KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

P.owierz.onym im przez współobywateli. Oddają g.o teraz z powr.otem w ich ręce. Pożegnanie t.o kOllCZY się następująr'emi zdaniami, pe/nemi .optymizmu: "Źle się dzieje w tej chwili na świecie i u nas, ale nie przeto, ahy dziejami czlowieczeństwa duch złego i potępienia mial kierować; są to prz,ejścia historyczne, na których i dawniej nie zbywał.o; ludzkość i nasz naród wyjdą z nich oczyszczone i lepsze, sprawiedliw.ość i myśl B.oża wezmą .ostatecznie górę nad gwałtem. podtępem i wyuzdaniem.. ....

Andrzej W.ojtkowski.

3. A u t .o b i o g l' a f j a k s. kan. J a n a N e p. J a h c z y il S k i (> g o.

Pisząc niedawnQ w "Kronice" Q Edwardzie Haczyu:-;kiul jako współpracoOwniku "Archiwum Te.ologicznego", P.odał poll. pisany króciutki życioOrys wydaw("y .owego cenllego czas.opisma. ks. Jana Nep. Jahczyllskiego Obf'cllie mQżna podać do wiadomości j,eg.o łaciIlską autobiografję. napisaną W r. 1829, a więc na 7 lat przed rQzpoczęciem wydawnictwa "ArC'hiwum", w c2.:af'ie uhiegarria się .o prQhot\vo ZbąEZYl'tskie, którc mu też istotni w tymże- roku 1829 z.ostałoO nadane. Autohiografja, właslI.oręczllie pisana i podpis.ana, znajduje się w Archiwum Pailstwowem na Górze Przemysława w "Acta betreffend die Einkunfte und Hese'tzung der Probstei zu Bentschen", voI. I (sygn. "Hej. II.

PQzn. Spec. 79a"). Oto jej brzmienie:

Curriculum vitae X. Jahczyńskiego.

Ego JelIm(;'s Nepomucenus Jabczyński natus sum Dolscii die 16 May 1799 ex :\Jartino et Cuncgnnda Jahcz'ilSkich, coniugibus. Prima Iitterarum l'UtUmcnta edoctus eram Rydzynae, postca Posnaniam me contuli et in c;piscG'Pa1i, quac tunc noruit, schola difficiliOl'ibus clisciplinis operam 'PCl' tres continuos annos impendens id ex animo cxoptabam, ut cIericOl'um adscribcrer numm'o. Quod cum mihi non tlcnegaretur, philasophiac illlprimis, p.ostea vpro Thcologiac suL c1.[aris'3imis] viris Kurkowici,o, Dąbro\Vsrio et :\Iakowscio profcs><oribus studebam. Hic, bicnnio cxplcto, facultas mihi a clarissimo Myszke, Seminarii dioccsmli tunc tcmpOl'is rccŁorc, cIata esC ut ()oos, qui saCTis onIi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry