KRONIKA MIASTA POZNANIAdacze naukowi, ale i cale zastl;PY amator{.w, nie wyłął laJł' palI. wsz,elkich sił dokładały, aby otlszuka( jakiś stary druk polski, lli,eznany Feliksowi Bentkowkif'mu lub Józpfowi I\IłksymiIjanowi Ossolińskie;mu. Po utl'al'if' państwa IHllllitki historyczne, z'abytki literatury i języka nahierały tern w.il.'k"'"f'J.!o znaczenia. Rozległym swoim wiadomościom hiłJIjograficzny111. zdawaniu sobie sprawy z ceny poszczególn ch starych druków Jlolski'ch oraz umi.ejętnoś('i wyciągania ich za pieniądzA i hez pieniędzy z różnych bibljotek kościelnych i ],;:I a:-:ztornycll, Łukaszewicz zawdzięcza tę okoliczność niezmic'rI1iC' ważną. że go dwaj m,agnad wi,clkopol;(:y: Tytus DzialYl1ski ,) i Edwm'd BaczYlIski 8) wysyłali w podróże po Polsce, aby dla. jch bilJljotf'k gromadził stare druki polskif'. Do tego wszystkif'go dochodzi otrzymanie stanowis](a w taldch warsztatach pracy naukowej, jakiemi są: Bib1joteka Raczyń"kieh i archiwum miasta POlllania. oraz meocnat Edwawda Raczyńskiego. który, jak wynika z do-" chowanej koreo;p.ondencji. dał Łukaszpwiezowi pieniądze na druk pierwszej książki z zakresu historji reformacji w Polsce, mianowici.e "'-.\V i a d o m o ś c i lI.i s t () r y c z n (' j o Ił y R Y - d e n t a c h w Ul i ,e ś ci e P o z n fi n i u " XVI i XVII w i e k u por7.ądkiem lat zebrana", wydrukowanej w Poznaniu r. lH32. \V pr7.edmowie do tej pierwszej '-'\\'oj('j publikacji na ukowej Łukaszewicz pisze, że od lat wielu gromadził materjal Ik, historji reformacji w Polsoe, że mu zależało na wyślerlzeuiu. "Ja,kim umyslem" Polacy wieku XVI przyji;'1i iłOWY ów ruch l'Pligijny i jakie były przyczyny jego upadk LI. Z nagromadzonych materjałów wylJrał to, co się odnosilo do d dC'lItó\v pOlllailskich wieku XVI i XVII. Książeczka ta dzieli się na dwa I'ozdzial. l'iC'nszy, obejmujący 166 stron druku, zawiera histol'k rudli',\\, dysydenekich w Poznaniu .od r. 1439 aż do k0l1ca wiC'ku XVII. Drugi rozdział. liczący 46 str.on druku, opiRuje poszez('.góhw zhol'Y. fUlldllSZl' ko

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

7) "Kron. m. Pozn", IX, W31, :itr, H,-I W.

8) J, Łukaszewicz ,,]{rótki histol' -statysto npi;.: III iw,t pow, kl'Ot., t.om I, strona druga ,,\Vstpu".

\\."'1 w...

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry