Z RUCHU WYDAWNICZEGOhistarji. \Vydawca: Zrzqd :\ficjski \\' mieście stoL Wal'SZllwie. Hak Xl. 1935, zeszyt 1 j 2 zawira m. L "śp. Czesław Zawistawski (wsvamnienie paśmiertne), Heleny Jawidzykówny ,,\Valka z żebractwem i włóCęgo8twem na terenie stolicy w raku 1934", Stanisławy Bvkalowej ,;TJmicrahl'JŚĆ z gruiIicy w \Varszawie", F. P. "Obraz statystyczny dochodów i wydatków \Varszawy w akresie 1928 -HJ33, \V. Fabierkiewicza "Sprav/a narmalizacji handlu mięsem na terelli \Varszawy". \Viad0maści Administrac y j n e .]VI i la s't a K a t G W i 'c. Nakładem Mag-istraiu l\I;asta Katawic. Rak VII, 1935, zeszyt 5--6 zawiera uzupełnienie zbioru statutów miejscowych, zeS'lyt 7. 8 i 9 sprawazdanie administracyjne Ma;gistratu miasta Katawic za rok 1934/35. Samol-zq,d M i,ej;skL Dwutygadnik. Organ Związku Miast PDlskich. Hak. XV. Warszawa 1935. Nry 12-22 zawierają liczne rozprawy i artykuły poświęcone sprawam samorządu miejsIdegO'. Da nr. 14/15 dołq,czony jest "Biuletyn WodaciągaoKanalizacyjny", Rak II, nr. 2, - . da nr. 19 nr. 3 tegoż biuletynu. a da nr. 22 "Biulptyn Urbanistyczny", Rak III. nr. 2. \V i c i W i e I k o p a l s k i e. .MiesięczniI(, 'paświęc0ny sztuce i kulturze. Hak V, 1933. Nr. G zawicl'a m. i. Alfansa Szyperskicg8 ,,\V l\Tiłaslawiu" (wspamnienie () 'Władysławie Kaścielskim), Bogdana Deresiewicz:.J "Z kJrtek tajnegO' szlwlniciwa w b. zabarze pruskim", Ks. Felil{sa Gamalewskiega "Ks.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Aleksander l\1arym1ski (z cyklu "zasłużeni \Viclkapolanie"). - Nr. 7-8: Juljana Szpunara "Zmierzch SzymbO'rza", Tadeusza Pietrykawskiega "Pięćdziesięcialecie śmierci literata wielkopalskiega Hieronima Feldmanawskiega". NI'. 9: Stanisława Dąbrawskiego "Z ddejów teatru niemieckiegO' i palskiegO' w Prusach pałudniowych po r. 1793" (przyczynki archiwalne), Ludamira \Vachawiaka ,Z Paznania na Ostrówek" (,przechadzka ze StaregO' Hynlm do Katedry w rl)lm 1522). Nr. 10: Zygfryda KO'wa!kowskiegO' "Maksymiljan Antani Piat rawski malał'z bydgosld"., Stanisława HelsztYli.ski ego "Przybyszewski na paczcie paznm1skiej", Henryka {{uminka .,Oblicze kulturalne Bydgaszczy", Juljana Szpunara "August Wilk0l1ski i pani Paulina" (z cyklu "zasłuieni Wielkaprll:l'll()"), Alfreda Jesianawskiego "Pawieść a bahaterze wdknpalskim". .,K u l' j e l' P a z n a ń s k i" zamieścił m. i. następujq,ce artykuły: Jana Mroziilskiega ,,15 lat pracy nad zdabnictwem palsldp-ny' (na marginesie wystawy PailstwO'W(j Szkoły Zdobnicz3j w P,Jznaniu) (nr. 273 z 16. VI.). (wel) "CzarOWliic{) na Łycj Górze w Poznaniu" (nr. 283 z 23. VI.,.

Dr. Alfr.'da Brosiga "Dwa przyklady widkopa1skic" (nr. 287 726. VI.). .Micl.yshwa Uercżyilski egO' "Najpład!1iejszy pisarz wieUwpalski" (Życie i twórczO'M ,TÓZcf:l CiJad"Zi'wsl\icgo (nr. 293

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry