KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

1. a rafjalnym pempowskim: praeowałpm tam jednakże niedlużcj niż pół roku; uzyskawzy bowiem stv}1enfljum -paiist\\'owl:, ul1ałem się do Bonn n& studja. Ponieważ atoli r,powodu osłn])ionr.go nlrowia przez dwa przyznane mi lata przebywać tamże nic' mogłem, przeto wróciłem do Poznania, gdzie następnie ;;})f'lniałem pt'zPz l'ok r,howiąz!d wikarjusza i mansjonnrza przy ko';cIde Ś. 'Vojeiecha. '''reszcie, otrzymawszy }1rezentę na a1tarję Ś. Różańca i wikarjat w GrodzIsku, instytuowany i wprowadzony tamże. od dwóch prawic lat już w mie.. ście tern przetywam Pisałem w Grodzisku dnia 5 marca 182m.

A. Woj t k () w s k i.

4. L e g (' n d a p o z n a ń s k a o m i e c z u, P l' Z ,e c h o - w y w a n y m \\i K a t e d r z e.

Każdego. kto zainter,esuje się nieco podaniami ludowemi, związanpmi z naSZeJIl miastem, musi zastanowić fakt, że literatura, dotycząca ],egend poznańskich, jest w języku po!skim do.ść uboga. W języku niemieckim posiadamy kilka dohryrh opracowali 1 ), ch-oć i one nie urastają do. znaczenia jednolitych monografij. Poza tem czas woje zrobił - i dzielka te nie są już dzisiaj nauko\'I'o wyczerpujące. Poniższy artykuł o- odnalezionej legendzie podaję zat.em w charakterze przyczynku do przyszłej, }lolskiej mon-ografji poznaJlskich wierzeń ludowych. Legenda Q mieczu, który przechowuje kapitula nasza w swym skarhcu, jest jedną z najstarszych legend, związanych z Poznaniem. Jakże wygląda ten miecz? Jest to starożytny zabytek. częścimvo już rdzą zniszczony, kształtem malo porlobny do mieczów, pochodzących z wieków średnich. Przedewszystkiem brak mu ow,ego znamienia krzyża, to znaczy p{),przeczki, slużącej zarazem do ochrony; następllie, miast 'Się ku koI'icowi zwężać, - Jest szerszy i to (Jkoło czterech razy w stosunku do nasady. Oprawy żadnej nie posiada. \Vedług "Summarjusza wszelkich dokumentów i akt kapitulnych", spisanego w roku 1786

1) Kno0p., San :\Iarten, [VV. Schwcda, \Y. HampeI, F. Rheillsberg, II. SOI Illllel', A. chuls('hevsl\y.

41'2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry