KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

,.Dziennik Poznańi"ki". Żadna z bił,ljotek puhlicznych poznnńsldch, nie wyjmując Bihljoteki Raczyńkich, choć miała. prawo do 'egzemplarza HbljotecznegoO, nie poOsiada nictylko komp!C'tu. ale nawet pojedyi1czych numerów .obu tvch gazet. l grlyby ich kilku poOlicja pruska nie była dolączyła do swoith akt, nie miplibyśmy dz.iś żadnego wyobrażcnia a ich wyglądzie' i treści. Przyczynek, drukowany w ,.I{ronicp" r. 191. nakży teraz uzupełnić infarmacją, że Pawicki i Gube. poO zlikwidawaniu Stefańskieg.o przez władze i pa otrzymaniu .od ni,ego pras oraz praw da "Gońca", drukowali pismo to przpz caly grlldzipń 1". IRI, oh.ok swaich "Wieści Poznańskich". Jakie lasy przechodził "Gonifc" w n;:kach nowy('h wydawców, dowiadujemy si z num. 270, 274 i 290, Stefailski, ustępując z pola wa!ki, pożegnal się z czytelnikami i wystawił salll sobie świadectwa, że na tej el{spoOnowanej placówcc (zynił dla sprawy narodowej, co tylko bylo w jega mocy. Nowi wydawf'Y przyznali abonentom za całotygodnioOwą przerwę w dostarczaniu gazety 7 :-.rebruych groszy adszkadowania, które wypłacali albo "Pamiętnikami" Kiliilskiego, albo książką ,,0 naśladowaniu Jezusa Chrystusa". Ekspedycja "Gońca" mieściła się na sw. Marcinie P.od nr. RH ob.ok drukarni. Hedaktol'cm odpowiedzialnym pawstał nadal Antoni Ro>w. Pierwszy łllJłUer, :70 skałei, nowi nakładcy wydali dnia 2 grudnia 1851 r. Wydali jeszcze \v ten sam sposób dwa dal:-.zc numery, a gdy nr. 273 był już pod prasą, policja dnia 4 grudnia ze względów formalnych opieczętowała im glówne prasy tak, ŻC numer ten ,,".ogóle się nie ukazał. Nr. 274 z.ostal wydany w mnipjszych rozmiarach, odbity na prasie ręcznej. Przez ldlka dni "Goniec" ukazywał się dwa razy dz.iennie, nawet w niedzielę. Dopicl'o ad lO grudnia widzimy ga znawu w zwykłych razmiaradl. Przedlużeni,e życia "Gońca" do kańca ostatnieg-C) kwartału r. 18;->1 wydawcy, jak czytamy w num. 295 zawdzil;'czali tylko uprzf'jmośei rejf'lll'ji poOznm'iskiej, gdyż władzf' centralne już w początkach grudnia zagraziły procesem każdej drukarni, któraby się poważyła drukować tę gazetę. Z astatni,ega, pażegnalnega artykułu dowiadujemy się nowych szczegółów o szykanach, które ,.Goniec" od salllf'go po

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry