ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

2. h o n g t. a n c j a B a c z y li s k a d o g en, S t e i n i. ck.' l' a, k o m e n d a n t. a t Vv i f) r d z y w P o z n li n i u,

.raf;nie \Vif'lmożny Gpnerale!

Udaję się do .r\Vgo GenenJ.la z Jn'obą, a.żeby raczyle::' odda!' :',pm wiedliwość ludziom moim z Hogalina, ktorzy od clawna bęu:J,c u nas w domu i sprawując się dobrze, każdf'n miał niejaki kapitalik, .Ja w domu ni.gdy nie miałam i nie mam pieniędzy, ani w papierach ani w listach zast.awnych, \ViSzystkie zDoża, .akowita i wino. co były w Rogalinie, były moją własnością, mówią, że znaleziono sól, Jej.eli CZ<>I'\\Olt:l uydlęca. to mo;a; jf'że.li zaś biala, to chyba kosyniery po moim wyJeździe, jak opanowali Hoga.lin złożyli, Bo wiadomo. ŻP m-oirn hylo życ'zpnif1ffi, aby mój dom mógł być ochroną dla chOl'ych. .restem z winnym szacunkiem J\Yp:o Jcnerala

Najniższa s.łup:a..

[)I'ezno dn, ljgo maja 18.18. Toż inmł J'ęką w ]J1'Ypkładzie niemipckim. Ba od\\ rode' t..k,.,tu:

ExeHenz!

An Eure Exellf'nz erlaube ich mir. nut der Bitte micH zu we11den, meinen Leuten aus Rogalin, geneigtest Gerechtigkeit a.ngedeihen zu las.sen, die fast alle, da sie sammtJi.ch seit lange in UJ1JS'3rem Hause war en, und sich gul. gefiihrt haben, irg end ,"in Kapitii.lche.n hatten. Ich se]bst hie.1t niemaIs und hatte auch jet.zt kein Geld zu Hause, weder baar noch in Pfandbriefen, Alles (;rtreide, Spiritus und Wein, welche s.ich in Rogalin vorfandcn waren lH<>in Eigentum. Wie man sagt, ist auch Sa.lz gefunden wordf:n; wenn es rote;:. VirhsaJJ: ist, dann ist es mein; ist eiS dagcgen Kochsalz. so k6nnen mJ uw' die SenSenmiiJlll£>r dort niedergelegt haben. aIs ,sie Ho::aJin innI' hathm.

Denn wie bekannt. war es Dlein WUlliSCh, mcin Hau;; aIs ZuIJuchtsort tiir die Kranken dienen zu sehen.

4, B l' U II j o n s p r o s t o w a n.i a d o g a z e t n i. '(' nti o (' k i c h.

W gazecie niemieckiej poznailskiej i po niej w gazecie śląskiej powiedziano, iż sludzy moi w Hogalinie dnia 8go b, m,po uchodzeniu ztamtąd k08synierów, ra

In der Zcitung fUr das Grossherzogtum Posen und llach ihr in der SchIe,sischen Zeitung, ist erzii.hlt, da.ss me1ne Bcdienten in Hogalin am Sten d. 1\1" nach

IQ7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry