ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

3. Jej p i o s e n k a d o z a c h o d u oS I o ń c a. Ś p i e w d () s I ów F. L., n a g ł o s j e d e 11 z t o war z y Id e III OTki (' s t r y l u b f o r t e p i a n u. Lipsk. p, Rhodc, 18G:J, 4. str. 13.

.1. P i e ś ił w i a r y. S I o w a 1{ o r n e l a T: jej s 'k i e g o.

Ś p i e w n a j e d e 11 g los z t o war z y S z e n i e m f o rtepianu lub harmonjum oraz chór na czte.. r v g ł o s y m s k i e utworzył i na uczczenie 25-letniego (sic!) jubiJ.euszu Towarzy.stwa Naukowej Pomocy imienia I{a,rola Marcinkowskiego wydał 1\1 a k s y m. G ł' e c k i, by.. Iy styp, 1. P. N. i akad. muz. \V Lip!'-ku. (Caly dochód prze.

znaczony \V myśl odezwy byłych styp. T. P. N.) 3) Poznań. Lit. :\1. l\Terzbacha w Poznaniu. Poznali \\' ksil;garni J. I{ Zupańskiego. (18GG), () stron. nlb.

Ponadto oglosił jeszcze następujące rzeczy: .

5. T r z y m y ś l i u lot n e w k s z t a I c i e m a z u rów n a, f o l' t e p i a n ulożył 1\1 a 'k s y m i l j a n G r e c k i. Lipsk. Nakladem Pawła Rhode. PoznalI. J. K Żupaliski. I(ra.

ków Fr. Grzybowski. \Varsza\va F Hosick. Zakład 11togr, C. G. Rodera \v Lipsku. Wlasność wydawcy. 4' w. str. 7 i 1 n]b, Datę tej koinpozycji można określić jako początek 18l;() r. na podstawie dedykaeji, dopisanej nla egzemplarzu jaki mam pod ręką: ,,\Vnej Pannie Ol. Betkow-skiej. Poznali 4/'2 fiG. A utor" ). 6. :M i s c {' ] ] a n ć e s. 'rrois c a II t i ! e n e s s a n s II a r o l e p o u r l e p i a n o par 1\1 a x i m i l i e 11 G r e c k i. Pł-Oprietć de I'Editeuł'. Leipzig. Paul Rhode. Lith. Inst. de C. G. Roder. Leipzig 4 w. stron 9 i 1 n]h. Z dedykacj_: A :\lademoiselle Ojga Betkowska. Kompozvcja ta prz.'!chO\yala się t,eż w rękopisie autora pod Ol]miennym tytułem: Z przeszłości. Pieśił bez s I ó \v n a f o I' t e p i a 11 ułoży] :\1 a k s y m i ! j a 11 G r e cki. 111. O. 66 z dedykacją na pierwszej stronie: \Vnej PanliiI' O. Bl'tkowskiej. 1, \v. stron nieliczbowanych 18. Hę]\OI,i8 zawiera l'ĆWllipż te same 3 utWOl'Y. które potem \V(]rukowano jaJw :\1 i s c e] a n Ć e,<;. \"ellług wla'';]lOręcznyeh notat('k Hutora. poczynionych \V J'ękopi!"ie. cz<:Ś('

, \y t tulI' ('PUSZI'ZOIlO pl'zez omvłkę ('pl dorlwrhJ.

Oj /,t. zhioru żony mej, Zof.1i z Bn !illsi<i<-łl. }Jorlolmie jak rękuI,is nuty, wymipnione poniżej pod nr. 6,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry