PRZYC:ZYNEK DO DYSKUS.JI

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.01.31 R.4 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

z jedynym celem: usta wiczl1Pgo dra,źnienia prz,eciwników wielokrotności. Gdyi, zapominać nie należy, że istnieją .v Pols e sfery, które nawet tak nieudolny twór, jakim jest. piuralizm z art. 2 projektu, uwa&,ać hędą stale za pierwszy wyłom w okopach w. Trójcy.

S t a n i 8- ł a w C z a s z.

KTtONIKA :MIESnCZNA lStyezf'ń 19261. 1. \\ uocy nowor'Jeznej gr-omarly wyrostków rozhił. 7yby w licznyeh skłaJaoh kU'Pie,okich przy placu Wolu("śei, Aleja-ch Mareinkmvskiego, ul.

ł'ocztowej. ul. Kr3.mar::;k-iej" ul, Rynkowej i tu i 11<wflzifJ w' innych miejscach oraz r:tJbowały towary, wyłożonp w niektó,rych oknaoh w)'ista'\\'owych. Straty Oiszacvwane 11:L suml) H:!-1UO t'sięly złotych, zniewoł<onle jPst ponieść miasto. P. ,Zgon Lutlwj,ka Mycielsldego, 7asłużDnpgo, prezesa dawnej Ra,cly Narodo.

wej, kierorwnika akcji fihmtropijnej dla Królpstwa w cza"ie wielkifJj wojny i prezesa Zwhp:ku Obrony Kresów Zaehodnich. 2:>. Zgon Adama B3.je-rJeina. radcy Magistratu, urzędnika 8amo17ąr1owego w -:'O'zn3J1iu przez lat 3Ii sumiplluego i wysO{'P zasłu7.onpgo pra.cą urzędową. "V CIągu miesiąea stycznia, ukończ(\J1O' prace narT po,stawipuiem nowego (kopji) Inęgien..a na Starym Rynku. - Podjęto starania o przpu.ipsienie zbiorów rappersW1ilskiC'h ,lo Poznania.

Z lWCIlU WYDAWNICZEGO () I' ę cI o w n i ker z ę d o w y S t o ł. 1\1 i a i' t:t P o Z n a fi i a. W dniu 26-g-.) stycznia 1926 ukazał slię numer 1. pisma. ogłvzenioweRo Ma.gilf-tratn st. m. Poznania., które lIwLldiZC obywatelstwa poJecamy. T.lit'k w świet,le cyfr i fakt,ów. Łuck 1926.8°. Str. 224 + fiLIpa i f1iag'lfann. Go(lne uwagi wydawnietwo statystyczno-sprawozdawcze i'ympatye-znego miasta Kres-owego. II r a w o z d a n i e z (1 z i a. ł a In o ś e i Z a r z ą d 11 m. st. War s z a w y za lata 1918-1923, tom I. Warszawa 1925. 4°. Str. 273. Wiplka ': cenna pr3lea sprawozdawC!za.

lIniwe'sytet Poznański w pierwsz,\'c.I1 Ia.Lach swego ist, nd e n i a. Księga paJllliątkm\'a 1'(>11 rPtlakcją :\.fl:uua Wrz0'8ka. Poznań 1924. 8°. 8tl'. 714. Kazimi!erz KaetLm.arezyk: Prz/O'gląd lilterat,illry pvświc -o n e j a. e j v m W i e l k o P o I ski., Poznań 1925. 8. St.r. 64. Odbitka oczl1ikóv.. Historycznych, t. L 7-je,lnoczenie Braet,w Strzeleckich n. p, Sprawozdanie III-go zjazdu 1925. Poznań 1925. 8°. Rtr. 2.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

I' r o m i e 11, zeszyt 4119:25 zawiera m. iu;: A. Wojtkowskiego "Początki poczucia odręhnoRci nal'odowej w Po!"e i {PgM "Z najnowszych zfln byczy Ilauki historycznej". . K n J' i {, I' P o z n a II s k i" z"unieśvił m. L: (nr. 2) ..Nowy prE<gjerz"; (nr. fi) .,ZbiOlY rappe1 1 swilskic w Pmm:miu": (nr. 12) Andrzeja Wojtkuw f'kiego: "August Cjeslkowski i Karol J\larcinkowki"; (nr. 18 i 2U) A. W.: ,,0 daWllyc'h polsl_ich przesileniach gasporlarczych"; (nr. 2H) Cz. Kędziel1SJdego: "Burzliwe z:J.jśćic te:ttr:.I'lne w r. 1858"; (m. 40) .Marji Wicherkiewjczowej; E. T. \. Hoffmann w Poznaniu".

..I) z i e !l n i k P.o z n a ń s k i" opisuje niektóre działy administracji miejskiej, .,P o ti e 11 e T T a g e b l a t t" (In'. 7) zamieszcza Ks. dr. Rteuera: "Priilat ])r.

Robert \Veim:1nn"".

DZlienniki pomailskip często zajmowały ir; pOJ"a,lto bieżącemi zaga.lnieniami mjpj8kiemi (rozl'IlPh)- ;vlwcstrowe, (lziałalnośl; Hady miejsl,icj, Iwzrohpeip itp).

TOW J\[{ZYRTWO MILOśNII«J\V 1I1IA:::TA ł'uZN ANIA.

W r1alszym c'ągu wpisani zo"tali na liśdp c710nków T-w a, pp. 2:11) Htf'fan Spiżewski, Uł-lętlnik hankowy, 81) :::tpfal1 Salwieki, architek'1, 232) Bole<sław Kempa, inspektor hur)owlan)" i 23:1) Juljan \V:tga, dyrektor se.m>l'a;l'jnm n'luczydelkdpg'o.

T r I'::i lo: Pr:Jw:t HlPIII1il'7P hi81mptiw p(17llańkił'h. (Dr. 1\1.arjan (;-ulIlow8ki). _ (J poc7ąt 1 haeh ohel'nej "pipki Ickarskil'j n:tll ubog-im.i c1horymi, zajlIicjowanej plzez nr. Ka,rola Mardnkowskil'g'u (Dr. Kazimicrz H\'O's). - Przyc1zynek rio flyskusji na" pnyszl,\'m utl'Ojrm mia:;t IJolló'ki1'h, (S,ta11i",la.w Czasz). - Kronika miesieezna. - Z !lwim wtI:w{niez,''o. - Tow;uzyf\two l\Iiłonil,ów 1J,ia,sta Po.;l1:łI1ia.

Nakładem Magistratu stoł. m. Poznartł&.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Oflbito w Drukarni Robotników Chrześcijaiu;kich T. A, w Poznar.iu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.01.31 R.4 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry