KRONIKA MIASTA POZNANIAw rękopisif' COIHmentarium in d. Thomall1 et Aristotelem. Miał 1l10WI,) ał{JJJllą IW pogł'zebie Bekiesza. Datę zgonu zwykle podają lIa r. lIi05, co więc możemy sprostować. (Barącz II, 178, Est.rpichpł', BihljDgrafia XXVII, 45-6).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

2.1. r JI Blasiw;; juhilal'1us a. D. 1607.

29 r JI .Johanlles filill::; huius conuentus tempore pestis 1588.

1\ (iv G r u d z i pil LliOj r p fr Alhertus fiIiu'3 et senrlicus huius I"OU Ue! ł tus.

lf> Joaehim suppl'ior et juIJilarius conuentus Po,",naniensis. 17 \ugustillus ('antor.

prapdi('aŁOI' r ]I fl>- Christophorus Łabethowsky filius huiu's ('onuen!.us a. D. 1614. Explicit m3rtimlogium per fr Vineencium suppriorel11 eiusdelll COllW'lItus .... fratri BartIlOlomei. Et est ... Domini 1509 in festo ,",s mm Naza.rij Celsi et Panthaleonis. l\Iathias de Wang'rowye('z III. p.

X. Dr, K a Hl i l K a n t a k.

2. S y I w e s t e r P a w i c k i jak u \\' y d ił W C a "G o ń c a P o l s k i e g o".

\V r. tlUf; llowstała w Poznaniu "Gm'eta Pohka" jako organ Iolllitetu Narodowego. Później, od końca tegoż roku, była olla takżp Ol'p'1mem ..Ligi Polskiej", zorganizowancj przez Aug'u:,;ta Cie.zlw\Vsldego na wzór angielskiej "Anti - COl'n - LawLeaguo". \Vydav.'ał ją księgarz 'Walenty Stefański, a redagował Marceli M{JU\', po nim zaś Hipolit Cegielski. \V tym samym nakladziC' ukazywaJo sic;' od r. 1818 pisemko dla ludu p. t. ,;Wielkol>ulalliu", l'pdagowane przez ks. Aleksego Prusinowskiego, który po ()(lpl)J'alliu mu J'edakcji przez Stefańskiego założył n.ę, własną rękę ,.\\'iai"usa". PJ'zC'ciwko 7achowawczej, pod względem spolecznym, polityeo "Gazptv PDlskiej" wy<:tąpił w r. IS49 pulkownik Ludwik Sczaniceki, lIi('g'd'ś adjutant Dąhrowskiego. Z jego materjalną pomocą zao.ął od czerwca tegoż roku ukazywać f-i(;' demokratyczny "DzicUlIik P.obki", pod świetną redakcją I{arola Lihelta

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry