ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

2. Co do broni w sali w HOIgalillie, t.a zapc,wne niektóre przedmioty brakować będą, Jednakowoż największa część zostala przez wojsko tu do fortecy zawiezione i oddane. Takż!' niekt.óre inne rzeczy. Specyfika,cją co do wszystkich tych przedmiotów sąd woj,skowy dotychczas nie .sporządził, ponieważ bardzo zatrudniony. Są tu na fortecy około 400 osób zaaresztowane. Pani Ziolecka donosi iż: a) prawie wszystkie książki palla Konstantego Świdzif1skiego si znajdują w Rogalinie. Co do biblioteki b) P. Bernarda Potockiego c) J\VPani coś braknie, ale jak się zdaje nie wiele. Podług umowy z ,p. Busse, zaprowadzona została dnia 25 i 2fi.

Ill, b. Komi:sja Landrata do RogaJina, aby wysłuchać świadków i razern ustanowić, co zostało rabowane. Co do zpznań 8wiadków nie podpada żadnej wątp'liwości, iż wojsko pruskie w Roga.lini,) wielkie ekscesa dopełniło i że- żołnierzp z pułkow 1 i 19 .piechoty Jiniowej i z pułku 6 Landwery różne rz.eczy }'abowa!i i sprzI'Clawali szyprom i IUlrlziom z rad'ziejev"skich hoUell drów z Buku i z Kórnika, Ze .strony Kossynierów - oprócz 8 koni - coś wzięte, na to dotychcz.as brakują dowody. PI'zez staranie pani Ziołeckiej wyśledzono., iż niektóre rzeczy tu " Poznaniu sprzedawano. i takim "Posobenl mOlżna do dalszej indagacji i kary przedstawić; około 1. żolnierzy z wyżej nadmienionych pułków. Zapytanie teraz, co daleJ zrobić? .Jestem najprzód tego przeko.nania, iż żadna sądo.wa indagacja, 0.0 tego celu, aby zwrócić co się zrabowalo i co się zepsul,o doprowadzić nie może. Albowiem rzeczy są Isprzedane, odwiezione zapewne daleJ i żolnierze nie będą w stanic być odp0wiedzi2.1nymi. J cżeli się potrafi dOwody składać naprzeciw niektórym z żolnierzy, to ich czeka wypchnięcie do IJgiej klasy i kara kiJ.kuletna festunku i po.nieważ pulki a miallowicie 19 sldada.ią się z ludzi z księstwa, to kara czeka obydwóch narodów. Zważając na to, iż dl) wyśledzenia rabunków wyS'łuchani. sądowe bardzo dość świadków dopiero }mstąpić musi, iż POi indagacji I.rzynajmniej kilku miesięcznej rezultat co do obwinionych niepewny, uważam za powinność z wszelką otwartością pani hrabinie uwagę zwrócić na skutki takiego postępowania, \Vładzy wojskowej wiadomo, iż pan Hoger podarował czynsze. O tem także wiediziało wojsko de. Rogalina wstąpione, Skoro mdagacja nastąpi, to się żołnier.ze bronić będą i pytanie co. dalej. i .czyli nie nastąpi indagacja naprzeciw panu Rogerowi? Wypadek będzie nie dobry. Co do tegD punktu radzę, aby z ofiarą nawet paro tYl'ięcy talarów się wystarać, aby wy.do

g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry