KRONIKA MIASTA POZNANIAstosunel{ prz,edsiębiorf'tw do ludności. A zatem stwierdzamy. że na 10 tys. mieszka1'lców przypada przedsiQbiOl'stw ogólem \\' śródmieściu górnem 492, \\' śródmieściu doln8m 450, na, Jeżycach 320, na \Vildzie 213, wr,eszcie na św. Łazarzu i Górc7.ynie 27, oraz w części prawohrzeżnej ::>4. Hozmieszczenie prL'edsiQbior'3tw z artykulan'1i spożywczemi na 10 tys. mie.,zkańców \Vyglda następuję,co: w ródmieściu góruem 124, w śródmieściu dlnem 143. naJ Jeżycach 149, na '\Vild:tie 105, na św. Łazarzu i Górc7ynie 13. oraz w części prawobrzeżnej 12. Zakladów gastronomicznych 'przvpada w śródmieściu górnem 49, do!nell1 44, na Jeżycach 18, na V,'i:dz'i,e 13, na św. Łazarzu 2 i w dzielnicach prawobrzeżnych l. A więc nawet handeł spożywczy i gastrvnomiczny idzie po linji ogólnyeh tendencyj skupiania s'ię głównie, w śródmi,eściu i dookoła najważniejszych arteryj ruchu handlowego, jakiemi są naj intensywniej uczęszczane przez ludność ulice. Strukturę handlową m. P.oznania możnaby scharakterywwać jeszcz,e dokładniej, gdybyśmy l'ozporzę,dzali danemi o formie prawnej przedsiebj.orstw, () wielkoścli zajmowanego lokalu, oraz o ilości zatrudnianego personelu. Szczególnie int,eresująee mogłyby hyć dane o formie prawnej przedsięhiorstw halldlo,wych. Wiemy howiem skądinąd, ż,e w zakresie np. handlu spożywczego niektóre większe przedsięhiorstwa starają. się posiadać swoje filje dzielnicowe. Np. maję. filj.e takie firmy jak Dawidowscy i Przyhyła (mięso), Łączkowski, }\:amiński, Bręczewski i Zarell1ba (pieczywo), spóldzielnia spożywców ,.Zgoda" oraz inne firmy handlują.ce głównie towarami spożywczo-kolonja,lnemi. Niemniej ciekawy byłhy stan 'ilościowy filij przedsiębiorstw z poza Poznania. P.onieważ jednak ty('h zagadnień nie jesteśmy w możnoscl scharakteryzować nawet w przyhliżeniu, poprzestać zatem. musimy na wyż,ej nakreślonym ohrazie, ograniczając sil,' zresztą ze względu na skromne ramy pracy do naj typowszych tylko momentów bez wnkania we wszystkie szczegóły, za jakie uznaliśmy p.odawanie liczh stosunkowych w odniesieniu do wszystkich

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry