ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

So ru.'cken wir mit. turm beran lTnd schonen wi.'klich kCiinen Mann. \)e'nn doie vcrdammt.e Polenhrut Hat uns ent.f1ammt ZUl' hochs.tcll \Vuth, l}rum Raubgpsim]o huto dich, ::5onst trifft des Todes Vl'UWiJ did.. Ih'ci TlI,ge hat dip Frist gewahl't nas:,; man mit Ruh' cuch angch6rt, lIaLt ilu puch dann Doch nIeht gPlrcnnł, o wird lias ganze Loch vcrhrpnnt.. ])es J{(jnigs Glladc ist vOl'bei Schwort \Villispn lwi mcincr Treu; nip TruPJpon rufpn laut schon aus, F('gt. dicse llr'ut zum Land hinaus,

))mm POlla{'kci, {agH !lich jet.zt kurz, :\olach (lich gefasst auf ew'gen Sturz nonn Polen da!'f !licbt fl'ei me hl' sej!l "'pnn wir \lUS \Voll'n der Huh crtreu'n.

Dl". S t a n i f' ł a w \V a s y I e w s k i.

2. ,\[ a k s y 111 i I j a 11 G l' e (" k j - z a p () łll n j a n y m u z ) k w l e I k o P {) I ski. Wymieniony w naglówku Maksymljan Grecki należy do Iieli('znych muzyków wielkopolskich w dl'ugi,ej połowie w. XIX, stąd dzisiejs,zemu pokoleniupl'agnę przypomnieć choć w krótkiej notatce kompozytora zapomnia.nego niema.1 zupełnie, zmarłego przedwcześuie-, ?apowiadającf'go wi('lkie nadzipje na przyf,złość. :\faksymiljan Greeki ") IImdziJ się w Poznaniu około 1840 r.

z ojca organist.y przy kO$ciele farnym pojezuickim i nauczyciela l) Szczegóły biogr3ficzne pOdaję na podstawie nekrologu, pióra lJieznanego autora (M. 1\. S./, który pmnie.szczony jest w S o b ó t c e. Poznaii, II, J870, str. 13;), Nek!'olog tcn przedrukował D z i e n n j k p o z n a, ń s k i, 1870, nr. 9:). l\f a. r c e l i M o t t Y wspomina o Greckim w P l' Z e c h a d z k a c h p o m i e fi c i P o z n a n i u, (V, 57-58) tylko w kilku słowalch. P. Ur. Anieli Koeh:erównie w Poznaniu skła.. dam i na tem miejiScu serdeczn(' pOd.z,iękowanie za wskazówki bibljograficznelliuzyki. PD .ojcu odziedzicz ł wielkie zamiłowanie muzyki. ale .odziedziczył takż.e zar-ode,k nieulf'czal nej chorobY, suchot. P.o.

lJierał nauki w gimnazjum św. l\I.arji Magdaleny, Dddają;c się im 7. wielkim zapałem i pilnością. Jako stypendysta Towarzystwa NalUkO\vej P.om.oc:,r im. KarDlu MarcinkDw;;;kiegD udał się do Lipska, gdzie w sławnem lwnse.rwat.orjum 'pod dyrekcją Brendla i .M.oschelesa kształcił .<;ię w grze fortepianowej i w teorji kompozycji. P.owródwszy do kraju, wyjechał jeszcze na pewien czas do W.a.rszawy, gdzie prac.ował w szk.ole muzycznej, poz.ostającej pDd dyre.kcją J{ątskieg.o. Brak śrorlków materjalnych spowDdował, że musiał zaniechać dal:ozyl'll studjów muzycznych. ZDstał nauczycielem muzyki w Poznaniu, zara,biając lekcjami na życie. Niestety,tnurtująca g.o choroha piersiowa, CDra? bardziej wzmagająil'a się, nie pozwalała mu udzielać tYI'h lekcyj więce,j nad trzy do czterech dziennie, W ostatnich tyg.odniach życia nie wstawał już zupełnie z łóżka. .opadając c.oraz więcej z sił. Sztuka lekarska była bezsilna, on sam znDsił cierpienia dotkliwe z wielką cierpliwością, i poddaniem się wDli Bożej. Łudził się więc nadzieją, że, odzyska zdr.owie i będzie mógł z powrotem .oddać :oię ukochanej pmcy, Zrnarl 3 kwietnia 18',0 r. w Poznaniu, pozostawiw:o>zy żal głęboki w sercach znajomych, żal, że tak wcześnie zszedł Z£) świata, nie mając spełnić tych nadziei, jakie w nim p.okładanD, 'Ve wtorek, 5 kwietnia nieliczne grono przyjaciół i znajomych .odprowadziłD zwłoki zmarłego na miejsce wiecznego sp.oczynku, Mimo młode.go wieku rozwinął Greeki wcale ożywioną działalność muzyczną. świadczącą bardz.o korzystnie o jego studjach, p.odjętych w Lipsku i 'Warszawie. Obok t,eorji i kompozycji studjował także historję muzyki, a wiadomości jegD w tym zakresie były znaczne, jak 'O tem świadczy artykuł j,ego o Stanisławie Moniuszce, pomieszczony w Sobótce z r. 1870 (str. 100-103 i 108-111) 2), Jak na młodeg.o muzyka, zadziwia w tym artykule nie2,wykła znaj.omość muzyki zagrwnioznej i polslciej, przyczem autOl'

2) Artykuł ten, wydrukowany anonimowo, wyszedł z ,pod pióra Greckiego, jak o tem poucza wzmhmka w Sobótce, 187\), 135.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry