TOWAHZYSTWO 1JŁOŚIKÓW MIAST.\ POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 5 min.

i radca miejski (27. VII.); ś. p. kH. Stani!'ław Budaszewski, prohoszcz purafji Serca Jezusow,ego i św. Florjana na Jeżycach (24. VIII.); ś. p. Sewi'ryn \Vrzesii1ski, znany przemyslowiec poznarlski i czynny działacz na terenIe gUHpod.arczym i społecznym (9. VIIL); ś. p. Piotr Stermich- Valcrociata, były dyrektor opery poznailskiej (zmarł fi. IX. w Berlinie); ś. p. St,efan Rakowicz, wybitny kupiec i przemyslowie,c, przez pewien czas człoJwk Bady :\Iiejski,ej (10. IX.); ś. p. dr. Józef Glabisz ze Szr,eniawy, prezes Związku Ziemian pow. pozna))skiego, b. dyrektor departamentu skarbu 'Minist,erstwa b. dz. pr. (2. X.); ś. p. TadeuHz Prus Zajączkowski, b. wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (4. X.); ś. p. Marja z Ka!'iewiczów drowa Rydlewska, znana działaczka społeczna z ('zasów niewoli (5. X.); ś. p. Seweryn Samu Iski, prezes IzbT PJ'zem.-Handl. (27. X.); ś. p. ks. Ludwik Jarosz, kanonik honorow Poznai1skiej Kapituły Metropolitalnej, ostatnio proboszcz w Ostrowie, na terenie miasta Poznania znany z,e swej długoletnip.j d7.ialalności jako sekretarz generalny Związku Katolickich Stowarzyszeń lVIłodzieży (29. X.); ś. p. ppor. 1\liehał Michalski, weteran z 1". 1863 (17. XL); ś. p. Jan Soholcwski, zImny dzialarz na polu oświafowem oraz długole'tni I'adny miejski (24. XL).

row AHZYSTWO MILO N Il\O\V :\1 ł:\ST ,\ POZNAIA.

Dnia 30 listopada 193J r. zmarł członek Tow. :\1ił. J1l. POJmania śp. Staui.,ław Latanmvicz. \V }ll!ezet członków wpisani zostali pp.: 2M. Dr. "Vlad"3law f:,uwalski, lekarz, w Poznaniu.

itfJ. Dl.. .Tan I\:ręglew!'ki, adwokat, w Pmmaniu.

Racznik Pedagagicznypaświęcany sprawam publicznego. szkalnictwa pawszechnego. na terenie m. Paznania. Pad redakcją, Dr. \Vładysława Sperc7.yi1..<;kiega 19:14/35 - racznik II. Po:;mail 1935. Str. 310.

Wyszedł nawy ,.Hacznik Pe.. dagagiczny", szczęśliwie w roku uhi('głym prz('z im,pektara Dr. Spcrczyil5kicg'J Z:J łażany 11ocznik zawiera część sprawozdawczą oraz kilka razpraw. Czyta się z dużem zadawoleniem wnikliwe i mądre sprawuzdanif' kif'rownika spraw szkolnictwa powszechnego w mieście 1'0'znaniu. Sądzimy, że nietylko. sfery szl,;:olne, ałe i szersze obywatelstwa pawinna książkI;) tę paznać, aby zdawało so.bie sprawę z paważnej pracy oświatawej \v mieście, a także z świadczeń gminy na ten cel łożonych. Wskażemy s,pecjalnil' na takie rozdziały w s,pra\V'ozdaniu: Pla. ce da zabaw dla mładzieży w wieku szkolnym i przedszkalnym, zagadnienie mniejszościawe w szkolnictwie powszechnem m. Paznania, miejska pracawnia pedagogiczna, ogródki szkolne, nauka gaspodarstwa domowego, \vychO\vanie fizyczne, zagadnienie lwedukacji, a.pieka spałeczna nad dziatwą ,szkolną, półkolonje letnie l t. d.

Niektóre działy pracy dla młodzieży (op4,)dki, gospodarstwo domawe itd.), stoją w Peznaniu na bardzo. \vysakim poziomie. - \V dziale razpra\'\1 zamieszcza Dr. Ilelena Szafranówna bardzo.

cenną pracę p. t. "Środowiska a wycieczki gospadarezo - spałeczne w mieście Poznaniu", niejako przewodnik gaspodarczy po mieście. Na haczną uwagę zasługują prace: Czesła.wy Szczerbowej "Naj.pospolitsze wady wymowy u naj młodszej dziatwy rp:JZn. szkól powszechnych", mgr. Stanisława LO'l1craka "Monorafja :{5. pub!. szkały pOW8Z. w Poznaniu" i Dł'. Jana Szwał'ca "Nauczyciel w świetle badail psychoł-Gi?:icznych". h.siążkę tę szczerzo })olecamyz. Z.

Dr. K a z i m i e l' z 13 r o s s Dr. med. Ludwik Gąsior o W s k i ja.ko człowiek, lekarz i historyk medycyny. "Medycy113. praktyczna" 1935, zeszyt 11.

Na uroczystym "poznailskim wieczorze lekarskim" dnia 23 listo.pada 193::> r., .poświęconym

uczczeniu Lud\\ il<a (ąsioro\\"skiego, \\ ndo;,;ił Dl'. Kazimierz Bross przemowienie, które drukujo w ,,:\Iedycynic Praktycznej". Ludwik Gq,siol'owski (1807 - !HG;;) h l .il'lhH\ z kilku \\O:';!J<Lnialych poslaci, jakielJli poszczyci(- sip. 11107.1' :<wiat lekal'ski Poznania, ł'<hvic:<nik w CZ:Isil) K:lł'ola :\fał'cillkowskiew i podohni!) jd k :\rarcinko\\"ski czlowi('k .Iol!!')', lf'karz l:izlachetny, ohy\\alpl dzielny, patl'yjota ofiał'ny. ;\Ut.Ol' zestawił życior}s, u\\"} puklając Ludwika Gąsiorowski"I!.'O dzia lalno::ić za,,'o((.ową, SojJolp('zną i na 1"0110\\":\.

a osolIllo ocenil jego zaslug-i naukowo \\' dziedzinif' hist.or.iagr::tfji llIe.I'cznpj \\. PI)lsce. no,bl'ze sip. slalo, 7.e Au10l' w ulllif'j<;tnej t"orlł1ip ]Jl'zyponmial i uczcil zaslugi \\ i!,\kil\(w [ekanll i dobrollzil'ja ludno:<ci pozmlllskif' j. \\ ;,;(.tną I'ocznicę w'llallia pier\\'l:iz<'j pl'ac naukowl'j LUlIwika Gąsiorowskiego wydany zoslllł st:!l'anif'1!l p. IIYI'. Stl'fn. na (.ąSiOl'O\\ sldpgo m ('(lal pamiąt.kowy, wykonany pl'zez prof, \Yysockif'go.

D r. J( a z i III i e l' 7. n l' o S s Przyczynki do hi.stol'ji powstania wielko]Jols k i e p; o. O\\'y TOlllyśl -Zh'\szyi I 2/3. 1. HJHJ - 7/8. I. UJln. PoznalI H/3:J. 1(jo. sil'. 52. Książeczk't za wicra. następujące roz'pl'awki: 1) Po\\"stł1 nic wiolkopolskie \\" poc1rQczniku historji dla szkół powszechnych, 2) W IG-tą rocznice; po\\lania wielko

lJ:Jlskiego. :3) ,,- W-tq, rocznicę zajęcia :\o\Vego Tomyśl.l. 1) PicJ'\vszy hój o Zbąszyll. 1"\11.

haczną uwag'ę zasluguje rozprawka czwarta, pisana przez lJ{'Zc3tllika tych \\"alk (\\" kornpanji opalenicki<,.j). TI'ZI'lm domagać sil: \\'if'ln relacyj tego rodzaju oli uczestniko\\' powstania. Z. Z.

s P I" a \V o z d a n i p I' a c h u Ił l, ok o ". (' Z a l' z ą ,I li ,r i e .i s k i cg o \\ l' o Z Ił a n i II za f"zas 011 1. IV. 19:11 do ::1. lIT. HJ:1:i. - Poznall W:!:i. stl.. "2}.

l' l a fi H t o I. Iłl. l-' () Z n a fi i a. PoznalI 19:!:i.

W i t u s k a Z O f j a ,,2;) lat 'In'acy naukowo -litpi'ilckwj 'Iarji "'ichprkiewiczo\\'p.f". Zdwala. . . . . Poznat'1 ł!I:{), s 11'. 30 -r l nIl>. Dibljogl'af.ia IIisl.ol'ji \Y i e I k o p o l s k i. ;taraniel1l To.w. :\Iiło:<lłików lIislOrji \\. o'pracowaniu dl'. .\Ił!II'zeja 'Vojtkowskie.g'O wys7ły zeszyty (j i 7. Hl'osig .\Ifl'p" ..\łatPl'jały do histol'ji sztuki wiplkopolskiej''' npl'aco\\'al.... Poznall 19:31 (1J::», HI'. XX + :H7 + tablic.

D f' r e żyli S k i :\1 i c c z y s ł a w - Józef Choriszcwsłd \V In\\ToelaW!u". Inowrocla\\ 10;;:1, S t!'. '28 + l nlh.

Klos 10zef ks. .,Pamięci ArcylJislmpa Stahlrwsl,icg-o'.. - Kazanie wygło"zolll' \\' l.atcdrLc .])oznallskiPj Iła. Ul'oczy"toi'ri 011

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry