KRONII\:A MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

kę na 55. \V kategorji III linjn rozwojowa. przedstawia się następująl'O: w r. 1928-30 - 100; w r. 1932 - 155; w r. 1933 - 135; w l'. 1934 - 122. Natomiast w kategorji IV najniższej je,>t znowu wzrost ze 100 na 183. To samo zjawisko ujawniło się na r. 1934 w kategorji V (153), chociaż w latach 1932-33 istniała t,endencja zniżkowa (87 i 40). Omóvvione codopiero tendencje r07wojowe przP1lsięhior!"tw \V poszczególnych kategorjacll i rodzajach dokonać musialy, siłą.

rzeczy, na przestrzeni ostatnich kilku lat znaczne przesunięci.a w ukladzie strukturalnym poznailskiego handlu, co hardzo dohitnie uwidacznia poniższe zestawienie, zawierające liczby prooentow€:, ohliczone na podstawie zestawienia pierwszego:

--- - - - . Przeciętna 1932 1933 19M ... <J Z lat 1928-30 OQJ 1:W-o I I I \ \ Q) lO E ., I . E ., ., E ., \ . E ., \ .

......- " " ...:." " " lO ., N -N ., N 'ON ., N -" ., " -N ,rt) N " 1'0" N " I g. " " " 'O" " " 'O" c c. c.

Ogółem 100.0 100.0 100.0 100.0 100 O 100.0 100.0 1 100.0 100.0 100.0 100.01 100 . 0 I 1.5 1.6 l O 1.0 1.0 - 0.8 0.8 07 0.8 - II 225 23 7 10.3 17.7 19.5 29 17.3 18.J 8.5 t6.7 18.2 3.9 III 43.8 45 O 324 47.1/483 37.3 43.7 45.7 35.0 40.9 43 O 27.1 IV 29.0 266 52.4 32 8129 8 57.8 36.6 345 55.4 404 36.7 65.5 Va 04 0.3 LO 0.2 0.2 0.1 0.2 02 0.2 0.3 0.2 0.4 Vb 2.8 2.8 29 1.2 1.2 19 1.4 1.5 0.9 1.3 t.l 3.1

\V'njka z tego jaskra\;vo, jak inną strukturą co do w 1 ic1l,ości placówek przedstavvia handel po,znański za rok 1934, a jak inn:,! przedstawiał w latach 1928-30. Przedsiębiorstwa \V IV kategorji .stanowią ohecnie przeszlo 40% ogólu przedsiębiorstw handlowych (dawni,ej 29%), kosztem naturalnie przedsiębiorstw w I i II kategorji, których z roku na rok zdaje się być corał: mnicj. Nic to zresztą dziwnego. Zastój gospodarczy, skurczelliB się poważne obrotów. trudności finansowo-kredytowe, sza10Ilf" dysproporcje w dziCttdnie cen - oto co nie może żadną, mial'Q tanowić korzystnego podłoża. dla pomyślnego rozwoju wielkiego handlu. Zatem ubożenie w majątku i zmniejszanie si zarówno obrotów jak i dochodu wybija z nieodpartą koniecznością swoje piętno na charakterze handlu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry