KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

i subt,elnie wnikliwej mDUoografji Sabatier 53). Czy1nł jQ- I(a::;pmwicz bard zoo dDkładnie i tD cDnajm'lliej dwukrDtnie, raz w tłumaczeniu niemieddm, drugi raz we włDskiem. Oba zachow.aly s&ę w jegD hibljDtece. Do tegD stDpnia przejmował się l,ektul':;ł.. że uderzajQ-ce go :ustQPY zakreślał w .obu książkach, CD mu SJ poza tlem praw'ie nigdy nie zdarzało. Dzięki tym pDdkreślp'lIiom możemy odkryć. CD go w postari świętegD najbardziej po<t'i:;ł.gało. A więc poeta, który niedawno pisał:

"Zagaśnij słońce, bo .nacóż prol1llenip, Które dD serca nie wnikajQ- głębi! Niechaj do reszty mnie ten lód wyziębi, Jakim naokół tl'hnie boże stworz{'nie",.

T. V. str. tl.

tpraz z ulgQ- odrzytujH słowa. którp niosą UlU radosną P''''a1IgeIję. Podkreśla <;obi{' s7czególnip. Ż<" ŚW, Franf'iS'zek mdośe i wesołość zaliczał wprost dD ohowiązków re1iijnyrh, że ra'}oś! jest zawsze zwyc.ięska. że pesymi7.m, uporczywa myśl o śmien'i są chorobą duszy, ż,e pos!annirtwo świętego polegałD na widkir-j miłości do całego świata, że Biedarzyna ukochał panią Biedę, ponielważ dla niego ślub uhóstwa siaw,ał się źródłem prawdziwej dopiero wo}nośri. ŚIHlzi dokładnie stopllie nawrurania się l zmagań wewnętrznych św. Fl'alłriszka, potem dzieje jego reguły. wre,szf'ie wi,elkiej. świętej miłośri Franchzka i Klary. Dodać trzeba, ż,e św. !{ltara stała Sii1ę dla niegD idpałem kobiety'. Żona zapisuje w pamiętniku jego słowa: .,DIa umil' typ kobiety był zawsze trochę typem św. Klary u nóg św. Franeiszka" M). Lekturę tej książki uzupełniały inne. Dotychczas przerhowujQ- się w kasprowiczowskiej bibljot,ece włoskip "Fiorp.ui" i ich nie

53) Sabatier Paolo. Vita lli S_ France,s.co d'Assisi. Rcmc lf\!)(i, SOIb31ier Paul. Leben des IIeiligen Franz von Assisi. Berlin, 1897.

Znał ją już w cza.se pobytu w Assyżu- Wskazuje na to wyraźnie Hymn do św. Franciszka, Np, w wiersz3ch, sławiących ,Ś!w. IGarę, widać wpływ Sabatier, który układa jeszcze jedną zwrotkę,.l'ieśni o słońcu", twierdząc, że św. Franciszek nosił Ją napewno w sercu, a tylko jej nic wyśpiewał. I{asprowicz wzoruje się na tej zwroł('(', 54) Dziennik Janowej Kasprowiczowf'j,. t, I, str. :o9.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry