ZAPISIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

do Polski przywieziony i przynajmniej na wzór miecra św. Piotra w Rzymie w IX lub X wipku wykonany został. Zatem pamiątka do pewnego tylko stopnia regjonalna, ale niezaprzeczenie cenna, jako zabytek historyczny. Twierdzenie powyższe trzeba uzas.adnić.

Jak wiadomo, w Rzymie od pierwzych wieków chrześcijaństwa zaczęto przechowywać wszelkie pamiątki po mczennikach. O samym mi'eczu, którego św. Piotr użył w ohronie Chrystusa, nic historykom nie wiadomo, - że jednak taki istnieć musiał, o tern m. in. przekonuje nas wzmianka, jaką o tym mieczu znajdziemy tl Dlugosza. na dokumencie 4), spisanym w Poznaniu dla kościoła w Górze (Guhrau) na Śląsku. Podpisany jest na nim nietylko rycerz Hafał, t. j. ten, który ów dokument wysławiał, ale i sam Bolesław II, sp,płniający w tym wypadku rolę dostojnego ś\.viadlw. Nad podpisem Rafała slowa: "Raphael, Herozolimitanae militae supremus T,etrareha, signo vivificae .omn.is iniciatus, ac henedicto gladio, quo in BIOnU" Oliv,eti horto Malchi auriculum Beatissimus Petrusahscidissc creditur, succinctus". Z dokumentu wynika, że podpisany był w drugi dzień tygodnia "post Dominicam Jubilate". Z tego wIlieść można, że rycerz ten albo hył paso.wany, .albo przepasany mieczem, który miano (creditur) za miecz św. Piotra. \Vreszcie - mógł to być także miecz poświeony w miejsce tamtego. Dziś taki-ego miecza w Górze niema ani śladu. Zresztą - Ilie jest to tak istotne, bo pra\.vdopodohnie, sątlząc 1'00 wyżej przytoczonej wzmiance na dokumencie, już we wcz,enem średniowie

4) Dokument ten zamieszczony jest u Dogiela: Codex diplom.

L p. 53G. Pmlpisał sip. na nim, 'prócz bikul)a Teodor?_, równi?ż Bolesław miały: ..Boleslaus divina propitiatione rex Polonia e, dux Opoliae, Posnaniae, Glogoviae in G o r a et Steina Dominns, etc. AU dotyczy dotacji kościoła w Górze, daty brak. Przypuszczalnie je'3t to dokument, stwierdzaj<,\cy, że rycerz Rafał zobowiązał sip' do znacznych danin na rzecz tego kościołr., który później przyłączony został do di"cezji poznańskiej. Wynika 10 po pierwsze z odpisu tego dokumentu, dokonanego w roku 1663. a u\.vierzytelnionego przez biskupa wrocławskiego KarpIa Golfa, po drugie z na,pisu na pieczęci kościelnej: "RaI1hael, hierozolimi1anae militiae supremis Tetrarcha".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry