STTIUI(TPTIA JIADLOWA \JL\STA POZ;\JANI \

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Po\Viedzi,wszy tyle o ogólnym rU'chu ilościowym przf'(lsiQbiol'stw lIawlIo.w.ych wedlug kategoryj wielkości, trzeba zastanvwić siQ j('zcze nad zagadnieniem: w jakim stopniu kategol'jo określaj? charakter handlu. W tym wypadku zaglądamy do ustawy, która wszystkie prz,edsiębiorstwa dzieli na grupy. Np. I grupę stanowią przedsiębiorstwa prowadzące- handel towarowy, II - skup zawodowy, III - instytucje kredytu krótko-terminowego, IV - przedsięhiorstwa ubezpieczeniowe itd. \V dzial.e przedsiębio.rstw, prowadzących handel to.wa.rowy, których w Poznaniu jest najwięcej, gdyż stanowią blisko 70% ogMu przedsiębiorstw handlowych, o przynależności jakiegoś przedsir.:biorstwa do dan.ej kategorji decyduje forma handlu i rodzaj towaru. N:J.tomiast w wszystkich innych f1zialach handlu o przynależności do kat,egorji decyduje wysokość dokouanego obrQtu, wysokość kapitału zakładowego itp. Zanim więc podamy dane o przedsiębiorstwach w('dług rodzaju branż, pragniemy bliżej omówić, o ile np. kategol'je wykupionych świadectw charakteryzują przedsiębiorstwa, prowadząco handf'l towarowy. Otóż do. h.ategorji I t,ego działu należ? przed.si<;,biorstwa, prmvadząre handel hurtowy, czyli zhyt wsze,lkiego rodzaju towarów w wiek szych ilościach glównie kupcom i przemysłowcom. ](ategorja II obejmuje: 1) handel detaliczny czyli sprze,daż wszelkiego rodzaju towarów w mnipjszy('h ilościach zarówno drobll'm kupeom jak i spożywcom; 2) drobną nawet sprzedaż wyłącznie spo.żywcom towarów, posiadają.cycl1 cechy produkcji wytworni,ejszej (kamienie szlachetne, brQnzy, wina, likiery itp.); 3) handel specjalny nawet drQhny taki{'.mi towarami jak pachnidła, brol1, apa,raty fotograficzne, lampy itp.); 4) sprzedaż mięsa, polączoną z wyręhem. Kategorja III ohejmuje: j) drobną "pl'zedaż cZTli sprzedaż wszf'lkieh towarów (bLZ towarów wytwornych) wyłącznie sPOżywcom z zakładów, sl<iadających siC,) z l-go. pokoju; 2) zakłady handlu towa"owe(), należące do spółdzielni bez względu na rodzaj prowadzol1pgo. h:lJldlu; 3) drobną sprzedaż mięsa. Kat,egorja IV ohejmuje (lrobllą "IH 7C«aż to.warów wyłącznie spożywcom, dokOlwwaną /. niew'ieiJdch pomieszczf'il, nio posiadających ani wyglqdu, ani ch:;łl'aktl'ł'u

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry