TRESC ROCZNIKA XIV

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Dział historyczny:

B r o s i g, Dr Alfred: Dzieje sztuki litograficznej w Poznaniu 40:'1 K a n t a k, Ks. Dr Kamil: Próba biografii Walentego Wróbla 448 M aj k o w s k i, }{s. Edmund: Fryderyk 'Wilhelm Below, pieczęItarz i medalier poznański, patriota polski (1822-1895) 2(j;) T e r l e c k i, Dr Tymon: Rysz.ard llerwiński a ideologIa demokratyczna 75 Ten2e: Druga synteza twórcza Hyszarda Berwińskiego 161 T i a ł o W'S k i, Mgr Paweł: 1:yciorys i działalność księgarza \Valentego Stefańskiego 351 S z w e m.i n ó w n a, Mgr Janina: Kasprowicz a średniowiecze :n \Vo j t k o w s k i, Dr Andrzpj: Józef Łukaszewk.l jako historyk l Tenże: Edward Raczyński jako historyk 153 Tenże': O cudzie trzech Hostii i zapomnianym paltronie miasta Poznania 464

Zapiski:

D Y b u w s k i, Mgr Janusz Teodor: \Vawrzynca Ben.zelstjerny Engestroma pisma nh'wydane 22.', E r z e p k i, Róża: "Teki \Vielkopolskie" 49.

F o r m a n o w i c z, Ks. Lecn: Przyczynek do dz:iałalności rytowniczej Fryderyka \Vilhehna Bel owa iH'1 H a h n, Dr Wiktor: Maksymilian Grecki - zapomniany muzy wielkopolski H ł K a n t a k, Ks. Dr l{amil: icznanc kazania \Valemego Wróbla ;"81 M i k a, l\I/!T l\farian .T.: Car Aleksandcr I w Poznaniu. 495 Pol lak, PlO:. Dr Hcman: Niemiccka praca abilturienta Jana Kasprowicza , 39 'V i e t r z y c h o w s k i, Dr Bronisław: Poznail z roku 1823 podług _op.i':1: pamiętnkarza niemicckiego . 502 \V a s y I e W)oj k i, Dr Stanislaw: Obóz po\VstaIiców wHogalinic w roku 1848 109

\Vo j t li. o w s k i, Dr Andrzej: \Vilms a wywlaszczenie 240 Tenże: Brrnard Clunmowski . 508

Dział bieżący:

Rak O w s li. i, Dr V\'if:sław: Działalność -i cele poznailskieg o Ogrodu Zoologil'7.nego poLl polskim larz1j,dem (1819-1936) 5:14 \V a s z ak :\hrr Stanislaw: Pobyt Jana Kasprowicza w Poznaniu roku 18m} w świetle prasy poznańskiej 512 Tcnżt': Poznail w świetle spisu z roku 1931 )85 '" i c t r z y c h u w s k i, Dr Bronisław: Jak rozbudował się Poznali w 131lach 1931-1935 242 TCllże: Opieka Ilad groLami zasłużonych l)(Jl Wojciechowska, Dr :\IariH i Siuchniliski Leon: Plan miasta Pcznania z czasów sejmu cztprolptnir/!o ;)71 :\otatki łI1:'

Kronika ważnil-jszych wyrlarzl'il 603

261.

147, 'r f.

MH.

Ij. ;!GU.

Towarz'stwo :\Iiłonik()w :\fiasta Poznania 612

Z ruchu wyda"vniczl'w

I UJ. ;!;,ti. 60()

Drukarnia Chojna"kit'!!o. PozTI<tll. Al \Iarsz. Piłsudsltipo l. TcL 17-9!1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry