KRONIKA MIASTA POZNANIAlat"ego HaJkowskiego "Jan Ka- fji Kieleckiej "Żupańscy" (Z sprowicz jalw dzienpikarz i dziejów kultury i sztuki Wiplkrytyk" (nr. 201 z 1. IX.), Zofji kIJpolski") (nr. 272 z 2t XI.). Kieleckiej "Pałac DzialYlIsl<ich" ,,0 l' ę c1 G w n i k \Y i e l k o p o 1(Żywe kamienie Poznania) (nr. s k j" zamieścił: anonima "Z hi, 222 z '2G. IX.), Hilarego :VIajkow- storji cechu kowalskiego w "kiego ,..Popas króla jegomości" Gnieźnie" (Bracia cechowi ob(m. 225 7. 20. IX.), Zofji Kielec- chodzą 400-lecie) (nr. 14.8 z 29.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

kiej "Krucjata dzieci" (Z prze- VJ.). Feliksa lludnika "Karol szłości szkolnictwa wielkopol. Libelt i jego aktualne idee' (W 3kip,g"c) (nr. 228 z 3. X.), Roma. sześćdziesiątą rocznicę śmierci) na Strzemlota "Jak to Bogu- (nr. HiO z li VII.), A. P. ,.Hozshwski dawał niemieckie WOJ my:śli mieszczailskiej w przedstawienia w Poznaniu" 'Z \Vielkopolsce" (nr. 181 z 11. dziejów kultury i sztuki \Viel- VIII.), Edwarda Prądzyńskiego kopoIskiej) (nr. 231 z 6. X.). .zo- "Siewcy zainteresowań relgjofji Kieleckiej "Bibljoteka Ra- nalnych w Wielkopolsce" (rr. CZyiISkich" (Żywe kamienie Po. 181 z 11. VIłI.), Feliksa lludnilH1 znania) (nr. 233 z 9. X.). Hila- .,Duchowieństwo katolickile na rego I\Iajkowskiego ,,\Vłady.sław straży narodowych ideałów" (nr. 189 z 18. VIII.) , St. I{ozłowSimon, jego malarstwo i praca skie'iro ..Bambrzy poznańscy" społeczna" (nr. 216 z 24. X.), (. . . l . (nr. 213 z 15. IX.), M. Urb. "OpieL. "Poznanskie func acje mIejkunowie języka polskiego" (nr. skic" (nr. 2,48 z 26. X.), I. K 225 z 29. IX.), St. Kozłowskiego .,Fundacja Dwunastu \Vdów .,Zwyczaje bambrów poznaJI(nr. 252 z 31. X.), Zofji I\ielcc- l h l' ( 2 9 9 IX ) St 1 7 s dc nr. . ;..5 z . . , . ..0kitj "Teatr Polski" (Żywe k9.- złowskiego "Jak spolszczyli się mienie Poznania) (nr. 252 z 31. bambrzy poznańscy?" (nr. 231 z X.), Zofji Kieleckiej "Skałka po- 6 X ) Ed P d ń k P . ., < W. rą. zy siego " 0znańska" (Groby zasłużonych w znań w przeszłości" (nr. 237 z kościele św. Wojciecha) (nr. 2::;4 13. X.), M. Urb. .,Wielkopolska z 3. XI.), Zofji Kieleckif..j .,Kr6l w walce z zaborca..... (nr. 243 z czynu" (Pamięci ks. Piotra \Va- 20. X.), A. R. "Szamotulanin wrzyniaka) (nr. 2::;9 z -9. XL), królewskim kompozytorem" (nr. Zofji KeleckiEj "Kościół św. 243 z 20. X.), Scwer;na S:mllll.

\Vojciecha (Żywe 'kamienie Po. skiego ...Rola związków i orgaznania) (nr. 264 z lj. XI.), ano- nizacyj gospodarczych VI" Wielnima "W 17-tą rocznicę zajcia k0pol<;ce" (nr. 249 z 27. X.), Z. Ś. Reduty nr. fJ prz('z P. O. \V. od- ,.\VielkQiPolanie jako wychodział ł'azarz-Górczyn" (nr. 26i wawcy narodu" (nr. 2i9 z 27. z 15. XI i 260::; z 1G. AL),. Hilare- X.), M. Urb. "Walka z zaborcą go Majkowskiego "PozmIński niemieckim \V XIX \V." (nr. 2MJ Kościół P. Jezusa i jego histo. 27. X.), M. Urb. "Wielkopolska rja" (zahytki wielkopolskie i p :\U,Atf1i 'zelomie 18 i 19 wieku (nr. morskie) (nr. 2G6 z 17. XL), Q. ;n2 4. XL). . fCllłnlu':' 4 40 .

. .c..\"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry