KRONIKA MIASTA POZNANIAtknięciu się z ineditami IIJ'Z€szłości. Te dokumenty w liczbie 15 odtwarzają bowiem żywo, barwnie i .szczpgółowo kłopoty i dociski ludzłde na pewnym odcinku, a listy pozwalają nam p07.nać I.bliska ludzi, którzy '"ą aktorami, ez,ascm protagonistami wypadków. Ci lud7.ip to w ,vi/2k:,;zości ofil'jaliści dóhr rogaliilskic.h, któremi po niedawlIPj tralgicznej śmi,erei Edwarda Haczyflskiego (20 stycznia 1845) włada wdowa po nim, hr. I{onstaneja RaczyilSI{a. Jest wil.'c wieloletni lwlnomocuik dóbr Raczyńskiego p. JeI'Z Busse, pO\",olny i rozważny Niemiec, jPst dalej Baj, Lewin i marszałek dworu Obręhowicz. Nazwika skądinąd llipznane, z wyjątkiem jednego, Tomasza Maciej.ewskiego. Macie}ewski, którego tu poznajemy na terenie Hog ali na, to osobistość znana z dziejów Bibljoteki Ralczyńskich w Poznaniu. Był pierwszym odźwiernym hibljoteki a zarazem przyboC'znym totumfackim fundatora. Upamiętnił go w kilku plastycznych okrcśleniach 'Wład. 1\Iotty w swych "Prz,eclmdzkach po mie'ście" (II, 37), oraz dyr. vVojtkowski w swej monogra'fji (s. 331, 3), gdzie się dowiadujemy, że nieooeniony odźwierny i famulus bihlioteC7ny pobierał za swą pracę wynagrodzpnie w kwode aż R talarów i 10 sgr. miesięcznie! Listy i spr.awozdania oficjaU,stów dotyczą sprawy dla Rogali na najważnil'jszej, a mianowicie szkód, j-a;kie poniósł pałac i mająt,ek od działań wojennych, a wreszc'i,e kołują naokół momentu istotnego i rozmyślnie błędnie przedsta,wianego w prasie niemieckiej i raportach urzędowyeh: kto dokonał rabunku w pałacu, wojsko polskie, wojsko niemi,ecki,e, czy też służba pałacowa? Z dokumentów z,ałączonych wynika prawda, jasno i niedwuznacznie. Będzie to wielką przyjemnosclą dla historyka, gdy przekona się, jak dokładnie i szczegółowo poinformuj,e go o prz,ebiegu wypadków zarząd p,Riłacu od samego początku tj. od dnia 4 maja 1848, i jak później coraz szczegółowiej zeznawać będą powolani, aby bawią,cą w Dreźnie hr. Konstancję RaczyńskI! o wszystkiem poinformować.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

"," . ..

'ł#; .,'\,

'*, "

L\PISKI

...., ....... .. 1 ,,' i' .j.,if It $"': ':.. 1;=:' :_ , : =3& :::-'<. .

..=:;. -

'''i' "

1.. J 'I

J ; - .,

'+,.

... "

.....

"" ""

.' ;I.

fb...j

...j ł

l,

-':: '

, "

.

t , ;; .. t' ''' fł .

. <:"i., G \{ _" " c ) " t - ' } , ("'" li i

4.

.: , l. ł

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry