpowiednich danych, trudno roz.strzygną(, czy pieśni Grecki,ego znalaly oddźwięk w społeczeństwie naszem, przedewszystkiem w Vdelkopolsce. Dziś kompozycje jeg{) należą do rzadkości muzycznych. Pewien wpływ Chopina widoczny jest w k.omp.ozyrjach fQr.. tepianowych Greckieg.o, a odbiciem prądów _ współcz.e3nyrh ą jego kantyleny i pieśni bez ,słów. \Y jakim kiprunku poszłab' dalsza działa]noś{- Greckiego, trudn.o Ha pod...tawie tak skąpych wiadom.ości z calą stanD" t'o{)seią rozstrzyg-mć. Pra\vdDpodobnie rozwinęlaby <;ię b'ła przedrwszystkiem w lwmpo.z'c.iał-'h do śpicwów. \Vedłui! zap.ewnienia l'ezimiennego autora nekrologu bylb się stał Grecki jf'dtH} ;r. niepoślednich ozdóh muzyki polskiej.

Dr. \V i k t o r H Et h 11,

5) '''''pomiaw-\ \\" clmlykaCJach Olga Bptkowska zmarł:> \\" P'JZU<łI]iu 2:{ marca 1871 1', jako żona Antoniego Brylińskiego.

l:? gl'\lflniLl 11)3:) l'. '!5 - !t'cie Towarz.t wa Ziemiaupk \Yielkopolskil'il. :!j gnlllnia 1 fJ3j r. POZllall. urocz» cie obchouzU l7-tą. rocznicę pow__tallia Wielkopolskiego. uwictnioną przybyciem gen. inspektora f:ił 7brojnyeh gen. Rydza - migłego, wita'Jego sp,rdecznie. przez cał£' społeczei1stwo. \Y lll'ugiej polowie grudnia Minister spraw wewnętrznych powołał nacz. wydz. Zarządu ;vIiejskiego w Poznaniu inż. Rugegn na stanowisko t'mczw'O\vego wiceprezydenta miasta. Objęcie urzc,>du nastąpiło 5 styeznia. 19313 r. \-Viceprez'dełlt Ruge objął kierownictwo wydzialów tC'chnicznych. - 16 stycznia 1936 r. hawili w Poznaniu ministrowie holellderscy Deekers i Ge1issen. - 23 styeznia 1936 r. Stefan Kałamajski wybrany 70stał prezesem Izby PrzemysJowoHandlm.vej w Poznaniu. - 22 s,tycznia 193(j r. obchodził 25-lecie kaplmlstwa zasłużony społecznik ks. kan. Walerjan Adams,ki. - \-V styczniu 1936 r. wystawił swe prace w sali Tow. Przyj. Sztuk Piękuych art. malarz Jan l\Irozii1ski. -30 stycznia 1936 r. odbyła się uroczysta akademja żałobna ku czci śp. króla Jerzego V - urządzona przez Towarzystwo Polsko-Angielskie. - 3 i 4 lutego 1936 r. odbył się w Poznaniu Ogólno-Polski Zjazd Geografów i Geologów. - 11 lutego otwarcie wystawy T. C. L. ,,I(siążki Polski o morzu. - \V pierwszej połowie lutego 1936 l'. ks. Rardynal Hlond mianował dr. A. Paruszew,słdego prezesem \Vielkopolskiej akcji :Ęatolickiej. - W połowie lutego 193U r. wy' stawiali w Tow. Przyj. Sztuk Pięknych obrazy o motywach podhalai1skich J. Pienilążek, i portrety A. Ha.nnytkie., wiez. -- \V "Salonie 1935" od 16 lutego wystawa dzieł Karola

Larischa z Krakowa. -.- Od 16. do 22. II. 193G trwał w Pozllaniu Tydzieil Pomocy dla Bezrobotnych, w kweście ulicznej hraly udzia,ł prawie wszystkie organizacje społeczne, za".odowe i urzl,'dy z \Y ojewodą l\Iaruszewskim i Prezydentem \"il,'ekowskim na czełe. Zebrano dotychezas gotówk.!około 130000,- zl, oraz znaezną ilość odzieży. Trzeba podkreślić z uznanielll (lnżą.. jak na obecne czasy, ofiarnoś(: społe:zf'ilstwa. - llj lutl'go 193fi r. \V Tow. Sztuk Pi('kn'ch wysta,wia rzeźbiarz Antoni Madeyski z Hzymu, \" dniu 2(; lutego 193ti r. prasa podaja wiadomość o lIliallOwaniu FcrdYllanda wi1aJski('go, dyrpktora Izb) SkarIJowej \V Poznaniu, wiceministnml Skarbu. - \" drugiej połowie lutego 1931i r. lioło Historyków U. P. zorganizowalo cykl wykładów z przeszłości Poznania. \Vykładowcami byli -- dr. Koczy, dr. \Vojtkowskl i radca Z. Załe::;-ki. - W ciągu lutego 1936 r. poznański chór katedralny pod dyrekcją ks. dr. GielJlU"owskiego odbyl tournee artystyczne' w krajach naddunajskkh, uwieńczone wielkim sukce"ell1, - 7. III. odbyło się \V Ratuszu poznailsldm uroczy:-:te pożegnanie radcy miejskiego Dr. Tadeusza Szulca pił uplywie jego 12-letniej kadencji. Dr. Szulc pełnić hęrlzie nadal funkcje naczelnego l('karza miejsldego i naczf'lnika wydziału zdrowia.

Z lU a l' 1 i: 30 styczn.ia ś. p. dr. raksymiIjan Ziółkowski zmarł w Poznaniu. Ur. w Rog07nie 12. X. 181,4 r. \Yeteran powstania styczniowego; 28. I. 193(; zmarl w \Varszawie prof. Dl' Antoni Sempołowski, ur. w Siekierkach pod Poznaniem w roku 1847, zasłużony UCZO'llY w dzie,lzinie rolnictwa; 28 lute'go zmarł w Poznaniu ś. p. Dyonizy l(rólikowski, publieysta. literat i tłumacz, nestor dziennikarzy pozn.ailskich, Ul' 3. IV. 1862 roku w Magnuszewicach k/Pleszewa; ś. p. ks. prałat Dr. Hole\\ski, zasłużony w pracy na wychodztwie, regens Seminarjum Duchownego w Poznaniu. wielki społecznik i patrjota. zmarl w Poznaniu 13. III. 1936 r.

III'. 1.f'OI1 Bochf'I!f'k - ,," I'U l'Z II ie!; z\\'ycił;st WH. pow"'ta l1ia \\ jplko}Jolsldeg'o ł!J\H Hf'.

III'. .\IIr1rzej "-ojLkowRki ,,JJÓI' O }J1'7l'konauh sp:}lcl'z IW i zm';)])ki ]itprackie .J. 1. Kraszewskiego w 1'0zIIaniu \V rok1 lS;}9". .T a. k ó IJ c z y k \V i t o I cl - ,.Hzą,I Naroduwy w 184S r,", ni' A n d l' Z e j Woj t k o w s k i -- .,Bibljog-raf.ia IIistorji Wielkopolski" (ciąg dalszy). II". t p I m a c II o \v S k a B o ż en a - "Regjonalinn etnogl'aficzny n:' tle przykładowem". I' ł o n k a F i s z e r S t a n is I a w - "Zlota Kaplica", Fantazj,1 dramatyczua., osnuta na tle dziejów Poznania - wyda. nie drugie. U KonsŁ Troczy6ski _ ,.Elementy form literackich".

..13 e i t r ii g c z u r G c s c h i c ht Po d e l' ::; t a d t B l' e s I a u". - Pod takim t}tulem ulm.zał się ohejmujący 116 sb'cn druku zeszyt pierwszy ..przyczynków do historji miasta "'rocławia", wydany przez wrocławski miejski ul'ząd kultury, z zapowiedzią, iż dalsze zeszyty ukazywać się będą w miarę zebranych rn.aterjałów w objętości arkuSzylk;dzie to zatem rodzaj bi,>żącl'j .,KI'ouiki miasta "'rocławia", ktora, wcdlug slów pl'zedmo\\ y obecnego nadburmis-tl'za \Vrol'lawia, "lużyć ma jako materjal p'odstawowy do pÓźuiejszej wyczerpującej historji tego miasta, Xa treć 1. zeszytu składa się, oprócz artykułu wstępuego dyrektora tamtejszego archiwum miejskiego o sposoibie badail historycznych wielkich miast wogóle, 5 prac innych autorów o Ilajdawnicj<;.zych d,ziejach \Vrocławia (do drugiej połowy XIII wieku), opartych na maierjałach źródłowych. Zwa.ży\\ szy, że Poznail wieków śrcdnich pozostawał \V bardzo ożywionych stosunkach handlowych z Wrocławiem, dowiemy się prawdopodobnie z dalszych wydawnictw także niektórych szczegółów, miasto nasze obchodzących.

CZASOPIS),lA.

1\ r o n i k a \\' a r s z a w y. Kwartalnik, poświęcony działalności samorządu oraz poszczególnym dziedzinom życia miasta i jegc historji. \Vydawca - Zarząd Miej,ski stoł. m. Warszawy - Hok XI, 1933, zeszyt 3 za wiera

m. i, ,,\\"ai'szawa w świNie sJ1iu pOWS7echnego 1931 r ,. - A. 1-'. "Szkol Y powszechne we w1asnych gmachach" .- Jan;;. Bilaka. "Zmiany w warunkach n1ieszlwniowych 1Jl'HC'ownikl)w Ullly:-;łowych w latach 1!J.2W:Jj" Lllllwika LnndaLla.

S a III o j' L ą II .\[ i (' j li i. Dwut. goliuik. Urgan Związku ;\liast Polskich. Hok XV, ni' ",:J, :!i i I'uk X\'I, !H', 1, , 3, i. \\'II'szaWH. Czasopismo zawiera szcrcg' al'lykułÓw i I'Ozpraw 7. (Izie'llziIIY samorządu \\ ogolp i SiJIIIOrz,!du miejskirgo. \\"it:i \Yidkopolskic. ;\[ic",i(;.('zuik IW:<\\ ięcony sztuce kulturze rpgjonalnej. Hok V. 1!Jj. Xl". 50 zawiera m. i. Slanislawa Helsztyilskiego "Przybyszewski na.sz", Alfreda Jes'ionowskiego "Ryby śpiewają w Ulwjali - a gwiazdy świecą w Hollywood", (o Arkadym FieeUerze i Aleks. Janta-Połczyilf'kim), Jana Piechockiego "Lau1'(>at czy coś więcej" (o Wojciedm Dąku), ]\1. Dereżyńskiogo ..Zapomniany pisarz \Vielkopolski na Śląsku" (wspomnienie o .\ntouim Stefańskim), .\. Szyperskiego "Bprthole1!Otein i Sefel' Pasza" (o \V1adp;ławie Kościelskim), !VI. Turwida ,.Teki Wiktora Gosienieckiego", Ta(leusza Pietrykowskiego ,.Zapomniana opinja o \Vie.1kopolsce z r. 1916". \V numerze 1 ze stycznia 1936 r.: Adama Dytkiewkza ,,\Vspółcze:śni \Vielkopulanie w służbie kultury regjonu śląskiego", Alfreda J esionowskiego .,Czy co IJ<;l1zil: z tego ?". r. 2 (j) luty W:!(j zawiera IIL i. Kazim[PI'z:J. 1'luciili-:ikiego .,I'lh cyjne wywiady z pozmuhlmni li. teratami"; Alfonsa Szyperskiegu "Ks. Alpksy l'l'uRillowski" (z eyklu - ,zaslużelli \Vielkoflo 1ani('); Ta(\pusza PietrykO\\ sliiegt, ,.Li"t Józcf"a Chociszt'wskipgo z r, 1[J02"; Jana Pi!'I'IH)('. kil'gu "Pigwa -l'I uci ilski hisuj!'''; Slauislawa J/ebzlyilsldegu ,1'rzyhy::;zcwBki i ks, KOlur'.

, l.. li I' j e ł' l' o Z Ił a il s li i" załlli,' ::;l"il: \tlolfa Nowal'zyilskiego .,Heine w Świątkach i w Dzialyuiu", nI'. 587 z 21. XII. HJ3,; II' goŻ auto!'.1 ..Czarom)'»ł i :\Iy Hlochwyt" (o Boguslawskim i KUI'piilskim), 111'. 33 z 18. I. L9:1/j; )'1J(,PllZjO w dziale "Huch regjonalistyczny" lp. t. "Nowa praca o Pozmn-łskiem w r. 18-i8" - z pracy Stefana Kieniewicza "SpołeczeiLstwo polskie w powstaniu poznail:s:kiem 1848 r:' - Hozprawy Tow. Kauko\Vl'go Warszawskiego, nr. ij z 23. I.

HJ36; - w tymże nI'. Janusza Stasz('wskiego "Generai Ed muncl Taczanowski. Poznaii, 1936. 1:yciorysy zaslużonych Polaków XVIII i XIX wieku"; Karola IIuhm'ta Rostworowskie go "O Śpiewnej Samotności \Vojciccha Bąka", nr. 51. z 1. II.

1936; dr. .Janusza Staszewskiego ,,\\'ielkopolanie w Turcji" 10 Edmundzie Tac.zanowS'kim, nr.

G3 z 9. II. 1936: - w tymże 111'_ p. t. "Nazwy ulic w Poznaniu, XIII, Ulica raleckiego; anonima ,.Kiedy i gdzie urodził się

Paweł Strzelecki". 111'.77 z tG. II.

1936; Zygmunta 'Vasiiewskiego "Pożar w Szymborzu" (TWÓ1'ezoŚć JUljana Pt"ejsa), nr. 81 z 19, n. 1936; anonima "Wielkopolska i jej armja w 1919-20 r.... nr. 83 z 20. II, 1936; W. i P. "Pomański chór katedralny w świetk fachowej krytyki wiedpńskiej", nr. 91 z 23. II, 1936; T. B. "Kat.arzynki i Podkozioł£'k w Bis,kupinie", nr, 90. z 23. II. 1936; Dr. Tadpusza Grabowskiego "Bra,ca Czescy w 'Vi clko)>olslce", nr, 95 z 27. II. 193fi.

..)) z i p n n i 1< P o z n a ń s 1< i" ogłosił następujące artykuły: Anollima ..\V'ierzyć, walczyć, wyh'wać (Z'i) lat owocne.i pracy Tow. ZiemiaJwk 'Vlkp.), nr, 288, I:t XII. 3:1; T. Z. J{a".serna ..Poznailski dyrygent. kompozytOl' i 1'f'lcenzcnt w \Yarszawie", nr. 296, 22. XII, 193:-1; Dr. A. WojtIwwskiego ..Udział \Vielkopolski w walkach o Niepodległość", 11/'. 293, 23. XIJ, 1!135; dr. W, Dalhora. "Nowe dziclo o sztuce Wielkopolskiej", nr. 298, 25, XIT.

1933: - w tym samym nUl11t'I'ze: S('hedlin - Czat'Jiliskiego ,.'YiPlI,opolsl,a. z pl'zeszlOld cZl'rpie Jlikne wzory rb:iałania", Ił. ,Y. ,.Z illbtOl'.li lIaszi>j \Vfll'l'''; :\p. ,Gawi;rla POZllflli!-.!:L" - hh;/orja kla"ztrll'U ft'<lI1("j",zkalJow"; LIr. Z. (Trota ...la;, 'Vl{sil;'4two l-'ozllaliskle lJ1'Zl'Żwalo wiosnę lwlm\'''; (k .\. 1i::t.t"piilS!'a. ;".Iakirh l.ogó\\ ('7.('7.11110 pt'zprl '!. tysiąc,tlllI :al'!", dl'. ", Dalbol'.L "Hok lU:;3 1Iawystawach poz!lailsilch": " \\'ich8I'kicwiczowej "l"ragllll'nt o)Jopei napole:Ji1Skiej - zawieszeni(' orłów polskich we Lwów ku", nr. 1, 1.. I. 1936; J. T. DThowskiego "Jak kanc]et'z SZ\\!' dzki stał g,ię Polakiem, W 25-tq rocznirę śmierci 'Vawrzyil('a Enges-troma", 1. I. 1936; dl'. K.

Tl'Oczyńskiogo .,Nowy tom pocz,ji Wojciccha Bąka"', nr. 6. 9, T. 1936; ,,'Yywiad z inżynicrptrI Rugcm - koordynacja pra{; między wydziałami techniczncmi i ich pl'zyspies,zcnie piel'\\S7.em zadaniem nowego \Viccpt'czydenta" nr. lR 23. I. 1936; L II. ,.Rozwój i praca Zw. 'Vf't('rmó\\" Powstań :'\al'nr1.", n;' 21. 26. T. 19:-10: Dr. A. \Yojtko\\ skie.go ,.K!'. Aleksy PI'lI'iiI1O\\s1<i", nr. 2i, :-10, J. 193G: prof. dl'. Z. Piptruszc7.yńskiego "Nad mogiłą śp, prof. .\, SCl11)'OłO\\'sl,ipgo", 111'. 3:1, 12. II. 193G: dl'. K Trocz'ńskiego "Sprp\\'a \Y. B,!ka", lJr 3:5, 12. II, W36: (h-. Z. Grota "Prasa Polska przPfl 100 laty \V Poznaniu", nr, 36, 13. II. 1936: B. Oskarda ..Pisarz l'aSl1\\T - z 'Vielkopolski 1'0rlp111" (w<;pomnienie o l\facif'ju ',"ipl"1h:11<:kirl1), nr. 39, 16. n. 1!):1(j: pmf. clr. :\. SI<ałko\Vskiego ..Pa mif?tnik Kawalera :\laJtaJlsl..ip go". 111', H, 19, n. 1fj:3fi; (L) ,.\1' I,; 'łfl' a rzpmiosło wiclknpoJ ski(", 111'. iR, "23_ II. 1936; .J. "-i lIimvicza ..Krzywdząca opinja o Wielkopols('p", nr, Hl 21'. II.

W3G; T. Z, ,Ka!'serlla "Pudroż f",\'umfallla ks. Gichuro\\'sl,i..() i jego ehól'u", m'. MI, . II. H1:31i.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry