ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

1. Aby jaknajooldadni('j wyśledził tych ludzi z wojska, lnórzy lłopf'łnili rabunku. 2. aby zatrzyuHu; l oddać jeżeli się coś znajdzie u woJska :I. aby z fortecy wypuf,cić Bazylego ŁOlbodzillskiego, \V:>źnil' kiego, ogroctowego i Antoniego Buszkif'wicza, fornala Podałem, co wypada lo względem .pieniędzy u tych zatrzyma !Irch. Syn palla Bug,sego nigdy !lic, był zaaresztowany i znajduje się w Rogalinie, .Tak si.; rlowiedzialf'l11, krzynię ź£>laznq, która w sklepie byb zakopaną, w Hogalinie wOjsko otworzyło, ale natychmiaBt przez ofi ('('rów została zamkniętą i zapieczętowaną. Pan Busse })ył wezwany, ahy te skrzY!lię odebrać co nie uczynił, ponicważ nic jest wiadomo, (:0 zostalo włożone przez J\VPaniq. Racz Pani dać w tym objaśnienia.

Znajdują się także pod obserwacją różne inne rzeczy i kilka pak sukna, JdÓł'(' na tpraz wydać odmówIono, ponieważ różne interWPllCję są podałU' z st!'<.ny kupców z Buku, którym przez kossynierów l'abowano sukno i t. d. i zawieziono do zamku w Rogalinie. Przez Krot.owski(lgo kilka ,s.lkulów z Rolą wzięte i w sklepach zamkU' schowano. l'rzy takiIII położf'lliu rz('('zy. trudno wyśledzić, która strona jest nie\\ i lina.

PlUli Hrabina masz k. przekonanie jak się spodziewam, iż jr slf'm bezpartyjny. Znając mój obowiązek jak tutejszy zastępca .intrJ'f'SÓW Pailskich .czynić będę w tych co można.

Pani Ziołcckie.i nu jej za.pytanie radziłem, aby rzeezy w Rogalinie ,pozoslałf' nic wyprowadzać do Poznania, albowiem dowody by hrakowały, co z zamku wzięto. \v tydl dllach pani Ziolecka i Busse poiadą do Rogalina, aby wszystko spisa!:. Co do int('ł'l\sU Wziąchowa tyczącego się abluicji past,wi<;ka to tl'I'min do honitaocji jest. wyznaczony przc,z p. Mateckiego na 29, m. b. i potrzehue w tyIU iliteresie kr,oki się zrobią. Po ukończonej bonitacji dopiero obrachunek nastąpi 11rzez Mateckiego, aby w drodze układu uslano\\'ić wif'le si Tlależy każdej strOil1ie. Z \\'ysokil'm uszanowanil'm mam h)nor pozostać J\YPam Hrabinynajniiszy Rluga

BaJ.

Pozn;u'l .łn ia ;! I waja lf(18

7, B a II' (> l' k i (> \\' i (' 'I i 1\1 a j e w s k i li Ż a I aj ą fi I ę.

.Ja':'liie WicimoHw Hrabina Pani i Dobrodziko.

.Ja bif't1ny człowiek i wierny sluga Jaśnie \Vielmożnej Pani '_,;;mipIam >;if: "!-;I!' pan !'<łow do .T\\,. Palli i Dobrodziki, oświadczamlJJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry