KRONIKA MIASTA POZNANIAi umocnienia poczucia lI&rOlłowego, na tl; stroilI} zwrÓdł główną uwagę - -, jak to wynika z porlanf'go roniżej ,..etawif'lIia jPgo )wmpozyey j muzycznych.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Pozotały po Greckim natplljąee kumpuzy"j(' IItUZ} CZłlP: J. Pięł:' śpiewów jJol15kieh na jf'dell g-ło:< z. towar z y 15 Z e II i p m f o I' t e p i a nu. J. Lpitgf'h('r i S. w Poznaniu. TreM: 1. Ofiaro\\'H.nie, wj(\r15z II e i n (' g o. pl'z('klad P r lis i n o \V s k i e g' o [:\Iile dźwi'k i dd\llt<'ilko płyną]. 2. Bogunka, słowa B e I' \\ i 1'1 ;; k i (' g () f 'V al po wale' z wód odpływa]. 3. Piosnka do snu, słowa II j f' j k i e g o I śplij, moje dzieeię]. t Ioja piosnka o szarej gOtlzinip, słowa Uj {' js k i e g o [Jaka cisza wkoło]. .J. Do majowego wietrzyka, słowa B a ! i II ; 1< i o' o (Wiej wi()tl"zyku ułub'iony].

2. p i o n k i P o J s k i p II a j (> II e n g I u s z t o W II. r' z ys z e 11 i e m f o r t e p i a n u. J, LeitgelH'I' i Sp. w I'ł)zniluiu. ł poS'zyty: P o:,: z y t J, l'. L Pieśil nad kolebką, ",,10\\a 1\. B [Zmruż oezf.'ta, zml'uż1, Nr. 2. RuJko mJiła, łowa \V a s i l (1 \V :.: k i e I.{ () LHaJko miła, co poranek białf' I'.lt'zki :t.łuż) Nr. 3. Dumj{a wiośniana [Ty :mów \\ iH.aH}. umalona]. I'H";Z't II. Nr. 4. Piosnka kołodlieja. -;łowa X A II t o JI i l'W i c z a [Kolo goni. kolo dz\\ouil.

Nr. 5. 'Vianeczek majowy, slowa X. A II t t) II i p\V i c z a [Maj 11l'Zeminie].

Poszyt II I. }\lI'. tJ. Pio;:mka grabarza, słowa A. A n t () II i ew i c z a [Kop, mój rydlu, kop]. Nr. 7. Anioł :'Błysło słonko na zltl'110(bde].

Nr. 8. Lilia, słowa X, A n t o n i e w i t' Z a. [Lilijko moja, lilijko biała]. Pozyt l V. '\Ir. 9. Podole, słowa H. M. [Leci hodul :ta bodanem]. Ni'. 10. PiCŚ11 wie'czorna, "łowlł. X. A Ił to Il i o w in C Z a [Dzięki Ci, Boże],

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry