KRONIKA :\<IIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Często, wzoruje się poe,ta na parafruzaf'h i patosie bblji.

Np. mDżna przytoczyć ,,1'Amore dispemto," (T. IV. str. 7). Niejednokrotnie spotykamy się z odtworzeni,pnI bihlijnej grozy i realizmu. Przyjrzyjmy się mDmentowi wskrzoszenia przez Ezechi,ela ryoerzy na Po,bojowisku. Na jeg'o, rozkaz:

"Ko.03ci ruszyly po,żółkle i czarne, Ro,zsiane w polu - ko,ŚĆ do, k 0.03 c i rwie siQ.

Składając się do siebie niby wojsko karne.

Tysiąc goleni pełzni,p na kształt węży Ku swoim stawo,m, tam się kulą toczy Czaszka za czaszką, wyżartenri o,czy Szukając swoich kadlubów".

T. II, str. ti-i.

Ulubio,nym obrazem biblijnym, kilkakro,tnie o,dtwarzanym, jest u Kasprowicza - podo,hnie jak dla poezji i ikonografji średniowiecznej - sąd ostate,czny. Najgroźnj,ejszy je!St on w "Dies Irae". Obok ogólnych. zr(};,:umia)ych zalpżJ\{)ści od bibljii 75), widać tu znaczne analogje do, wyszukanyeh w realiźmip. wizyj dantejskich. Zdaj,e się, jakgdyby pOPta całe piekło Dantego, wypro,wadził na ziplHię, Jak w piekielnym ..kn:gu dżdżÓw", gdzie:

"Deszcz chłodny, ciężki dągly i przekll,'ty \Vciąż jPdnl}. modłą siecz£', żga i Iw)!'''.

B. K. p_ \T I. \\. >\- -9.

tak tu:

"wał,em mżąeych mgip') ()o),ola nie1znany odde('h mio,ta

1 ciężką, mokrą tą przędzą pokn'wa wszystko, CD je.st".

T. rx. str. (;4.

75) Zależności te zostały szezegółow;J w\"ka.,mIlP w 1"00z.prawie .Jeske-ChoiiJskiej ,.Bi.blja a Kasprowicz'-.

a 11m:

"I płrw, pl'ną tp milczące krzyże razem z J'1.lI'hOlllOlIl, wielkipl1l t.rzęs3JwiskipIll, które swą rdzawą kałużą ohle\ya m<;,cl:pilskio dl'zewa"_

Tom IX, st.r. 67.

LI Han tego.: ,,\Voda w .1lj.PIIl czarna, lecz krwawo się mieni",

"Ta. SlIlutllH struga. hl'zeg' podmywa szary Jadem ziejący i w hagno rozwlekły".

B. K, p. VII, 10.-109.

(',' "Hies 11'3.0":

"0\ z pnrl korz l' u i jadowit.veh ziół, z pod k«:,'P sitowia i trzciny i traw, z rowów. przPIHlłlli"k, wądolców i jam, }J{)kryt-ch o))aIO\, PIll szkliwpm zgniłyrh wód, za('z'na \VyppłuH'; żmij skł!,'bionv płód. CZHl'np !lijawki. zip10ne ja"1zczury wij1,l siE;' lIaprz6d wpław i oplatają, kr!,'gmni 8liskicrni mE;'('zP(I"kich kn.yż" smutlW mWal'dy".

Tom IX, st... G8.

,,- "Piekle": "Gdzip Dhac;tyłem w p,'zookropnym kłc:-hil> \V!,'żP przerĆlżłlTch kształtów i natury".

B. K., p. XXI\, w. 3- -4.

l'ol\li!,'dzy wtr!,'tne i dziki,p poczwary Tam i sam biegał nagi. zatraeha.n TIulU spragnio.n :,;kalki -. ni.ewidki, łub szpary", Na rękaeh w tyle mial z wężów kajdall.

l'owykrQca wszy głowy i ogony TWOJ'zyl' \vęzpł z przodu zadzierżgany".

B. K, p. XXIV, w. 92-10:!.

6g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry