ZAPISKIa nakladelll k!'ic:garni Napoleona Ramipilskiego i spółki, do ktÓrej nalpżal także i Libelt. Odtąd toczdv sic: częste, ale zawRze pawa.lne i rz,cczowe utarczki pomiędzy "Gazetą" i "DzienniJdem", dO!JóJd w połowie roku 11<50 ohu gazet ni,e zgnębił rząd IJruski. \V miejsce "Dziennika", w którym kilka korespolldencji W) dł'Ukowal był Cyprjau l{amil Norwid, wskutek przeniesienia sil,) Libelta na wieś w pow.i.ecie wągrowieckim, nie powstał żaden 1l00\T m'gan d('>mokJ'atyczn'. Natomiast zachowawczej "Gazecio Polskiej" Stefailski od lipca 18;")0 r. dal następcę w pastaci "Goilca Palf'kiego", redagO\\ aIlego znakomicie przez \Vłady,la\\a Dpntkowskicgo, który dla swego pisma pozyskał świetJt(\ p.ióro Juljana I{)aczki, przedstawiciela ohozu zachowawczego Ha ('migracji we Francji.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Dzięki redaktDrom i współpracownikOlll tej miar', co Marceli ,\T att y, Hipolit Cegielski, Ryszard \Vincenty Bel'wiilski, ks. Aleksy Prusinowski, l(arol LiheIt, Norwid, \Vładyslaw Bentkawski i KlaczkD, gazety poznańskie lat 1818- 18:)1 stanowią ,dz.iś jeszcze lekturę niezwykle przyjemną i pouczającą tak CD do ś\\ictności stylu, wykwiutllego tonu (nawet w polemikach), jak i co do m'śli i horyzontów politycznych i społecznych. Jednakże w listopadzie r. 1851 wladze prusJde postanowily zglll,)bić "Gołka", zamykając księgarnię, drukarnię i ('zytelnię tefailskicgo. Zaslużony ten księgarz i wydawca, zniechęcony i znużony ustawiczną walką z władzami i szykańami cenzury pruski('j, uie ('hciał już starać się o ponowne, otwarcie swoich zakladów. Przerzucił się na handel drzewem, a pra'5Y swoj" wraz z prawami i obowiązkami wydawcy "Gońca PGlskiegd' lIrzekazał firmie "pawicld & Gnbe .i Sp.". O S hvestrze Pawickim, drukarzu poznail.;;kin1. 18;)('- 1866, i zaginionych jego wydawnictwach "Iironika miasta Pozllania" drukowała już w r. 1931 na btr. 396-415 mały przyczynek. Dowiadujemy się z niego. że Pawicki da spólki z innym zecel'em, Hermannerll. Gube, Niemcem. nabvli w lipcu r. 1850 drukarnię po zmarlym niedawno Antonim \Vojkowskim. \V niej to od koilca marca 1851 r. zaczęli drukować ,,\Vieści Poznailskie", redagowane prz('z b. naucz ciela Dartlomipja Ludwika Slawc.lyil«kiego, a po stlumicuiu ,,'Vieści", w maju roku następnego, 1852,

5"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry