ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Należy go pewnie utożsamić z K z P. kapelanem sufragana włocławskiego z r. 1596 (I{mP I, 372). I{ 4 L i P i e c 7 fr Amhrosius sacerdos.

9 A. D. 1563 in ()ctaua Visitationis MV post h 13 mortuus est r p fr. P.aulus Sarhin s th prof predicatol' graciosus et canonicus P.oSllalliemds. Po tymże Sarbinie zachował si inkunahuł w Bibl. Smnin.

!Juch. w Gnieźnie, Harderwyk Gerardus C.ommentaria, 1497 2&. V. Coloniae Quent,ell z zapiską: Hic Lihel' donatus est p-d Paulo Sarbinio de c-tu Poznano O Pr post mOl't.em d. Joanni.;; \\Torcik Poznan, art et med d-ris, sui consanguinei, a. D. 1543 defundi. Oretur pro eo ). Sarbin Pawel pochodził z p07.nańsld cli Winiar, zachodzi w r. 1525 iako właściciel ksią.żki Enzet.iusza, De evangclica pl'aeparatione. R. 1540 jei't przeorem :konwelltu poznailskieg'O na kapitule poznańkipj, powołany na def'initora. W latach 1544-58 sprawował urzą.d inkwizytora. \VybrallY 1'. 1552 z kapituJy andomirskiej prowincjalem. 1555 jako kazlwdzieja katedralny poznański został kanonikkm, ale że jeszczP' formalrwśri wyboru ni,e hyly załatwione, kapitula lwowska prz,edłużyła mu urzędowanie do płockiej r. 1558. Teraz dowiadujemy się, że był krewn'iakiem \Vójdka, kanonika poznailskiego, illstalIowanego 2 czerwca 1536, .oraz uzy<;kiwamy dokładną datę śmierci. 9 lipca 1563. (Barącz I, 214, Łukaszewicz Hist.-StatTst. obraz m. Pc'znania, wyd. ni,em. II, 160-1 i 178, KmP I, 372-3. n, 338 - X. Kantak, Spis itd., nr. 108, S. słynął jako kaznodzieja, o cz,em pisał X. N. Cieszyń<;ki, Dominikanin Pawel Sm'hin, odb. z Aten. I{apł. 1917-9). 16 A. D. 1536 obijt r p Gregorins pr('(1icator huius conuenfus. 23 r p fr Albertus Poznan prior Zninensis filius huius conuentus. 25 Euphrosina 31 habitu" a D 1616. Or,etul' prQ ea.

J,est 1.0 z pewnością jedna z Katarzynek.

2) I tę informację, Ipf'chodzącą z przygotmvywamgo do druku Katalogu inkunabułów Seminarjum gnieźnieńskiego, zawdzięczamy X. Kan. Formanowiczowi, za co mu składamy naj-szczcr;;.zc podzięJwwanie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry