KROII{A MIASTA POZNANIApokoju, przrten zaldadT te nie zatrudniają najC'mnego uhjekta .ani nip pOosiadają składów pobocznych. Kategorja V dotyczy halldlu \H,'drownego. Po t'("h 'ohjanieniach bardziej zrozumiałe bdą ella nas nast(,'pująeC' lic:dn.. które wTkazują, że. ogÓłem W r 1034 handlplI1 to\\'arow.m zajmowało się w Poznaniu 3 g:W prz,edsiębiorstw, w tem h'lo: I lmtegorji -- 10; II kat. - 635; Ul kat. - 1874; IV kat. - l :ł80; i V kat. - 21. A zatem w halld!u towarowym pl"zewagc;- :-:tanowi III kategorja - 47,8% oraz IV kategm'ja - 35,.%. Bazom 83.0%. Całkowitą struktur hra'nżową przedsi(,'hiol'stw handlowych w Poznan'iu poznać możemy tylko według stanu z r. 1934, gdyż tylko za ten czas lTrząd StatystyczIIT lll. Poznallia uz'''kał pełne dane.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Dla \\Tazbtośd obrazu statystycznego, przf'(h:i(,'biorstwa halHlIowp, za rok 1934 njęto w 14 główny('h grup w'edlug lIajważuif'jszych dzia!ów hal1ellu. Prócz tego najobszerniejszy i naj]ic7l1iejszy dział halldlu towarowego uzyskal jeszcze dalszy podział na H POtlgTUp, które znów dz'ielą. się na poszczególne rodzujp i gatullki. \Vedług najogólniejszego tego podziału dekawr- dane :iczhowe zawiera zestawienie na str. 423. Ponieważ przed"ięuiorstw, wykupujących świadectwa pólrOoCZIII', nie zlIa mionuje nic szczególnie charakterysty<.:znego, pomijamy tutaj to rozróżnienie na roczne i półroczne całkowicie. 'Vystarczy howiem zaznaczyć, że świadectwa półrocznI:'> wykupuje glównie grupa XIV (33,1 %) oraz w grupie I haJ1(lel artykułami spożywczo - galanteryjnemi (38,6%), co się samo przez się rozumie 7C. względu na chm;akter tych dzialów handlu \V pow'ższem zestawieniu uderza wysoki procent przedsięhiorst.w, trudniącyeh się handlem towarowym, bo (j(j,3%. Jeżeli do tego (1odamy grupę XIII i XIV, które również za przedmiot. działalności mają handel towarowy, uzyskamy nawet przeszło 80%. Pod wzgl(,'dem form organizacyjnych jest to grupa najhanłziej różnolita. Świadczy {} tern dostatecznie nasilenie i1ośdowe poszczególnych rodzajów branż wedlug kategoryj wieIl,;ości. Pamiętać w każdym razie należy, - analizując p-owyżsw zcslawiellie- -, że podział handlu towarowego na kategorjc lIił! inną l1'od!':taw, O czem hyłaobszernie już m,owa, a inną.

podstaw mają wszystkie- dalsz,e działy handlu. Na cwlo handlu towarowego wybija się handel artykulami spożywczemi, który stanowi w ogóluej ilości przedsiębiorstw 38,()%, a \V samym handlu towarowym nawet 58,2%.

I Razem I K a t e g o r j e abs. I % % I I II I HI I IV I V

Ogółem 5916 100,0 39 968 2423 2390 9 I. Handel towarowy 3920 66,3 10 635 1874 1380 2 a) artykuły spożywcze 2282 38,6 1 158 1090 1 031 u) manufakt., galanterja, skóry 741 12,5 - 222 357 144 1 c) artykuły budowlane 345 5.8 8 83 144 109 1 d) artykuły chemiczne 151 2,5 1 57 80 13 e) art. pap. i przyb. szkolne 85 1,4 - 22 35 28 f) :11'1. przemysłu mech. i prec. 232 3,9 - 93 112 27 g') dziela sztuki oraz kwiaci8rn. 47 0,8 - - 25 22 li) stacje obsługi i automaty 37 0,6 - - 31 6 II. Skup zawodowy 126 2,1 4 49 41 32 III. Instytucje kredytu krótkoterlIl. 24 0,4 13 4 2 5 - IV. Prze(lsiębiorstwa nbezpieczen. 31 0,5 1 26 4 - - V. Przeds. pośr. handI., eksp. i prz. 249 4,2 3 111 83 52 - VI. Zakłady gastronomiczne 455 7,7 6 90 268 91 - VII. Hotele. pensjonaty pokoje mebI. 29 0,5 - 6 4 19 - VIII. Przedsiębiorstwa rozrywkowe 16 0,3 2 4 10 - - IX. Księl2arnie 104 1,7 - 1 I 43' 51 - X. Wydawn. utworów drukarfOk 40 0,7 - 25 7 - Xl. Apteki 28 0,5 - 10 17 1 - XII. Przedsięb. bez podania branży 57 1,0 - 51 23 29 - XIII. Handel wędrowny tl1 1,9 - 1 I 1 36 73 XlV. T!łl'i wiell,ie i małe 726 12,3 - 9 28 687 2 1 2 8

Stosunkowo Zl'aczną ilość ma Poznań restauracyj (338) i kawiaril (117), wśród których jedynie 20% stanowi IV kategorję. Dodatnio wyróżnia się liczba księgaril, która dość równomiernie rozdzieliła się w' poszczegóhl'ch kategorjach wiotkości. Pokaźna jest rówll'ież liczha przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, których w Poznalliu jest prz,eszło 30. Pozatem wyhijają, siQ pod wzgldem liczebn,ości przed:-.ic:hiol'::;twa kulJu pr,oduktów roinych (126). Ich kategorje wielkości świa,dl'zą. że ohrot. }lł'Oduktami rollH'mi są w Poznaniu hardzo żywe i poważne. \V ścisłym

6+

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry