Z RUCHU IWYDAWNICZEGOnimD. ,\v holdzie pierwszemu . gramatykowi polskiemu (ks.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Onufł'emu Kopczyńskiemu) (nr.

535 z 21. XL), Zygmunta WasiIewskjp.!w "O Stefanie eromsk:m" (porównrl.!lip z Kasprowiczem) (nr. 537 z 2. XI.). Adolfa N.Jwaczyil!'kiego ..Kanonik mld kanoniki" (nr. 530 z 23. XI.), T. K. "Ku czci dr. Luchvika Gąsicrowskiego" (nr. 542 z 21- XI.), anonima "Uczczpnie zasług ks. LislmpaLaubitza" (nr. 549 z 29.XI.).

"D z i p n n ikr o z n a li s k i" zamief;cił IIi. i.: ap. "Z dziejów dawnej koleg'jaty farnej" (nr. 141 z 20. VI.) , ap. :\Iiasto, które zgnieść miało Poznań (gawęrb łJoznailska)" (nr. 140 z 27. VI.), I. P. "Święci w herbie miasta.' (nr. H8 z 29. \'1.), Adama Posz.

willskiogo ..Bojownik o prawa Kościoła i Km'odu" (ks. ArcybiHkupowi Stablewskiemu \V hołdzie) (nr. 154 z 7. VII.), dr. Witolda Dalbora "Kowy pomnik ozdobił katpdrę poznańskq" (nr. 156 z lO, YII.), ap. "Legenda o GÓI'ZP Przemysława" (nr. 161 z 16. vn.), Mgr. .Janusza Deresiewicza "Miscellanea poznaJlskic i nicpoznaJiskie" (nr. 168 z 24. VII.), Marji Wicherkiewiczowej ,.Konsyłjarz Scbwarz w Polscl"' od [7!H1802" (nr. lił z .n. VII oraz nr. 172 z 2t;. VII.), ap. "Tam gdzie walczono o pl'zekollania religijl1P" (gawęda poznailska) (nr. 171- z :!I.VII), ap. , Koscioly, które były" (gawęd,!, pozn.) (nt'. 184 z 11... VIIL); ap. "Picnvsztł lU1sa chorych \V Poznaniu" (gawęda poznanska) (ur. 207 z 8. IX.). (1'8) ,.0 pl::wu Wolności l1ieco

?*historji (ale na lekko)" (nr. 221 Ż 25. IX.), ap. "Re s sacra miser" (gawęda ,poznańska) (nr. 231 z G. X), dr. \Yitolda Dalbom ..Popiergie :\Iarszallm Józefa Piłsudskiego" (nr. 243 z 20. X.). dr. Zdzi,:;ława Grota "Przeszłość Polski w najnowszych barlaniach niemieckich'. (nr, 21-6 z 21-. X.), Franciszka :\Iaciejewski ego "Przemysł Ziem Zachodnich na początku 20-go stulecia (nt'. 248 z 26. .X.). ap. "Szpital trędowatych w Poznaniu" (gawęda poznańska) (nr. 2j2 z 31. X.), T. Z. Kasf'ern ,Paderewski a Poznań" (nr. 236 z 6. XI.), Adama Poszwińskicgo ,.Ksiądz \-Vawrzyniak" (nr. 259 z 9. XL), ap. "Z historji aptek ,p0zn311f<liich" (nr. 272 z 24. XI.).

,.N r) w y Kur jer" zamieścił n3' f':tępujqce artykuly: HiI!Jrego i\lajkowski('go ,:Wiktor Gosif'niecki i jego za'bytki sztuki Im Ziemiach Zachodnich" (nr. 136 z 14. \TI.), Hilarego Majkowskiego ,,1i'-lecie Pailstw. Szle Sztuki Zdobniczej" (nr. 143 z 23. VI.).

Apolonjusza Basińskiego "Arcybiskup Stahl!'wski" (nr. 151 z 7. VII.), Hilarego Majkowskiego ,,\VIadysław J\Iarcinkowski" (twórca pomnika ArcYbiskupa Stabh;.Yski(>fm w katf'drze poznailskiej) (nr. Iji, z 7. VII,), 'Vand. .,0 ekspansję gospdal'czq Wielkopolski" (m'. 16:3 z 18. VII.), lIillll'ego :\Iajkowskie;:\'o ..Grafik mot'wów ludowych" ,Mm'jan Ziólkowski) (nr. 17:! x 28. VII.), anonima ,,"'ielka dzialaczka "'Jioleczna, pl'zeloion3. SS. Elźbiptand; odchodzi z 1-'0 znania" (nr. 174 z 31. VII.) Hi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry