KRONIIA MIASTA POZNANIAsłO'nit:cia .pan,nikn 8. VII. 1935 r. Poznail 1933, stl'.14.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

K s i ę g a P a m i q t k a w a :\1 i ęd z y n a 1" o d a w c g a K a n g r es u F i l a z a f j i T a m i s t y c znej w Paznaniu 28-30 VIII. 1934 r. Wydana jaka XII tam .,Studia Gnesnensia". Gniezna 193\ stl'. 469. Księga. PamiątkO'wa Związku Fnbrykantów w p a z n a n i u. \Vydana z akazji 25-lecia istnienia Związku. Paznaii W:3, st1". 101.

Pamiętnik I Zjazdu Niep a d l e g l a ś c i a w c ó w b. dz. ;Pl'. w Paznaniu 14 stycznia 1934.

\Vydawca Kamitet dla badania histarji ruchu niepO'dległaściawego w h. dz. pr. Paznań 1935. str. 67 + L nlb. Piatrawska Głębacka I l' C li a - "Zagadnienia współczesnegO' malarstwa w Polsce (na tle twórczaści malarzy.

związanych z \Vielkopalskij.: Leana Dalżyckicga, Envina El"tera, i\.(bma Hannytkiewicza, Józefa K1"zyżallskiega, Władysława Lama, Tadeusza Piatrowskiega, \Vacława Tal'anczewskiego, .Jana \VronieckiegO'. 1'0'znalI. 193:>, str. 102 + 15 nlb. + 50 tabl.

,,55 l a t :p l' a c y T. C. L. d l '1 P a 18 k i" 1880-1935. Rzut aka na histor'ję Tow. Czytelni Ludawych. Pazna!'i L93:>. str, 12.. Przegląd ArchcolO'gic n y, argan PalskiegO' Tawarzystwa Prehistorycznego, redagcw,).ny IH'zez praf. J. KastrzewskiegO' \VyszecH zeszyt r tamu V za lata 19:33/34 - p'cświę

cony praf. dl'. Zygmuntawi Zakrzew<:kiemu.. prezesawi Palskiega Taw. PrehistorycznegO' ku uczczeniu 45-1.Jcia j<'go pra. cy naukowej, a 15-lecla Jll',"zesury Taw:.J,rzystwa. Hacznik Zwią'zkll Wf'teran Ów Pawstń Naradow v c h 1914/19 w Pa z n a n i u. - Paznań 1933. str. 248 + tabl.

+ errata 1 nlb.

Spis ulic miasta P{)zna, li i a ara z miejs!;awaści wiej<;ldch z uwzględnieniom l'l'\vi.

rów kamarniczych. Pazmui 19::15. Spis ulic miasta Pazna.. n i a z aznaczeniem numeru u1"zl)(lu p t. daręczającega. Paznań 1935. str. 31. Kasprzycka - StrallchO'wa - "Don Juan poznaliski Ryszard Berwiński", adbitka z n1". 162 "Przeglądu \VspólczeslIega" z r. 1935. str. 2'2 z partretem paety (powtórzenie adczytu z dllia 8. V. 19i!5 r., wygło...zonego na XXIII Cwartku Lit.. i Art. w Pałacu DzialYliskich). Kasprzycka Straucho w a - artylml p. t. , Z życia kul; turalne,!:w w Poznaniu. ł'ała D7iałYIi..,kicll", zamies:7.czony w nr 37 "Głasu Literacko Naukawega" (wyd. przpz Konfraternię Literatów i Artystów w Taruniu), dadatku rIO' "Dnia PnlHar"skiega" z dnia 13-14 ]ipen lm5.

CZASOPISL\..

Kranika \V ar sza wy. Kwartalnik, powięcany działalnaści samarząllu araz paszezególnYF1 dziedzinom życia midta i jego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry