KRONIKA MIASTA POZNANIAharoerz:v słowackich z Bratysławy, - pie']grzymka estoilska w drodze do Rzymu, wycieczka harcerzy szkockich; - we wrz,eśniu: wycieczka pracowników kolei j żeglugi bulgarskiej, - uczestnicy Międzynarodowego Kong-r,e:m Pracy Technicznej i Zawodowej, oraz Międzynarodowego I(ongresu Ogl'ódków Działkowych, - wycieczka estoi1ska - wycieczka harom'ok jugosłowial1skich, - wycieczka nauczycieli z Niemiec; - w październiku wycieczka chemików ni,emieckich z Frankfurtu nad .lVI en em.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Na ważniejszych placówkach zaszły następujące zmiany: 26 czerwca miejsce ustępującego wojewody Artura Maruszewski,ego ohjął dotychczasowy wojewoda krakowski dr. Mikołaj I(waśniewski; - l lipca dyrektorem Radja w Poznaniu w miojsce Kazimierza Okoniewskiego zostal dr. Zenon Kosidowski, kierownik programowy poznań3kiej rozgłośni radjowej. - l lipca inż. Wł. Krzyżanowski mianowany został Dyrektorem P. K. P. w Poznaniu. - \V koi-łcu lipca .opuścił POZna}1 konsul niemiecki dr. Alfred Li.i.tg,ens - do czasu mianowania, nowego konsula zastępstwo objął wicekom,ul baron Tucher; w połowie września miejsce ustępującego wicewojewody Kauckiego objął wicewojewoda \Valicki; w początku październiku odwołany został z Po.znania konsul cz,echoslowacki dr. Jaromir Doleżał. - 3 paźd.dernika opuścił Poznań dotychczasowy wojewoda poznański :-;enator dr. Mikołaj Kwaśniewski, a 4 listopada objął t.en urząd ponownie pułkownik Artur Maruszewski. - \V połowie listopada przeniesieni zostali na inne stanowiska: dowód('a piechoty 14 dywizji płk. Franciszek Alter, dowódca 55 p. p. pułk. Marjall ChHewski oraz szef sztabu 14 dywizji ppłk. dypI. Wilhelm Ue,inrich.

Z III a l' I i: ś. p. Wacław Wyczypski, były pierwszy Starosta I(rajowy poznail<;ki oraz syndyk :Magistratu m. Poznania (18. VI.); ś. p. dr. Stanisław Górny, lekarz prymarjusz':i dyrektor Wojewódzkiego Zakładu Psychjatrycznego w Owińskach (4. VII.); ś. p. Michał Bobrzy1'lski, b. długoletni namiestnik Galicji (3. VII.); ś. p. \Val,enty Czerkawski, weteran z 18(i3 roku (20. VII.); ś. p. Adam Kłos, emerytowany inspektor szkolny

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry