KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.01.31 R.4 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

MIESIĘCZNIK POS\VIĘCOKY SPRA \VOM KULTURALNYM STaŁ. M. POZNANIA

REDAKCJA: ZYGMUNT ZALESIU - KAZIMIERZ RUCIŃSKl DR. KAZIMIERZ KACZMARCZYK

ROCZNIK IV

AKLADEM MAGIS'l'HA'l'U STOŁ. M. POZNANIA

IS I 31e8

1: .-/'l? 4. TRESC

D1,ia.ł historyezny, B l' o ti ", 111'. K:ł'l.\llIief7: t J PO,'z;!tkal'h olleellej opieki Ipkan;kiej nad uhogimi l"hor,vllli z:łinkjo"':lłwj pl"I.t'1. nr. Karola M:ł.l'dnkow>,'kieg-o U u 1/1 o IV" h i, nr. M::rjall: Pl'a"a lIlellllil"ZI' hikupÓ,w 1'0zJJ:lńskil'h Z życia aI1y"tczIle;.!.o PozlI:mi:ł XVI wieku Prz{)tbiębiol'ey menniczni w POl.llal1iu " li n t:t k, K's. Dl'. ""amiI: HI:ko.l'i"y fra.nei"'lk:łńskip POl8kic.h Przyezynki do (!,jpj6w Bt'rH:łll!vnów pHzn:lńskił'h 'I' ,\C' l'" Dr, Tf'otlm" 1.q,:'pI1113 kO::\l'iola Panny l\J;1I'ji na. wY"1'ie r y c Ó \\ II a, ,'hl'ja: K o:<'('iól \\. l\likol:łja \\' p;JZIl:miu . \\' o j t. k ;J W s k j, Dr. .\ntlr1I'j: K ult t.alJhława Staszica w l'ozlla.uiu Lbty .Jędrzeja :.lor:1l'zew:<kielgo i Kip'ola Lihe1ta o "tosuukac.h \\ Poznaniu i Wiplhopol,;ee J5, 65 ,.'f'J'Yllmf Pozn:\lild" 79 W:ł,)ka o jlzyk pol>,ki w Pmmaniu \VielkOlpolsc-e przed l'0lwstanipl1l Iisto)J:lllo'Wpm . tt, t78 Nahywcy W) ,łan:a )J07.!lań,;kieg-o "POP7.yj :\da.ma M'ieldewic.za" z r. lH2R

. t 72, t9:, 32, 25fi w hihljołl'kach

. 1115, TUlUskif'j

Nmyp prz'zYilki do Kajetan Trojański Józef l\luC'zkowsl-łiż,\-I'iol',\';;u h.:łrol:t Marc:inkowskiej:!,'o

\.

D z i a ł b i e ż ą c. y.

C h Y b i fi k i, Alek,,mder: \V alka z żp.nrachvPITI 60, 1'1 (. 7, a'5 z, Dr. Stani<;la,,,: PI7)'n.ynki do dyslm"ji narl przy;,złym u;.trojrln mja8f pol"kidl , H. a ot aj!' k i, Cyryl: Program prał' mieJskich n rok t97 , z u I ł', Hr. Tadeus?: liei;.hi ''',\-llzial Zdn'"ia PunliezrlPg'o Z a] e" k i. Zygmunt. Brak mip'<zk:n-ł w Poznaniu J{o/.wój Poznani'l w o"t.at.lil'm stulpeiu Zaludnienie P'oz!l:łllia w prz,\-szłooŚl'i W y:4,awy pmlUm"k1ip .Juhilcu8zvwa W,\ tawa onJlIl1'il"za \" Poznaniu PI'tJ;.!.ram rpg'jo'llalizlIlu pobkip/?:o , Kronika m i.. " it; cz II a ;3, .1;;, 62. H. too, tl!), Z I'hlllll \\' yd;1\\ nil'zl'g'1I 3. 13. Hi. 8:, lIS).

To.w:ll'zy"hvo .\li!o::mikó\\ \lia"ta Powallia :-"ot:itld Crratali .:!'1fi i.hl ! 85 tUi tn7 t7 230 W7. Hit, 223, 247, 27) 168. tnl, 223, 2'47, 27;, 2-1 6J, 8J, 276 Hi", 248, 279 , 4-1

Rtr.

1 tul

5(; 121 249 23t69

:?,2i) 237 258 \ I -'1 CZCIONKAMI r ! DRUK. ROBOTN. CHRZEŚC.T.A.

i W POZNANIU. + ,,,..... i...... .

, ..... .... -.. ... ........... \.. .....". ." ... .. ._ .. .. .... .....-... .1' ....... .- .. ........................... .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.01.31 R.4 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry