KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Mais comment (nieczyt.elny wyraz) le Gouvernemnt. - .- - Diim C'It juste et IJll'il juge. Vous me demandf'z des nouvrlles de mes fils. B€rnard c'est tenu cOl1lprcnant. le devoir a l'ccart de t.out cela - Ro.

ger a ete d'une deputati-on il est dam lr mirji dc la France soi.grnant ave c Durand seR preries, Adieu cher Comte, COl1servez moi votre bonne amitie et mallllez moi ce que vous comptcz faire. Je brlllc d'ctre chez moi, fai tant et tant de misere fi secouril' - heias chcz Ino! ił y a troi s pClSOn.lll'S dl' tuer, un K a l' c z nl a l' z entI'e ol'dre ił, son poste fi la K a r'c z In a. Un pauvre K o m o rn i k qui ouvrait la petitr (kurie .pour fah'e sortir sa vache. Voila dc.s veuves, des 0111)'hol1.ns. PerSOfilJ1e dans Rogalin n'a ni li ni echelle lli cuillicre ui coutcau - c'cst la dćsolat.ion, J'ai envoye de suite queIque seoour, maJiB mon bon Busse est l a 11 p; S a 111.. Nous sommes tom; bipn malheureux jc souffre 11'0\11' les aut.res en tout .c.oeur - pour moi meme je 11<' me sens meme pa"!, je sai.s a pcin<' que j'existp, et ('ela tluand Ies jamv('s me lnanquent A(lipu.

Con<.;t:mcp Bac7.yilska...

II' 27 mai, Dresd!'.

11. L i l' li li l' I' P o 111 ni e J' oS c h P ,II II. :s c h I p", i 8 {' h I' lA

L a n d we hl'.

o landwpl'z(' ślQskiej, która brała udział w akt;ji rogaliii'" skinj przeciw partyzantom. była powyżej wzmianka kilkak.rot.... nie, \Varto wobec tego przytoczyć pieMI bojową, którą hezstronny Niemic-c naz'wa utworem fanatyczn'ie zaciekłym, zagrzewRją('ym nietyłko żołni,erzy do męstwa, ale podżegającym do s('p.n okrutnych (Greuelscenen), jaki<'h widownią hyła .akcja pruska przeciw powstailcom. Owym Niemcem jest Gustaw Henft, autor broszury, polemizującej z majorem pruskiego sz.tabu geH. Voigts-TIetzem. Za hroszurą Senfta powtarzamy tu tełl istotnie charakteł'yst ('Zll.\' utWÓł', śpiew:wy na wszystkif'h fl'Onr.a('h wipłkopoJ..;kkh w l' IH1:>!a:ell Schmda ilU), nach S('hroda hin, Nwch Sohl'oda ruft uns unPl' Sinn, Drum \VHlisen c'l'kliire .dich nie Sa{'he wird sonst fiircbtl'rlich \Venn Schl'oda sich nicbt bald erkHil't, Oh ('8 zlIm prpus/';'schen Land R-eht>rt

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry