ZAPISKIłcm znó,,- rozkaz do Poznania. Lecz Obręho\\"icz mni" j'()ŹIIO wysł,al i dlatego się sJ-,Ózniolem w ten czas, g'dy J\Y ł'a II i 'JlO mnip ,pisal:t J\VPani i DchI"Odziko błagam pokornie J\Yl'alli=\, aJI' hyła ta.ka łaskawa i raczvIa mi dać chociaż co starego z g'al'c1"l"oby .J\YPaua Potockiego. . Błagam pokornie J\YPanią lIrahilH) i n.}hT)d7ikę, aby mi raczyła l"okolwiek prze,<;lać z garderoby, bo ZUllI'l1I i" nic lIIam a jlt dę Pana Baga prosić. a Pan Dóg J\\'. lIrahinip 1':111 i i Dobr.)rlzi£'.' stokrotnie wynagrodzi. Teraz zoszedł"m z oczu marszałkowi i poszedłem 0.00 Tulec - je,stem w Tulcach .J\Yl1l'ahipg'O Pana i Dnhl'odzieja Potockirgo, pracuję co mogę. Niech Pall Bóg da J\VHrabinie Palli i Ihht'n:lzic(' jaknajlrpRzo zdrawie. Na.jni:i,.;z\ sluga. J\YHrahiny Pani i PollI'()(lzild

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

.Jan Bałl'PY'kiewic7,

Tu]l'c dllia :!2 maja lRł..8 roku.

.Ja.śni£' \\'ie]mo'Żna Pani DołJJ odziho.

Ha czy .J\\ Palli darować, że gazety nipregul:llllie tlochvdzl\, a to l,ochorlzi stąd, ŻP nierrgularnie są drukowane i 1:Z()sto drukarni, mają święto a o,.;obliwil' niemieckie. Polska Cazpta jakże' I1ie wychodzi . .:ulamie u Stefmi,skiego.

Co się zaś tyczy Rogalina, o tym tylko jpqt mi wiadomo, e Lewicki pow'I'ócieł spowrotem do gospodm'stwa. BI'.'1i jaka się znajdowała w Rogalinjl' zahl ana jl'st Ze wszystIdem z Zbrojowni i przywieziona jest rio fortpl'Y p.ozn:u'lskipj tl'7ema Iwiimi z folwarku.

Na dniu 2:! nlaja ustawicznie, żołnil'!'Z£' szuk:łją hl'aIli IJO Jt.,rach i 1101ach rogaliilskiCh, Pani Ziołecka wyje:idża dn Hogalina na dnia :!L t. JH, do Rogalina, na. którą konie czekają.

Staramy się ile możności odkupywać w POJ;Jlaniu niektórych rzeC7Y z Hogalina. Bazyli leży u f"zarych Siósh' ('hory, ogrodowy ,jeszcze VI fortycy i fornal jeden z Ragalina.

\Vięc!'j nie mam J\VPani co do doniesi<:nia tylko zostajł) szeZl'.

]Tm lIa j[loslus7,Jliejsz msługą

:\1aciojew!'ki.

Poz. (lilia '!1, ma ja lf(U \\"a'dll'l"t :-iolllarz jl'j,:t. bllrd1,o przychylny do domu rogalil'l"'kiego.

Na poczet Ila:f'i.yioici mojf'j do Świętego .Julia IRiS w iloci raI: :-;U (,df'hmł.'Ill oli .1\\". Hl"ahill) H,ll'zyrl5kil'j ,'dli .gr,

tak iż mi i jt"SZC7.P 11;11\';;')1'07uarl lIu f)o :'.Iaja 11X.

"!1 Tal ;!-1 gr,

T. \laf'iOC)j\'w"ki.

Z l)od'l.i«;lu)\vani\'1H od"lH"ałeIU,

. K o n s l a II c j a n a (' z .v ił s k a tl o H. Z i li I l' (' k i e g o.

ł'aHie s£;dzio lInbrodziljU. liiI' wiem czy wojsko pt'w;],ie. l<tóre by'" pOi"lane do RogalilIa !Hl ko>;!<inierów, hylo zlożn.I1p z ladwel' z K:-ięslwa ('zy innyrh - Ali, \\,il'llI., ŻP i') wojsko mnie zruLowało zniszez to mni\' i moich hHlzi - a to Wif>111 iż z oficerami swoimi na czcle, T\'J'a.z suplikuj(' Palla J){)hrOlłq.iejn, czy Illi 1'0 siQ nalcży osobliwi\' się f.tarać, żrb) 'byli pil'llHldzc i \\,,0]110:;(0 ł!loim 111rlziom byla wroc{Jn::t - PiszQ d'O ObręJ;owieza, aby stan rzeczy Panu podał - Jako imiona i sumy jakic każd'1l ;:traci! - ho są tc pipllią{lzC, Gnon ta 1., Z'OŻOJIC na fortece. O to mni.> na,jbat'dziej ehod.7.i. - Co d,o sukIla, co (\0 soli bialej znalezionej w Hogalillir, to do mnie nie nalcży. Paki jeżeli zlmleziollo sukna, du IIJ,nic lIif> nalcż\, przf'nJocy kossinicrow mni ludzie Hi«; opl"zeć nic mogli. jaku trż raJJUllkowi popcłni,onemu przez wojsko, Alt, byli u lłlnic kUI,a postaw sukna, to jc:t !!I'analowfj, piękną. postaw bardzo pi(lulą s7araczkową, oprÓcz tl'go 9 lok,ci ranat'Jwcw. fi l'zarnego lIa t palT pantalonÓw. To wszy,stko h'lo kupi-one u Sterua \\' Kurniku. Jako owies zaJwany, Ilyl kupiony 011 Hoffmana w KUJ'niku, \\"ó(lka została wytoczona, l{upiollo 0(1 HI']lIwt'a w SZ.J""lnie - a to na propinację ('alm'oczną \Y ;:kt'z'ni żplaznej, lllaIn tu spis papierów - ża(lnych pi<'nidzr w uirj ni<, hylo, bo żadnych pieuil;dzy ani gotowych nip mialam, aui w papil'J'arh, \\"'7stko wyda ne zGstało na kupIlo dohr - . tdp hda tahakj,'I'ka złot'! z Jn'yhUłtami, od kt'óla Saskil'f1;O elana kirdy palili m:lI'-:zalkO\\"i Har7\'(I'"i.i"lIlu. Hd takżl' pierścicl'1 z moIclIli }1l' lantf!lni z (')-fl';\ kt'Óla. Stanil'iława. Augu sta, lo jpdyne kf'I.'>ZtO\\llO':<I'i, IdÓJ'l' dom na,../. posh((lal. Alp uipslyehalll' ""kody w papicrach książkadt są })o{;zynivIH'.

1. }O tolUÓ\\, hihljolpka polska sama, IIall'żąca do palla. I'l.onslantego Swidzili.:>kipgo, /laJII PO\\ iPl'ZOIHI od lat ZO. 2, Pana Potorldego syJm /llC/!O 'ł !tOO tOlllli\\' których mam \V r<;lm katalog. t MOjl' własIIl' k"di\żk i. la,hżl' mam katalo!! \\' J'(:ku, GOOO P"Zi'"zło ka.iążf'k - Dlachi od dzipl nH'go lH!:żn -- Tu("cji - - rnrrlal('Jw i w.polilII jplli,' o "'iplkopol-:rl' . I'a ka ,'d-e.ii Iyeh d/.irł,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry