I{RONIKA MIASTA POZNANIAczu \Yicej takich mi,eczów istnieć musiało, a nasz poznański byłby jednym z nielicznych, podrobionych w IX i X wieku, błogosławionych i wysylanych za siódme rzeki, góry i morzar ceI.em zachęcenia wiernych do walki z poganami. Zatem - chociaż brak nam. dokumentu przysłania, powątpiewać o jeg.o starożytności chyba nie. można. Pozatem znany nam jest wczesnośredniowieczny zwyczaj wzajemnego obdarowywania się relikwjami, zwyczaj, który na tle ich ówczesnego nadzwyczajnego kultu, nio powinien nam wydać si dziwny. Cóż prostszego, że papież na znak swej przychylności, obdarował chrześcijańkiego, świeżo na\\l'óconego księcia - pobłogosławionym mieczem, dając temsamem do poznania. że \!!iecz) law powinien hi równie gorliwym w tępieniu pogan okazać, jak nim był św. Piotr. W Katedrze poznaI'l"kiej miecz ten od roku 1721 coraz rzadziej pokazywano ludowi i zwolna prze"tano ohnaszania go w procesji w dz.ie,ń ŚŚ. Apostołów. \Vreszcie schowano go nadobre do skarbca. Czy legenda o tym mieczu żyje do dzisiaj w pamięci ludu okolic Poznania - trudno stwierdzić. Myśl, że nie jest to \"ykluczone, tembardziej, że przez tak długi ciąg wieków rozprzestrzeniła się szeroko.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Witold PoweI.

BlBLJUli-RAFJA.

Długosz: Vitae Ep. POE,n, (Poznań, 1604 Tretf'r).

ZymchanowE,ki: Summarjusz wszelkich d{)kumcutów akt kapitulnych. Zalaszowski: Jus Regni Poloniae: Rzepnicki: Vitae Prapsu]um P.

Patelski: J\Ipmoriale Eppitaphiorum.

Acta ca.pitulorum - ogI. przez Ulanowsldc!;o (Mon. medii aevi hist.).

Józef BrOWIł: Dibljotcka pisarzów polskich asystencji Tow: JeL;uso'\Vego. P0znań, 1862.

Jabczyński, ks. kan.: ,.\Viadomość historyczna o mieczu prze.chowa.. nym w Archikatedrze Pozn., którym według podania miał św. Piotr Apostoł uciąć ucho ;VTalchusowi"'. Rocznij,i Tow. Przyjaciół Nauk Pomail<:k., t. I.

STRUKTURA HANDLOWA MIASTA POZNANIA.

Strukturę handlową uanego środowiska miejskiego. najkonkretniej i najpelniej zohrazowaćby można na podstawie specjalnegO' spisu przedsięhiorstw handlowych. Tak było np. za czasów przedwojennych w bylym zahorze pruskim. 'V Polsce Niepodl,egłej natomiast takiego spisu dotychczas ni,e przeprowadzono. To też ula zohrazowania struktury handlowej miasta Poznania posługiwm: się musimy innemi źródłan1i statystycznemi. Mianowicie z pomocą przychodzi nam statystyka podatkowa, którą oprócz włallz :-:karhowych prowauzi ohecnie równi<,ż Główny TTrząd Statystyczny w \Varszawie. Szczególni,e przydatne do nasz£'go celu okazują się dane statystyczne wykupionych świadectw przemysłowych przpz przedsięhiorstwa. handlowe. Są to rzecz prosta dane liczbowe bardzo ogólne, wszeJako pod wielu wzglQdami hodajże wystarczająco charakteryzują ohlicze handlowe m. Poznania. Urzędy skarhowe ogranicza.ły się wprawdzie przez szereg lat do publikowania tylko danych o ilości przedsięhiorstw handlowych według kategorji wykupionego świadectwa rocznego wzgI. pólrocznego. Ostatnio jednali Główny Urząu Statystyczny spowodowal, że przedsięhiorstwa handlowe przy wykupnie świadectw przemysłowych wypełniają doda,tkowo kartę statystyczną, na podstawie której liczyć można równi,eż poszczególne branże handlowe. Dano więc o przedsięhiorstwach handlowych w Poznaniu według kategoryj świadectw, rodzaju branż handlowych i rozmieszczenia. na terenie miasta w granicach urzędów skarbo wych, których Poznań ma 6, zawiera pora z pierwszy świeżo opublikowany "Hocznik Statystyezny m. Poznania" za rok 1934.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry