ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

PO>lyl:llll do H.og-alilla, aty Panu p,'zyslano r{'jełstra i opis "...bunkIl ] imiona t.yeh, do 1,t.ól'yeh należą list.y zastawne, każdy jaką miał ilość. Bazyli mi3ł j)J'z{'szł.o 2000 t3larów, bo tcmu par<; la.t jak choJ'owaJ, do I'ąk mnip hyl oddal, aby jego 'siostrze po śnlicr'ci przesłać, l"ó1'(' jemu \\Tóeilam a potem testanwnt pisał, to wie Maeiejcws.ki. Zawsze .sił; sta:'m}J dać dowcdy ua to co mÓwip" bo znajflujp" że tak tpraz na ::;wieei{' lilam'iq., że r,rawic iliezelllU wierzyć nie nwżna, a najhardziej gazP10!ll, - \Viem, że mÓ,i inten's \\z,ip'kowski jcst w dołwym n:ku, lu:iłqe II' pa,iskim rQku, wdzięczna js.tcrn że w tYlIl nif'hdzie l} lIim p:llllił:t I"Z - .Iti ehcp, pJZyjN:ha{' do Księstwa, alc mnic piszą że jeszeze nie sq IW\\ np (h'ogi - 1:1' robvtnicy z kolei ż')1aznej b()z rohoty, 1))'Z) l))'awsn' sohie (jrugich llieme{)\\" lązaków, l'abu.ią napadaj:, nawet na dwory, tedy u'zC'ba pm'zekać, li. bym chcbla być w d{)mu aL). trochę )IomIować moich hi()dnych ludzi \V Hogalini('. Pewno pan Kl'o10£1'1' chcia l. aJJY ",'-zystkiC' pałaee był} zniszczone ho od lJała(:u do l'alacH się przenosił - wzięty pod'Obno \V ){owu'zcwie. 1:cgnam d3 i Bóg się lepszyeh czasÓw się- doczekać, bo ler:z hieda ",,,zQlłzi r ' !HI ::;\\'i( eiC', hHlzip wal'iu.ją. ZOHtajp Pana naJHiżf->z., I u;.r:\ł\. Haez.,'ilska..

!I. .J ó z !' f G r a h o \\ dd li o K o n s l a li c j! Ił a e z il S k i C' J w n]' (' 7. n i P.

!\I ada IIlP la Comtesse,

T,'muin £1(. (',' qui :;(' pass!' id Pl. au fait ,.\1' (". qui s'est }Jas:<{' a, Bug'alill j" UIf' perlllNs dc "\ ous faire quelques -oh,.ervaticiJls dictecs l'al' ł'iu1{'I'i.t Je plus vif., quc jc purte ił tout ce qui vous regardf;. Vous il\'ez l'e.;u la nOIl\'cllc qu'nIl aVilit pille vot.re rhateau; on V(Jus n <,(a'H quI' e'(>tait la tl'oupe pruf;,siennc. Mr, )łog, VOUB a faił p;u't qu,) c'ćtaiellł 1('8 in,,:urg(,s. Les journaux aUeInanl1s ont publie qu e'daiNlt \"os gells, La l'J'l'mierc assertiml C't. la seconde s<ont vrais, )" dN'lIii'l'(> <,,,I. fau"sp. Vous av;)z fait meth'e dans leg pajJiN'''; pUhlic;.

((liP la t.ł-Ollpe pru",sipl1nc ,"OUR avait pill(>. C'ćtait la seule ehose qui dam: t'Out cpla pent devcniT serieuse, car ec qui est pel'!lu, pilIć, ne Rf' n tl'Ouv(,l'a plus, lIIHis voh'(> 3,ssertion ił faul. la IH'ouvpr ear sa.IlS eela \ ous Cte8 IIlcnacl>c l1'UI1 proces criminel, quP vous fcra le eOIIlIuandnnt d,' la h'oupc qui a {>te a Rogalin. Le proces peut vous fail'c des rli.s:tgremcnts iufillis. DOl1c ił faut pl'Ouvcr 1(' pillage .p.ar leg troupC's. NOlls ayons cinq li s'ix preuvcs assez equivoques. Nous avons 1('8 (.h.ieb Ił;;; IIOIllS des \'pndeurs l.t acheteurs, Votrc bon Bussc aVl-Jc sa lrnteul' pt s'On f1i:>g'ł-lC' nIlem and m'a impationte, car t.out serait dćj'). ('ull'l' 11'8 ul3in" (lI' la ju<;ticc, Si don' on pst obli(; d'uchetcr piu..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry