KRONIKA MIASTA POZNANIAz 29. VI.), (wel) "Jesz('zp słówko a paznańskim "cyganie" '(Antanim Wojkawskim) (nr. 299 z 4. VII), ananima ..Kartki z życia arcybi<;lmpa Stablewskieg{)" (nr 307 z 9. VII), Juljana P. . . skiego. ,,1 adt:-td"a nim głucho." (a Józefie Chaciszcwskim) (nr. 317 z 14. VII.); (1(1) ,,\Vędrówka pa padziemiach Kalegjaty" nr. 323 z 18. VII.), anonima ..Z kares;pandcncji Ś. p. dr. Bel; Er7epkie'ga (nr. 329 z 21.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

VII.), Mieczysława Dereżyi1s1iiego "Je<:zcza w sprawie Józefa Chaciszewsl...iega" (nr. 341 z 28.

VII.), (wel) "Park MycieIskich cmentarzem kalwinów" (Dziwne kaleje najwięcej uroczego. zakątka starego. Paznania) (nr. 353 z 4. VIII), (pt) ,.Ca 'mówią nazw-y ulic \\ Paznaniu" nr. 363 z 10. VIII., 375 z 18 VIII, .387 z 25 VIII.. 423 z 15. IX., .\59 z 6. X., 471 z 13. X., 483 z 20. X., 495 z 27. X., G09 z 6. XI., ;)17 z 10. XI., 529 z 17. XL, FeJiksa BudniIm "Lenartowicz w Wiellwpalsce" (nr. 365 z 11. VIII.), Janusza Staszewskiego. ,.Żydzi poznailscy przed 300 laty (nr. 37.9 z 21. VIII.),. Józefa Kostrzewskiega , O przYf"złaść Muzeum \ViellmpaJskiega" nr.

397 z 31. VIII.), ananima "Jubileusz zasłużanej organizacji" (Związku Fabrykantów w Paznaniu) (nr. 423 z 15. IX.), j. p. .,Odkopanie nieznanych skar1>lJw bibljatecznych \V £arzl)ciczkach" (nr. 471 z 13. X.), ananima "Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w nawym lokalu" (w nawiązaniu da :P(\wższej uraczystości histarja 3 wyż<;zychszkół żeńskich w Poznaniu z czasów zaborczych) (nr. 475 z 16, X.), l\olg. 'Vitolda Paszkieta .,Klemens Kantecki" (z akazji 50 racznicy śmierci) (nr. 483 z 20. X.), Marjana Turwida "Ka najlepszej dradze" (dotyczy interpretacji scenicznej wierszy Jana Kasprawicza z cyklu "Mój Świat" przez teatr harcerski w Bydgoszczy) (nr. 483 z 20. X.), Adalfa Nawaczyilc;l,iega ,,\Vspomnienie o' Kościelskich' (nr. 493 z 26. X.), Franciszka Maciejewskiego. "Akcja uprzemyslowienia ziem z.achodnich w IJierwszych latach naszej niepodległości (nr. 493 z 26. X.), Seweryna Samuiskiego ,,23-lecie Związku Fabrykantów" (nr. 1.93 z 26. X.), anonima .,2.5 lat pracy dla przemysłu wielkopolskiego" oraz "Struktura przemysłu wielko,polskiego" (nr. 493 z 26, X.), l\Iarj:ma TurwicIa "W podziemiach tormiskiego l'atusza" (nr. 496 z 27. X.), anonima "Przybywa pretendfntów do spfldku 'p'o hr. Strzeleckich" (pamiętniki pa rodzinie hr. Strzeleckich w Poznaniu) (nr. 505 z 3. XL), Feliksa. Budnil,a ,.ZwhV:ki W. Pola z 'Vielko,polską" nr. 50;) z 3. XL), anonima "Ks. Piotr \Vawrzyniak, patron spólel{" araz "Król rzynu" (nr ;)15 z !I. XI.). anonima "TrzeB1es7no, m;asta pawstmirów (nr. )17 z 10. XI), :\olieczysława Dereżyll,ski ego. "Senjor lit{'ratów wielkopolskich Piotr l'a)il]>,ki (w'. f)17 z 10. XL), Dr. C. Rydl(','"kie ,go ..Bojownikowi woln:Jści śp.

dr. Ksaw. Z'lkrzewskinnu w, h'Jlc1z.ie" (nr. 533 z 20. XL), ana

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry