ZAPISKIca 156 odzyskał konwent. (MPH V, 558, Łukaszewicz n, 139, KroP II, 3M, Barącz I, 243, 248, Rk Os 632, 48-55v, Simson P.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Gesch. Danzigs II, 222-8).

22 r p fI" Simon de conuentu Leopoliensi, superior huius conuentus. 23 r p fr Paulus prior.

24 r p fr Raymundus cantor.

27 p fr Alhinus filius huius conuentus necnon supcrior t,empore pestis a. D. 1604. R. 1586 Alhin wikary przewodniczył kapitule łowickiej, czy jednak ten? (Os 632, 149).

K 5v P a ź d z i ,p r n i k 3 Joannes Evangelista professus suffocatus ah aquis 3. X. 1610. 4 :Xlartha 3-i habitus peste 1604.

7 Abram sacerdos de conuentu Posnaniensi 1558.

9 Bernarc1us suhzakrista huius conuentus.

11 r pr fr Stanislau'S peste (?) 15118l\Ioże }est to Iwznodzieja S. ze Lwowa, In zY'3łany przez ka. pitułę hrze:ską 1568. 14 Hyeronimus th. hac.

16 Crisostomus supprior.

K 6 L i s t o p a d () 1 soror Dorothea peste 1604.

2 pr fr Stanislaus Posuaniensis.

5 Lucia peste 1604.

8 r pl' fI' Adrianus de conuentu Cracouiensi suffraganeus Posnanieusis a. D. 139.

Jest to Adrjan Szakowski, który otrzymał w kwietniu 1531 prowizję na biskupa enuellskiego. Do kapituły katedralnej nie należał. Nekrolog krakowski ma hłędną datę 9. nI. 1529. (Eubel c., Hieł'archia cath. M. .\evi III, 108. Zeissberg 159). 16 Barhara de obsel'uantia 1604.

Niezawodnie także I\:atarzynka.

20 r p fr CamiIIus SamhO'l.'iensis s th dr pri{)r CDImentu.;; Posnaniensis a. D. 1606.

Słynął jako znakomity tenlog. \Vydał r. 1597 Assert'ione'i ex l\forali et Speculativa theologia w Rrakowi,e. Pozostawił

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry