ZAPIS]U

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

nibus suscipieJ1(1is de('rant, anno!" extra Semin:Hiunl ipH1III vivere liceret. Ab hoc iade temporc fungebrt ł' officio pal'rlagogi ł"cr tres rtnnos et CuJll nUJ,gis nw.gisque inrlit,s ("I'('''cl'rrt tlcsi<lcrium universitateru litterarum qualluam frcqucntandi, Vmti:-;Iaviam pl'Ofectus sum ibique pel' tres integros anno s commomns aUłuc ad'llh;l'plIdal' Theologiae nec non philoosophiao 0JJPł'mn i lII-}JpIHI CllS, ('OIll:e:-:so mihi ab J\I.[ustrbsimo] \rchiernscopo b.[eahc] 1II.[PTlloriac] Thimotl'o Gorzeński titulo lIleIlsae suae nec non facultrtte, ut Vl'atisJaviac omnes sacros ordines suscipere possim, feci, ut talldl'm aTJ!1IG 1t2 ad s rancti] prcsbyteratus ordinern ab Ul. Emmallucle dl' Szymnilski erpisco]po in part.[ihus] inf.[idclium] et admini"lralorl' rlilll:"""o.. vrittislavicnsis oruina.tus fuerim. Eh'pleto tri()llI1i,o IIwnsiołJa/'iIlS 1'1 vicarius ad pcc\psirtm pal'0chirtlem !1C'm,povipnsclIl c:m,,1itu1us 1\011 \litra. unum semestr e mmwlmnr, suffultus enim stipelldio regio BOlInam Rtudrndi gratia ruigTavi: sed, cum ob debilitatam snnitatem dum;, qui mihi conc€:;,si rrarJt, "lHlCS ihidelll mal1l'l'C non licuit, PC:-'lł:urianl l'f'vcrsus SUUł, qUrt in ul'be ófficia vicarii et m:\ll:-ioIHu'ii ad I'cclsiarn s. AuaHwrti Jwr UllUlIl annUJIl adilll,plebam. (lic łlpmllm rtd muniu. altarisbe ss. Rosarii et vicarii in epclesia groc!f'cellsi ()b.l1nda. JJJ'uesentatuR ac postpa institutus et introc!uctus duos iam 111'I1e intpgl'os rtnnOR Grodcciae nmneo ScrilJf'b.[rtm] Grollpciae di" 5 iVlartij HtW.

(--) X. .Ja!,czyilski.

(.Ja .Jan Kep. .Jabczyński urodziłem si!) \\' ])o,I'ku lI'nin. Hi ma.ia 1799 z Marcina i ],unegundy Jabczyi/skil'll, mal:i:onkó'.v. Początki lIauk pabienlłem .w Rydzynie, potpm udałf'm się dl} P07.lHwia, grlzi,>, w lnvitnqccj w6wezrts szlwl' biskupiej przez trzy zrzędu lata do, trud. r,iejszych nauk się przykładałem, pragnąc t('.w llrtjlw.rrlzici, by mnie zaliczono rio .gronrt, kleryków. Gdy mi teo nie odmówiono, studjowalrml na.ipierw filizofję a potem teo1o!!,ję u slawnych profe:oró\V: I\UI'howski('go, JJąibrow'::!ldego i Makowskiego Po rlwóch l<ltal'11 nWCZI'SIIY regnls s('m'narjum diceezjllJne!jo, sławny ?\Iyszke, umoźlh\'il mi .spędzenip poza. seminm'jum tyeh !at. Idól'ych mi do przyjęcia ś\jęceil nie dostawrtło. Odtąd trudniłem się guwel'11rrką 111'z("z trzy Jata, poczem ruszyl('m do \Vroda.wia, JJOnieważ zdniandzif'il p'Jtęgl.wa.ło się we mnie pragnienie udania się na jakikolwirk uniwersytet.. Tam }lrzcbywaJem 'P)'1CZ trzy łata, studiując t('oloJę i filozaJję. 1'0 uzyskaniu od arcybiskupa ś. p. Tymoteusza Gorze{l.;;kic,go JlozV/r.Jpnia na otrzymanie ŚWięCPli we \Vl'{)ełm, iu, dopiąlpJll tlgO, że nareszcie w r. lR22 zostałcm wyświęcony na kapłana prz('z Emmlllpla Szymoilskiego, hiskup3, in lJal'tibus i administl'atora dice,'zji \Vrodaw.Jdl'j. Po trzech latach zost:1..łem mansjonarzem i WilUll'jU'iZI'IIl w lw;c/e!e

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry