I<HONJKA MIAST1\. POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

.,Zaś patrzą.c w two.je o.czy, w ciche głl;'hokic oczy, w których się zHmkną.ł HHj .nilU joszcze zdradny wą.ż o\',::n:;\.1 \\' s\voje kr{'gi drzpwo Zła i I>ohra.. Milo.;l'i czuje; prawdę".

T. IX. str. 1;)3_

1'\\0 ipłbif'llie św. J\:Ia.ry słowami: ..\Y \\) sokiej hiałej wieży zamknęłaś swe Dzif'wirtwo. :l. święe;i anioło.wie znoszę. mu kwiaty hołdu. Stru'żc go. Czystość i MQstwo, \Vszystko się przpd nipom kłoni",

T, IX, str. 1):J.

jest także rpminiscpncją. alegorji ("zystośei. znajdują.cej siQ \Vsród !1eg(}ry.i illll ch fł'andszkarlsIuch cnót: Po.słuo,;Z('.iJstwa i UhÓstwa, na sklepieniu do.lnego ko.ścioła. \V oknie hiałej wiezy z dzwonem. symholem czujnośei, na szczycie. oto.czonej flankami, widać postać niewieścią. w białym welonie, z a.ure(Jlę. i. z rkoma zło.żonemi jak do mo.dlitwy. Podpisane: S. Castitas. Z każdej stI'ony okna podlatuje anioł - jeden podaje jpj koro.nę, drugi pałmę. Poniżej wychylają srię z za muru, otaczającego \\iAŻ('. dwie postacie pOdpi<.;ane' S, :\Junditia i S. FOJ'titwl0 a,). Hozpa trzmv teraz obraz miprd: ..Oto spogłą.da na mnie GłQhil;', łagodnych źr,enie Twojej w)'hranki Klary.

a świeżych ust dziewiczo.ść s."epce m.i sło.Wla, że już Sii(' zbliżył czas tych moich z nię. zaślubin".

T. IX, str. 159

61) \V{'dług monugrafji B('da Kleinsl'hIlJidl: ni" BailicR :"l Francisco in A"!'siiO'i. Zweitcr lIand. s.tr 257.

-

KASPROWlr:Z \ ::.nEDXIOWIECZE

Może Ka,.;prowiez daje lJlie]'l'i potać św. Klary pod wpływem fresku Giotta, pI'zedt,wiająeego zatrzymanie się orszak u pogrz1ebowego z ciałem św. Franc!"zka przed kościółkiem św. Dami.ana. Św. Klara z siostrami \vY7ła opłakiwać uma,dego.

Dwie siostry cłują j,ego r<.'ce i nogi, a l{Jara stoi przy marach i, pochylając się nad św. Frand,-:zkiem, wpatruje się ze- smutIdem w zamknięt,e oczy swego przyjaciela. Autor monografji o freskach assysldch, I{)ein,whmidt, który miał możność lepif-'j scenę tę obejrzeć, niż my na reprodukcji, pisze, że jest to smutek 8więty, umiarkowany, powściągł.iwy, cały przeświellony łaską6).

Jeszcze raz przypominają nam. się freski, gdy ezytamy wołanie św. Franciszka do gwiazd, \Vidzimy niejako długi.e I'zedy świ<.'tych, proroków, l1l_ęczenników, stojącyeh obok .,;iebie, nicI'zadlw z l1Ia.rzędziami sw.ej m('ki. cz)' to w kaplicy św. 'Iikohłja. hlil Marji Magdaleny; O bracie mój Księżyl'u, {) JOstry me wit\.zdy

Na lśni<;tyeh waszych c\rW!'aeh, rząd apostołów i !-iwfętyeh, proroków i pustelnik6w i zachwyconyeh dz,i'ewic, oczy utkwiwszy v, Krzyż, wyrzeezeń nuci psalm. I słodkość mają w oezadl.

Na głowaeh kwiaty Iilji, Krew z nieh strumieniami cń:ecze, a ręee ich oparte na przewiązanyeh słupach, na rozżarzony eh l'ożnach, na kołach żelazistych, na mieczaeh i toporach"w tęczaeh waszyeh [bl'sków

T. IX, str. L47-4R.

\Vszystko to było mogło być tylko jedllort\.zowem przeżyciem, wezur.iem się w postawę św. Framciszka" jak określa Hymn

62) Bl'da Ji:ein!"chmidt, j, \V., s,tr 174.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry