ZAPISKJwypowiada sdy o twórczości wielkich kompozytorów hanlzo tl afne.' l'wagi. poświęcone twórozości Moniuszki, ś\\iadcJ: {) głębokiej wnikliwości młodego kompozytora, hyły też dosknnałem studjum o Moniu!'zce, uwzględniającem rarówno ua jwa,żniejszp mon1Pnt- w jego życiu. ja.koteż całokszlalt jego lziHlalności. Dziś ma to studjum Greckiego znaczenie tyU,o histołTczne wobec pói.niejszych prac. dokładniej uwzględniających znaczenie :Vfoniuszki dla muzyki polskiej. Obok MoniuszkI C('nił także Grecki bardzo Chopina. o ktÓJ'ym pomieścił \\ e \Vp()umianym artykule kilka bystrych spostrzeżeń.. Wspomniany artykulik Greckiego ciekawy je<;t je:3Z'l'Z(, z tego względu, ż,e zwraca w nim uwag(' na obojęt.uość \Yielkopolski w poznmvandu i przyswajaniu obie dzieł mUL'ycznydł t'odzimych, obojętność ta widoczna według niego zwłaS-ZiCZ:l w ostatnich Jat rlzie'siątku. Powodów owego braku zainteresowania się muzyką polską, dopatrywa się Grecki nie tyle w bral,u poczuf"ia lub zamiłowania, jak raczej w wyjątkowem połużeniu, w jakif'm znajduje się 'Wielkopolska. \V dalszym ciągli swych wywodów zwraca się G-r,e.cki z gorąc m apelem do/) społt'('zeństwa wielkopolskiego, aby w większej mierze zwraca.ło uwagę na twórczość ł'odzimą muzyczną. Nie wykuczająf: naturalnie konlieczności i potI'zeby zaznajomienia się z twórczością zagraniczną muzyczn, przestrzega przed lekcf'ważeniem muzyki polski,ej. Ubole-wa m. i. nad ha,1'OZO małą stosunkowo z'uajomością Moniuszld w 'Wielkopolsce.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

stąd też zachęca puhliczność muzykalną, ab\' starała się pozna(' utwory autora S t r a s z n e g o D w o r u. \Vyp.owi'!)Jda wkońcu życzenie, aby nauczycie!e i duchowieństwo zwrócili większą uwagę na śpiew w s'zkole j na muzykę kościelną, gdyż zdaniem jego, "są one podsta\vą ogólnej muzyki. Wszakże muzyka kościelna jest kolebką muzyki dramatycznej". Powyższe zapatrywanie Greckiego należy uwzgldnić przy rozpatrywaniu jego działalności muzycznej. W myśl swych prz,ekonań, wypowiedzianych w owym a'rtykule, pragnął takżp ze swej strony przyczynić się do powiększenia naszego dorobku na polu muzyki głównie z punktu widzenia narodowego. Uważając śpiew za jeden z głównych czynników podniesienia

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry