KH()]\;IK\ \"'AŻNIEJSZYCH WYDAHZEŃ.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

26 czerwca 1935 J.'. przyjazd ll.:nvego wojewody ur. Mikolaja Kwaśniewskiego.

}9 c'?:erwea uroczyste przemianowallie duktu uli.. od Gajowej do ul. Bronisława Pierarkiego na Aleję Marszałka Piłsudskiego. 'I lipca illtroLluł<cja ks. dziekana Pawła Steinmetza jako prE'pozy ta kolegjaty farnej. 8 lipca odsłonif.)de .pomnika arcybiskupa Flol'jawl Stahlewkiego w katedrze pozna1'1skiej. 26 września ł'ozwizanie poznm"1skiej Rady Miejskiej.

5 - 3 pażdziernika Targi Ogrodnkze.

;W października odslonil;'cie popiersia ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego, honorowego doktora Uniwersytetu Poznańskiego, \'Ii ohecnoRci przybyłych na tę uroczystość dostojników z Prezes.em Rady Ministrów MaJ'janem ZyndramKościalkowskim na czele.

2, października zgon śp. Seweryna Samulskiegu, prezesa Izby Przemysłowo- Handlowej.

3 listopada wyjazd wojewody senatora dr. Kwaśni,ewskiego.

4 listopada powrót pułkownika Artura Maruszewskiego na stanowisko wojewody poznal'lsldego. li listopada akademja ku czci Ignacego Paderewskiego, honorowego obywatela miasta Poznania, z okazjI 75-cio lecia jego urodzin. 9 listopada ollsłollięcie popiersia ks. patrona Piotra Wawrzyniaka z okazji 25-do lecia jego zgonu. 11 listopada obchód rocznicy niepodległości.

Od polowy września do polowy października hyło na terenie Targów kilka imprez jako to: wystawa "Zi,eleni miejsk.iej", wystawa ,,\Vszystko dla pani", Targi na jęczmieil I.Jrowarnian"y

oraz wystawa ,.\Vnętrze domu". 19 i 20 września zjazd ogrodników mi,ejskieh. 21 września Międzynarodowy Rongres Ogródków Dzialkowych. - 22 września 50-cio łecie telefonów w Poznaniu. - 26 października 25-cio I,ecie pracy Związku Fabrykautów. - 27 listopada otwarcie nowego salonu sztuki pod nazwą "Salon 1935".

W okresie sprawozdawczym urządzone zostały uast....pująre wystawy dzi,eł plastycznych: w lipcu w Tow. Przyjaciól Sztuk Pięknych wystawa fotografiki pobkiej; - \V sierpniu w Muzeum WieIkopoIskiem wystawa grafiki z Goluchowa ze zbiorów ks. Czartoryskich. - Po przerwie wakacyjnej w Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w październiku: wystawa zbiorowa obrazów \Vojciecha Pod l aszcw:okiego, ,emalji i obrazów Jadwigi Rutterówny i porc.elany artystycznie malowancj F. Ebinowej. Obok tego wystawa bieżą.ca, w której brali udzial Augustynowicz, Batycki, Roguski i inni. W listopadzie kolekcja obrazów Romana Orszulskiego z Krakowa i prace graficzne Kola Arty!:'tÓw Grafików \Varszawskich. Obok tego wystawa bieżąca Hoguskiego, Sonnewenda i Wodzii1skiego. "Salon 1935" na inaugurację wystawił prace dwóch artystów, należąrych do grupy "Kapistów", mianowicie Józefa Czapskiego oraz Stanislawa Szcze.paI1skiego. Z wyhitniejszych obcokrajowców względnic wycieczek zagranirznych bawili w Poznaniu: w czcrwcu wycieczka rolnictwa francuskiego, zlożona z 9 prz,edstawicieli naczelnych organizacyj rolniczych z preze<;lll p. Faure na czele oraz prezesem ogólno - francuskiego związku kooperatyw rolniczych p. A:;;tier, oraz socjolog amcrykaiu-ki Mac Ever; w lipcu: wydeczka wydzialu historji sztuki uniwersytetu wrocławskiego pod kierownictwem wyhitnego niemieckiego uczonego prof. Trey'a, - cel'omonjarz pa.pieski msgT. C.allori de Vignale, msgr. Capoferri i rektor Instytutu Slowiański,ego w Rzymie ks. prałat Magjar,ec, - wycieczka jeźdźców holenderskich, członków ,Nederlandsche Ruiter Toeristen Club" z Amsterdamu, - oficerowie fi11scy pułkownik Arlllas Martola i podpułkownik I{aelo Vaal z Helsinek, - wyr.ieczka młodzi,eży z Czechosłowacji, - wyci.eczka francuskich seminarzystów z Tuluzy i Mont Brison, - wycieczka \Vęgrów wracających ze Spały oraz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry