KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

12 fI' l\fatheus nouicius de C'0sten (zatarte) 15';3.

15 rmus d fr p Cyprianus s tll ur episc'0Pus Met'0neni;is, suffraganeus c'iuitatis Vilnensis fi\iu<; huillS C'0nuentus 1594. Cyprjan Wiliski urodził się r. 1531i, może w Środzie, m'0że w samym P'0znaniu, należał do konwentu P'0znańskiego. 155G wysiany na trzyletni,c studja do Paryża, P'0wróciwszy uzyskał st'0pie!l hakalarza w Krakowi,e 15m i był w tamecznym k'0nwencie kazn'0dzieją, 1565 z'0__tał magistrem. Z kapituły w Brześciu mian'0wany r. 1568 kazn'0dzieją w Wilnie, r. 1570 zostaj.e tamże przeorem. 1572 konsekr'0wany na ,sufragana, 1581 mian'0wany lmnonikien1 katedralnym, w r. 1592 na czas wakansu P'0 kardynale Radziwille obj.ł zarząd diecezji, a spl'aw'0wal g'0 do sweg'0 zgonu, który możemy ustalić na 15 maja 1594. Jest to jeden z najdzielniej'3zych '0hroilCów katolicyzmu w czasach n'0w'0wierstwa. (Barącz II 57i8. l{urczewski J., I{'0ściół Zamkowy Wiln'0 I, 1908 i III 77-8 daje mu nazwisko Wiliski 322, inne źródła n:lz'wają go P'0lakiem luh Sredellsis. KroP I, 573-4). 30 fr Adamus de ..._ K 3v C z e r w i e c 2 r fr p J\Iattlmeus s,endicus conuentualis.

4 A. D. 1,29 -5a die Junij ohyt rmus p fr. AJbertus s th mgr cpus Eunensis sufraganem; Posnaniensis filius C'0nUelltus huius. Wojciech z Sochacze\",a ZQstał sufraganem 'P'0znailskim ro.. ku 1506. Zapiska naszego Kalendarza tłumaczy jego hliskie st'0sunki z mi,ejscowym k'0nwentem '0raz P'0zwala '0znaczyć dokładnie datę zgonu 4 czerwca, 1529 r., przyjętą przez X. Czapl,ewskiego na )'. 1530. (P. Czaplewski, Tytularny episk'0pat, 145-6, tamże podano rozm. źródła -- X. Kantak, Spis książek z XV w. książnicy Semiuarjum Duch'0wneg'0 w P'0znaniu, Poznań 1921, nr. 91, 92, 202, 230, 276, 278, 2S3). 6 fr Adam sac,erdos ,et cant'0r conuentus filius c10minica 2a post Trinitatem ha 18 a. D. 1534.

11 fr Jacohus iuh:.ilarius de c'0nuentu \Vronecensi a 1534.

18 r p fr Joannes Bidgostiensis elem'0sinarius necnon fiHus c'0nuentualis R. D. 1612.

21 Stanislaus sace'rdos filius P'0snaniensis Costnae a. D. 1609.

22 r p fr Gaspar P'0znaniensis filius huius conuentus.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry