ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

.przez księdza kanonika Zymchanowskiego, arehiwulll kapituły, sil;,gające swem istuieniemaż do połowy wieku XIII-go, zawiera {} tYIll mieczu w swych aktach jedną tylko wzmiankę. Jest nią dehl'et kapituły, uehwalony Ha posiedzeniu generalJlem po uroczystośd Ś. <\.postolów Piotra i Pa" la, dnia :!, Hpca n21 roku, w któł'ym nakazano, aby nliec7. teJl dla większej czci przechowywano w kapitularzu, czyli w miejscu po'-\iedzeń kapituly 2j. Litel'atum o JlaSZVll1 mj,eczu nie jest ',Ihoga. PiPl'w!'zą \Via.. domaść o llim znajdzimny u Długosza. \V dzielku ..wojem") biskulla('!l l,oznall:--kich 3) pisze, że papie? Stefan VII, \vysyłając l,iskupa. Jordana do Polski, do k"ięcia .'\rieczyslawa, dał mu ten miecz, aby llależytip oceniono całą doniosloM zaloż,clJia nowego hiskupstwa, jed-neg{} wówczas na ziemiach polskich. \Vedług podania, 111icn:,em tnn miał w. Piotr uciąć w Ogrodzie OliwJlym ucho 1\IalchusowL sludze arcykapłalla. Wzgl<;>dnie -- jak dodj(> Długo!'z - j-e'-\t to też 111.0Że inny, użyty zamiast tamtpgo i pohlogosla\'v!ony na pamiątkę tego czynu św. Piotra. I zazna('za: miecz ten aż do dni dzisiejszych pozostaje w wielIdem poważaniu.

HbtoJ'ycznie uipzupplnie się to w'Szystko zgadza. Pomylił Długosz dat}, l.n papież Stdan VII już w roku H!J7 zamordowany został przez ".Iochów, papieżem więc. który wysłał hiskupa Jordana mógł hyć chyha tylko Jan XIII, rządzący l{ośÓolem od roku mi5-!J72. Sl,ąd Długosz powziął wiadomość o tym mieczu - trwluo st" ierdzić. Ponieważ nie wspomina o żadnych do

") Zymeh: "Gladius S. Pctri, antiquissimum hU.ius ecclesiae de}JositUU1 et uniea raritas, in loco ca,pitulari dec enter sCI'valldus", ") "Per lIucm (ruzumie się - mowa o bsk. Jordanip) idem Summus l 'ontiftx ;1efallu:> quo primitiac advcntus :>ui dero po»naniensi (>t populo gratiOl'cs fmcnt, gladium beati l-'etri, qUf) in aJ)scinrlenda Malchi auricula in montis 01iveti 11-0rto usus fuissp a'postolus creditur, sive hunc, :;,i\'e aliu1lł, in mcmoriam tam famosi apostolici o-peri8 snrl'ogatum et JJenedictum tl'ansl1Iittit, ut haLm'et JOsnaniensis ecclesia Ilotol'ium e!cfllJdium, quo se aVieario Christi et Patl'i SUCee8S0l'e in hea.Łb,.;imi Pctl'i decus nomen et titulum gloriHl'etUI' et dicatam et m. signitam. Qui quillcm glaclius in ceclc..ia po:;,naniensi etiam in tiiPIII halle sttHiiosa eolitur YCllel'atione". DL: Vitae Ep. Posn....

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry